ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުން

ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޓް ކުރާއިރު އޭގައި ފްރޮސްޓް ނުވަތަ ސްނޯ ޑިޕޮސިޓް އުފެދިދާނެ އެވެ. މި މައްސަލައިން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތްތައް އުފެއްދުންތެރިން ހުށަހަޅަ އެވެ. ފްރީޒާގައި މެނުއަލް ޑިފްރޮސްޓިން ނުވަތަ ނޯ ފްރޮސްޓް ވެސް ލިބެ އެވެ. އަދި ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގައި ދެ ވައްތަރެއްގެ ޑިފްރޮސްޓިންގ ވެސް ހުރެއެވެ. އެއީ ޑްރިޕް އޮޓޮމެޓިކް ޑިފްރޮސްޓް ނުވަތަ ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މިވަގުތު ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓް މެނުއަލްކޮށް ޑިފްރޮސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފިނިކުރާ ތަނެއް ހޯދުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިޒަމާނުގެ ގިނަ ފްރިޖްތަކުގައި ޑްރިޕް ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހުރެއެވެ. މި ނިޒާމަކީ ވަރުގަދަ އަދި ސާދާ ނިޒާމެކެވެ. ފްރިޖް ޗެމްބަރުގެ ފަހަތު ފާރުގައި އިވެޕޯރޭޓަރެއް ޖަހާފައިވެއެވެ. ޑްރެއިން ހުންނަނީ އިވެޕޯރޭޓަރުގެ ތިރީގައެވެ. ފިނިކުރާ ޗެމްބަރުގައި ޕޮޒިޓިވް ޓެމްޕަރޭޗަރެއް ހުރެއެވެ. ކޮމްޕްރެސަރު ދުއްވާއިރު ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަހަތު ފާރުގައި އައިސް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ކޮމްޕްރެސަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި އައިސް ގިރަން ފަށައެވެ. އުފެދިފައިވާ ހުރިހާ ތިކިތަކެއް ކޮމްޕްރެސަރުގެ މަތީގައި ހުންނަ ފާޚާނާއަށް ވަދެއެވެ. އެއަށްފަހު ފެން ހޫނުވެގެން ދެއެވެ. މި ޕްރޮސެސްއަކީ މަޑުމަޑުން ކުރިއަށްދާ ޕްރޮސެސްއެކެވެ. ހަމައެއާއެކު، ފިނިކުރާ މެދުނުކެނޑި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެއީ މުޅިން ނުފެންނަ އެއްޗެކެވެ.
ފްރީޒާ މެނުއަލްކޮށް ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމަށް ވިސްނާނަމަ، މީގެ މާނައަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމަށް ފްރީޒާ ނިއްވާލަން ޖެހެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ކެމެރާ މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތު އުފެދިދާނެ ހުރިހާ ފްރޮސްޓަކާއި އައިސްއަކުން ވެސް މިނިވަންވެގެންދާނެ އެވެ. ތެމިފައިވާ ހުރިހާ ފެނެއް އެއްކޮށް އުކާލަން ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު މި ޕްރޮސީޖަރަށް ފަހު ފްރީޒާ ރަނގަޅަށް ދޮވެ ހިކި ފޮތިގަނޑަކުން ފޮހެލަން ޖެހެ އެވެ. ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ފްރީޒާ ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އަމިއްލައަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އެވެ.
ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމްގެ ދަށުން ކާބޯތަކެތި ހިއްކާނީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި ކަމަށް ބުނެ ފިނިކުރާ ބައެއް މީހުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލެއް އެބައޮތެވެ. މި ޕްރޮސެސް ހިނގަނީ ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައެވެ. ހަމައެކަނި ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހުންނަ ފްރީޒާއެއްގައި މި ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާނީ ސްޓޭންޑަޑް ވައްތަރެއްގެ ޑިފްރޮސްޓިންގ އަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރަން ޖެހެނީ ބަންދުކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ހުންނަ ފްރިޖްތަކުގައި ވެސް ގެއްލުންތަކެއް ހުރެ އެވެ. މި ނިޒާމަކީ ވަރަށް ގިނަ ޖާގަ ނަގާ ނިޒާމެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 20 ލީޓަރެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ހެޔޮ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރުމަށް ފަސޭހަވުމާއި، ބޭނުންކުރުމަށް ފަސޭހަވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.

ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުން
ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުން
ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުން
ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުން ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުން ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުންHome | Articles

April 15, 2024 15:05:31 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting