ބޮޝް

ބޮޝް އަކީ ޖަރުމަނުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ބްރޭންޑެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ދަށުން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކައެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ބާނީއަކީ ޖަރުމަނުގެ ރޮބަޓް އޮގަސްޓް ބޮޝް އެވެ. ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަކީ 4 މިލިއަން މާކްސް އެވެ. ބޮޝް އޭނާގެ މަސައްކަތުގައި ތަންކޮޅެއް ސާދާ ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އުސޫލުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މިހާރުގެ މިންވަރަށް ތަރައްގީވެވުނެވެ. މިއަދު އެ ކުންފުނިން މިފަދަ ސާމާނު އުފައްދާއިރު، އެ ސާމާނު އަމަލީ ގޮތުން ބޭނުން ކުރެ އެވެ. ބޮޝް ބްރޭންޑްގެ ދަށުން މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށްދޭނެ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއް އަދިވެސް އުފައްދަމުން އެބަދެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ ކުންފުނިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ސަތޭކަ މިލިއަން ޔޫރޯ ހަރަދު ކުރެ އެވެ. ގޭތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފްރިޖް އުފައްދަން ފެށި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކީ ބޮޝް އެވެ. މި ޙަރަކާތް ހިނގާފައިވަނީ 1933 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ލައިޕްޒިގްގައި ބޭއްވި ފެއާގައި މި ހޯމް ހެލްޕަރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮޕީ ހުށަހެޅި އަހަރެވެ. މިޒަމާނުގެ ގަންނަ މީހަކަށް މި ފިނިކުރާތަން ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އޭނާއަށް މި ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ދެނެގަނެވޭކަށް ނެތެވެ. ހީވަނީ ފައިގައި "ބެރު" ޖަހާހެންނެވެ. އޭގެ ސިފަ މާ ބޮޑަށް ހީވަނީ ޒަމާނީ ދޮންނަ މެޝިނެއްހެންނެވެ. އެފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ބަރުދަން 80 ކިލޯއަށް އަރާފައިވެ އެވެ. އަދި އޭގެ ބޭނުންތެރި ވަލީއަކީ 60 ލީޓަރެވެ. ތިން ދުވަސް ވަންދެން އޭގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. އޭރު މި ކާމިޔާބަކީ ވަރަށް ގުޅުންހުރި ކާމިޔާބީއެކެވެ. ސިލިންޑްރިކަލް ފްރިޖް އަކަށް ހަކަތަ ގެއްލޭ މިންވަރު ވަރަށް ކުޑައެވެ.
މަޝްހޫރު ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމަށް ބަލާއިރު، މިތަނުގައި ވެސް ލީޑްގައި ހުރީ ބޮޝް އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެއަށް އަމަލުކުރީ އޭނާއެވެ. އެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފްރީޒާގައި ވެސް އަދި އުފެއްދުންތަކުގައި ވެސް އައިސް އާއި ފްރޮސްޓް ނުއުފެދެއެވެ. ފިނިހޫނުމިން އެއްގޮތަކަށް ހުރެއެވެ. ފްރިޖްތަކުގެ އެތެރޭގެ ޑިޒައިން އެންމެ ކުޑަކުޑަ ތަފްސީލަކަށް ވެސް ވިސްނާފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ އެންމެ މަތީ ޕާފޯމަންސެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ފްރެޝްނެސް ޒޯންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. އެތަނުގައި ރައްކާތެރިވެގެންދާނީ ހަމައެކަނި އަސްލު ސިފައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރަހަގެ ހުރިހާ ސިފަތަކާއި ބޭނުންތެރި ސިފަތަކެއް ވެސް ރައްކާތެރިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.
ފްރިޖްތަކުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ޝެލްފްތަކަކީ ޓެމްޕަރޑް ގްލާސް އިން ހަދާފައިވާ ޝެލްފްތަކެކެވެ. ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިނިވަންކަމާއެކު ބޭނުންވާ ވޮލިއުމް އުފެއްދިދާނެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ޝެލްފް ބޭނުންވާ ޓިއަރ އަށް އަލުން ތަރުތީބު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ފަސޭހައިން ބޮޑު ތަށި ނުވަތަ ޖަރާސީމެއް ފިނިކުރާ ތަނަށް ލާލެވިދާނެ އެވެ. ބޮޝް އިން އުފައްދާ ގިނަ ފްރިޖްތަކަކީ އެންމެ ދަށް ހަކަތަ ކްލާސްތަކެކެވެ.

ބޮޝް
ބޮޝް
ބޮޝް
ބޮޝް ބޮޝް ބޮޝްHome | Articles

May 24, 2024 22:46:41 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting