ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކު

ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމަށް މައިގަނޑު އެއް މިންގަނޑަކީ އޭގެ އެތެރޭގެ އެކްސެސަރީޒް އެވެ. ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ކަސްޓަމަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި އެކްސެސަރީޒް އަށް އެތެރޭގެ އެޖެސްޓްމަންޓްތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހަދަ އެވެ. ފިނިކުރާ ޔުނިޓަށް ވަކި ބަދަލެއް ނާންނަ ނަމަވެސް. ކޮންމެ ބީއެޗްޕީއެއްގައި ވެސް ޝެލްފްތައް ހުރެ އެވެ. އަލަމާރިތައް ނެތިދާނެ ހަމައެކަނި މޭމަތީގައި ނުވަތަ އުފުލޭ ފްރިޖްތަކުގަ އެވެ. ފަހަތަށް ބަލާލިޔަސް، އެންމެ ފުރަތަމަ ފިނިކުރާ ތަކެތީގައި، އަލަމާރިތައް ފިޔަވައި، އެއްވެސް އެއްޗެއް ބެހެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ. ޑިޒައިންގެ އިތުރުން ޝެލްފް އުފައްދާ މެޓީރިއަލް ވެސް ސާވިސް ލައިފްގައި ނިންމާނެ އެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކޮމްޕްލެކްސިޓީއަށް ވެސް އަސަރުކުރެއެވެ. އަދި ރީތިކަމުގެ ތަޞައްވުރު ބިނާވެފައިވަނީ އެމީހުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިދިޔަ ގަރުނުގައި ޝެލްފްތަކުގައި ލެޓިސް ލޫކެއް ހުއްޓެވެ. ހަމައެއާއެކު އެތަކެތި ހެދީ ޒިންކް ކޯޓިންއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ފިނިކުރާ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަނީ މިފަދަ އަލަމާރިތަކެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގީ އުފެއްދުންތެރިން ޝެލްފްތަކަށް ބޭނުންކުރަނީ މާ ދިގުދެމިގެންދާ ކޯޓިންއެކެވެ. މި މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކްރޯމް ޕްލޭޓިން ބޭނުންކުރުމުގައި ތަފާތުވެދާނެ އެވެ.
ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އިން ހަދާފައިވާ ޝެލްފްތައް ވެސް ބޭނުން ކުރެވެ އެވެ. ފުރަތަމަ ޝެލްފްތަކުގެ މަޤާމަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެއީ ވަރުގަދައަށް ހައްލުކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެކެވެ. އޯވަރސައިޒް އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަހަރެން ޖެހުނީ ފިނިކުރާ ތަނުން ޝެލްފް ނަގަން. މިއަށް ފަހު ޝެލްފްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރަން ފެށި އެވެ. ޗެމްބަރުގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް މާ ރަނގަޅަށް ބޭނުން ކުރަން ފެށިއެވެ. މިވަގުތު ފަޅާލާ ޝެލްފްތަކުގެ އިތުރުން ޓެލެސްކޯޕިކް ޝެލްފްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ. މިޒަމާނުގެ ޝެލްފްތައް ހަދާފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ޕްލާސްޓިކުން ކަމަށާއި ހަތަރު ފަރާތުން ވެސް ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފަށަލަ ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ފުރަތަމަ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި ފުޅި ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތުން ސައިޑް ޝެލްފެއް ޖަހާފައިވެ އެވެ. މިއަދު އިންކްލިނޭޝަން އެއް ހުންނަ ޚާއްޞަ ފްރިޖްތައް ހުންނައިރު، މިއީ ޚާއްޞަކޮށް ވައިންސް ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފްރިޖްތަކެކެވެ. ވައިން ކެބިނެޓްތަކުގައި ލަކުޑި އަލަމާރިތައް ހުރެއެވެ.
ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ވެސް ހާއްސަކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަބަސްތައް ހުރެ އެވެ. ފުރަތަމަ އޮތީ އެންމެ ފޮށިގަނޑެކެވެ. އޭނާ ހުރީ ތިރީގައެވެ. ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ރައްކާކުރާ ތަންތަން އެކަހެރިކުރުމަށް ޕާރޓީޝަންތައް ބޭނުންކުރަން ފެށިއެވެ. ދެން ނިންމީ ވަކި ދެ ފޮށި އުފެއްދުމަށެވެ. އެ މެޓީރިއަލް އަކީ ފުރަތަމަ ހުދު ޕްލާސްޓިކް ނަމަވެސް މިހާރު ޓްރާންސްޕޭރެންޓް އެއްޗަކަށް ވާއިރު ކޮންމެ ކުލައެއް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ.

ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކު
ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކު
ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކު
ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކު ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކު ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކުHome | Articles

June 24, 2024 14:15:59 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting