ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗް

އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރަކީ އަބަދުވެސް ގަންނަ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ޕްލޭޔަރެކެވެ. މި އިތުރުވެފައިވާ ޑިމާންޑަށް ސަޕޯޓް ދިނުމަށްޓަކައި އެޕަލް އިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ އާ މޮޑެލްތައް ނެރެ އެވެ.
އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރ އެހެން މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުވަނީ ފަސޭހަ ޑިޒައިންއަކާއި އެކަށީގެންވާ ޑިމައިންސްތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. އެއީ މިއުޒިކް އަޑުއެހުން ހިމެނޭ މަގުސަދެއްގައި ފުރިހަމަ އެއްޗެކެވެ. އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރުގެ ޑިޒައިން ފީޗާސް ބިނާވެފައިވަނީ ދިގު ހަށިގަނޑަކާއި ކުޑަ ޓަޗް ސްކްރީނަކާއި ޓަޗް ވީލްގެ ހުނަރުވެރި ކޮމްބިނޭޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ މި ޑިޒައިން، އާ މޮޑެލްތައް ނެރުނު ނަމަވެސް، ބަދަލެއް ނުގެނެސް އޮތުމެވެ.
އެ ކުންފުނީގެ އާ ސާމްޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެންގެ ވެސް ލޯބިވާ އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރުގެ ބައްޓަމާއި ޑިޒައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ އެވެ. މިހާރު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ގަނެވޭނީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ބައްޓަން ސްކުއެއާ އާއި ވައްތަރުވާނެ ކަމަށާއި، ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ އާދަޔާ ހިލާފު ޑިޒައިންގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ފެންނަނީ މިހާރު ގިނަ މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ އައިއޯއެސްގެ އައިކޮންތަކެވެ.
އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރުގެ ފަންކްޝަނަލިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ބަލާނަމަ، ފާހަގަކުރެވޭނީ، މިހާރުވެސް އޭގައި ހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ނޫން އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން މި ޕްލޭޔަރުގައި ނުލިބޭކަމެވެ. އަދި ބިލްޓް-އިން ޕްރޮގްރާމްތައް އަންއިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. އަދި އާ މޮޑެލްތަކުގެ ވެރިންނަށް ޕްލޭޔަރ އާއި އެކު ވީޑިއޯ ހެދުމުގެ އިތުރުން ވީޑިއޯ ވެސް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ޕްލޭޔަރުގައި އޭގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުގެ އިތުރުން، އެއީ މިއުޒިކް އަޑުއެހުމުގެ އިތުރުން އިތުރު އެއްވެސް ފީޗާއެއް ހުރުމަށް ބަލާއިރު، އެއީ ތަސްވީރުތައް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަންޖެހެއެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިޔާގައި ޓްރެޑްމިލްގައި ކްލާސްތަކުގައި ދަތުރުކުރާ ދުރުމިން ހިސާބުކުރެވޭނެ، "ފިޓްނަސް" ކިޔާ ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހުރުމުންނެވެ.
ޕްލޭޔަރުގައި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތައް އަޑުއެހުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ނަމަވެސް ވޮއިސް ރެކޯޑަރެއް ނެތެވެ. ބޭނުން ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޭސްގެ ފަހަތުގައި ހާއްސަ ކްލިޕެއް ހުންނައިރު، އެ ކްލިޕްގެ އެހީގައި ޕްލޭޔަރ ހެދުންތަކުގައި ޖައްސާލެވޭނެ އެވެ.

ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗް
ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗް
ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗް
ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗް ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗް ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗްHome | Articles

April 15, 2024 16:24:19 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting