ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުން

ދޮންނަ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ވަކި އިރުޝާދެއް ނެތް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެއިން ކޮންމެ މެޝިނެއްގައި ވެސް އަމިއްލަ ސާވިސް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންތަކާއި ފީޗާސްތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. އެކަމަކު މެނުއަލްކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭ ބްރޭކްޑައުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިއީ ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ތަތްވެފައިވާ ފިލްޓަރުތަކެއް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ވޯލްޓޭޖް ދަށްވުމެވެ. މަދު އިރުޝާދުތަކެއްގެ އެހީގައި އަމިއްލައަށް މައްސަލަތައް ނޭވިގޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
1. ދޮންނަ މެޝިން ނުދިއްލާ (އިންޑިކޭޓަރ ލައިޓްތައް ނުދިއްލާ) .
މި ހާލަތުގައި މައި ކޭބަލް ސޮކެޓަށް ޖަހާފައި ހުރިތޯ ބަލާށެވެ. އަދި އެގޭގައި ކަރަންޓު ނެތުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ތަޅު ހުންނައިރު، ހެޗް ހުޅުވާފައި ހުންނައިރު (ލުއިކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނައިރު) މެޝިން ނުހުއްޓޭނެ އެވެ. ފެން ނަރުދަމާ ނިއްވާފައިވޭތޯ ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.
2. މެޝިނަށް ފެން ނުފުރިއެވެ.
ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ގޭތެރޭގައި ފެން ދިއްލާފައި ހުރިތޯ ބެލުމެވެ. އަދި ފެން ސަޕްލައިއާ ގުޅިފައިވާ ތަތްކަން ވެސް ޓްރެކް ކުރާށެވެ. ހޯސް ބުރިވެފައި ނުވާކަން ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެ.
ހުރިހާ ކަމެއް ތަރުތީބުން ހުރިނަމަ، ބޮޑަށް ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ވަކިވަކިން ތަތްވެގެންދާ ފިލްޓަރުތަކެކެވެ. ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ފިލްޓަރުތައް އަތުން ސާފުކޮށްލެވޭނެ: ފެން ފޯރުކޮށްދޭ ހޯސް (އެއީ ދޮންނަ މެޝިނުގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ އެއްޗެއް) ނަގައި ޕްލައިއާ ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މެޝް ނަގާށެވެ. ނަޖިހުން ދޮވެންޖެހޭނީ އެކަމަނާއެވެ.
3. ދޮންނައިރު ވަރުގަދަ ތެޅުން.
ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ މިފަދަ މައިނަސްއެއް އުފެދިދާނީ އެ މެޝިން ކޮޅަށް ހުންނަ ސަރަހައްދު އެއްވަރެއް ނުވާތީ އެވެ. މިއީ ކަން އޮތް ގޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ހަމައެކަނި އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަތުން ކާރު ކުޑަކޮށް ހޫރާލާށެވެ. މެޝިން ބިލްޑްއަޕް އަށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އަލުން ތަރުތީބު ކުރަން ނުވަތަ ފްލޯ ލެވެލް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
ފުރަތަމަ ދޮވުމުގެ ތެރޭގައި މި ބާވަތުގެ އަޑުގަދަވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ވޮރެންޓީ ކާޑު ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ބޭނުންތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ހާލަތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް ބޯލްޓްތައް ޗެކް ކުރާށެވެ. އެއީ ނަމަ ނަގާށެވެ. އެއީ ދޮންނަ މެޝިނުގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ.
މިފަދަ ސާމާނުން އަޑުގަދަވާ އަނެއް ސަބަބަކީ ދޮންނަ އެއްޗެހި އެއްވަރަކަށް ބެހިފައި ނުވާތީ އެވެ. މަސައްކަތް އާންމު ހާލަތަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ދޮވުން ހުއްޓާލާފައި ދޮންނަ ތަންތަން ބަދަލުކޮށްލާށެވެ.
ދޮންނަ މެޝިނެއް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ހަލާކުވެދާނެ ކަމަށާއި މަރާމާތު ކުރުމަކީ އަގުބޮޑު އަދި ވަގުތު ނަގާ ކަމެއް ނަމަވެސް ކޮފީ މެޝިނެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ މޮސްކޯގައި ކޮފީ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ރަސްކޯފީ ވޯކްޝޮޕުން އަވަހަށް އަދި ރަނގަޅަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށެވެ.
4. ދޮންނަ މެޝިނުން ފެން ލީކުވުން.
އެންމެ ފުރަތަމަ ފެން ހޯސް ސްކްރޫކޮށްފައި ހުރިތޯ ބަލާށެވެ. ހޯސް ޖައްސާފައި ހުރިނަމަ ޑިޓާޖެންޓް ޑިސްޕެންސަރ ސާފުކުރުން. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އުފުލާ ދަމައިގަނެގެން ނަގާށެވެ. ދެން ހޫނު ފެނުން ރަނގަޅަށް ދޮވެލާށެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ގަވާއިދުން ކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ.
އެ ސާމާނު ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ދޭން ދޫކޮށްލާއިރު، ފިލްޓަރުތައް ދުވަހަކުވެސް ތޮއްޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުން
ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުން
ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުން
ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުން ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުން ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުންHome | Articles

July 23, 2024 23:21:00 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting