ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސް

ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ވަކި ސިފަތަކެއް ހުރުމުން އެހެން ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފްރިޖްތަކާ ތަފާތު ވެއެވެ. މިސާލަކަށް މި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފިނި ޖަމާވުން ހިނގަނީ މަރުހަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މާނައަކީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި މޫސުމީ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ހުރުމެވެ. ކޮންމެ މޫސުމީ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލެއް އޮވެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ޒީރޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ޗެމްބަރަކާއި ފްރީޒާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓަކާއި "ފްރެޝްނެސް ޒޯނެއް" އާއި ބުއިންތައް ރައްކާކުރަން ޖެހޭ ޗެމްބަރެއްގެ އިތުރުން ހޫނުމިން ރަނގަޅު ދިމާލަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. "ފްރެޝްނެސް ޒޯން" ގައި 0 އިން + 1 ޑިގްރީ އަށް ފިނިހޫނުމިން ބެހެއްޓޭނެއެވެ. ހަލާކުވާ ތަކެތި މި ޗެމްބަރުގައި ރައްކާކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއީ މަސް، މަހަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. މި އެކަހެރި ޗެމްބަރުގައި ކާބޯތަކެތި ދޮވެލަނީ ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުން އަންނަ ވައިގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ޗެމްބަރު ބަންދުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތަކުގެ ތެތްކަން ހުންނަ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.
ހޫނުމިން އިންޑިކޭޓަރު ބަދަލުކުރެވޭނެ ކޮމްޕާޓްމަންޓަކީ ގަސްގަހާގެހި، ތަރުކާރީ އަދި މޭވާ ރައްކާކުރެވޭނެ ކޮމްޕާޓްމަންޓެކެވެ. ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލްގައި ހުންނަ ސެޓިންގްސް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ހޫނުމިން މަތިވުމުން ފެހި ގަސްތައް ހިކިގެން ނުދާނެއެވެ. ހިކި ވައިގެ ކޯރެއް ބޭނުން ކުރާނަމަ މޭވާގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރެވޭނެ އެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ދޮރުތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ތަފާތު ބުއިންތައް ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. މި ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގެ ފިނިހޫނުމިން މުޅި ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓަށްވުރެ ދަށްވެދާނެއެވެ.
ފްރީޒާގައި ފިނިހޫނުމިން ދިމާވަނީ -18 ޑިގްރީ އަށެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފްރޮސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުން ނުކުރެއެވެ. މި ނިޒާމުގައި ފަންކާއެއް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. އެއީ މުޅި ފްރީޒާގައި ހުރިހާ ދިމާލަކަށް އެއްވަރަކަށް ވައި ދައުރުވާ ގޮތް ބަހާލާ އެއްޗެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ތެތްކަން ކޮންޑެންސް ނުވެ، ބޭރަށް ނައްތާލެވިގެންދެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފްރޮސްޓް ނުއުފެދިއްޖެނަމަ، ދެން ގިނައިން ދޮވެ ތަރުތީބު ކުރަން ނުޖެހެއެވެ. އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ފްރިޖްތަކެއްގައި ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ.
އާ ފްރިޖްތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އިތުރުކުރުންތަކަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. މިސާލަކަށް ކަސްޓަމް ކޫލް ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެއީ އުފެއްދުންތައް ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ޑިފްރޮސްޓިންގ ގެ ތެރޭގައި ފިނި ކޯރެއް މުޅި ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓަށް ފެތުރިގެންދާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން ވެސް ކުޑަވެގެންދެއެވެ. އަދި މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ބުއިންތައް ބޭނުންވާ ފިނިހޫނުމިނަށް ފިނިކޮށްދޭއިރު، ފްރީޒް ނުކޮށް ވެސް ބުއިންތައް ފިނިކޮށްދެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި އައިސް ޖަނަރޭޓަރެއް ބޭނުންކުރުމުން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ފިނި ފެނުގެ އިތުރުން އައިސް އާއި އައިސް ޗިޕްސް ލިބޭއިރު، މި ނިޒާމުގައި މި އުފެއްދުމުގެ ވަކި މިންވަރެއް މެދުނުކެނޑި ޖަމާވެއެވެ.

ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސް
ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސް
ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސް
ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސް ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސް ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސްHome | Articles

April 12, 2024 18:58:42 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting