ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯ

އެއް ފްރީކުއެންސީއެއްގައި އިތުބާރު ހުރި ރިސެޕްޝަނެއްގެ އޯވަލެޕް ޒޯންތަކެއް ހުންނަ ޓެލެސެންޓަރުތައް ހިންގުމަކީ އޭޓީއެސްސީގައި މުޅިން ނެތް ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ފްރީކުއެންސީ ޕްލޭނިންގ ގެ ޚިޔާލު ނައްތާލައި، މަތީ އެންޓެނާ ސްޓްރަކްޗަރތައް ހެދުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވުމާއި، ޓްރާންސްމިޓަރުގެ އަދަދު 6-7 ގެ ފެކްޓަރ އެއް މަދުވެ، ޓްރާންސްމިޓަރުގެ ބާރު %25-30 އަށް އިތުރަށް ދަށްކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.
މައިގަނޑު ސިގްނަލް އާއި ރިފްލެކްޓް ކުރެވޭ ސިގްނަލް އެއްވަރު ވުމުން ގިނަ ރިފްލެކްޝަންތަކަށް ރެޒިސްޓެންސް ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަރޑްގައި ދީފައިވާއިރު، އޭޓީއެސްސީގައި މުޅިން ނެތް (ރިފްލެކްޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު 15 ޑީބީ އަށް ވުރެ ދަށް) އެވެ.
ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑުގައި މިހާރު ހުރި އެނަލޮގް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ދޫކޮށްލަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ އެނަލޮގް ޓީވީއަށް މަތީ ފެންވަރެއްގެ ސެކިއުރިޓީއެއް ލިބިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެންޓީއެސްސީ ނޮޗް ފިލްޓަރުތަކާއެކު ވެސް ރައްކާތެރިކަން ކުޑަ އޭޓީއެސްސީ ސްޓޭންޑަޑްގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސިޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފްކުރި އެވެ.
ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައިވާ ބެންޑްވިޑް އަކީ ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް ފުރިހަމައަށް އެޑެޕްޓޭބަލް އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އޭޓީއެސްސީ (އެކަނި 6 މެގަ ހޯޒް) ގައި ފިކްސްކޮށްފައިވެ އެވެ.
ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ޓްރާންސްމިޝަން ރޭޓް 5 އާއި 32 އެމްބީޕީއެސް އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ތަފާތުވާއިރު، އެއީ އޭޓީއެސްސީ (19.3 އެމްބީޕީއެސް) ގައި ފިކްސްޑް ރޭޓެކެވެ.
ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑް ސަޕޯޓް ކުރާއިރު، އޭޓީއެސްސީ، އެޗްޑީޓީވީ އަދި ޑޮލްބީ އޭސީ-3 އަށް ވެސް ސަޕޯޓް ކުރެ އެވެ.
މިސާލަކަށް ލަންޑަނުގައި ޙަޤީޤީ ޓްރާންސްމިޓަރުގެ ބާރަކީ 10 ކިލޯވޮޓަށްވުރެ ކުޑަ އަދި 114 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭޑިއަސްގައި ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަރޑްގެ އިތުބާރުހުރި ރިސެޕްޝަނެއް ލިބޭއިރު، ނިއުޔޯކުގައި 350 ކިލޯވޮޓްގެ ބާރުގަދަ ޓްރާންސްމިޓަރަކުން %100 ރިސެޕްޝަން ނުލިބެއެވެ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭޑިއަސްއެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް މެއެވެ.
އިންޑޯ އެންޓެނާ ނުވަތަ ޕޯޓަބަލް ޓީވީއެއްގައި ރިސެޕްޝަން ލިބުމުން ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ، އޭޓީއެސްސީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި އެއީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް.
ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގެ ޕެރަމިޓަރުތައް އާބަން އޭރިއާތަކަށް ރަނގަޅަށް އެޑެޕްޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ. އިޚްތިޔާރެއް އެބައޮތް: މަޑުމަޑުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރާ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްގެން، ޔަގީންކަން ނެތް ދާއިރާތަކެއް ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި، ގޭގޭގައި ކޭބަލިން ރަނގަޅު ކުރުމަކީ މާ ފައިދާހުރި ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ވާސިލްވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަދަދު ހަނިކުރުންތޯ ނިންމާށެވެ.
ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ކޮންވެންޝަނަލް މުއްދަތު ހަމަނުވާ އެންޓެނާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭއިރު، އޭޓީއެސްސީގައި އެޖެސްޓް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނަ ހަނި ޑައިރެކްޓް ޓީވީ އެންޓެނާތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯ
ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯ
ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯ
ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯ ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯ ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯHome | Articles

June 21, 2024 23:36:50 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting