ފިނިކުރާ ޕްލާންޓްތައް

ފިނިކުރާ ސާމާނުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދިގުދެމިގެންދާ މިންވަރަކީ މެޓަލް ޓިއުބަލަރ ސްޓްރަކްޗަރއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހާސިލްކުރެވޭ މުހިންމު ސިފައެކެވެ. އޮޕަރޭޝަންގައި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތާއި ވަރުގަދަކަން ފޯރުކޮށްދެނީ ޑަންފޮސް ޓީއޯވީ ނުވަތަ ލޮޔުނައިޓް ހަރމެޓިކް ޔުނިޓްތަކުންނެވެ. މަތީ ފެންވަރުގެ ފިނިކުރާ ސާމާނު އުފެއްދުމުގައި މުހިންމު އެއް އެއްޗަކީ އޭގެ ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ކަމަށާއި، މިއީ އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ބޭނުންވާ ފިނިހޫނުމިނުގެ ހާލަތު ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މިކަންކަމަށް ޕޮލިޔުރެތީން ފޯމް ބޭނުންކުރާއިރު، މިއީ ސާމާނުގެ މުޅި ހަށިގަނޑާއި ސައިޑް ޕެނަލްތައް ފުރާލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކަސްޓަމަރުގެ އެދުމުގެ މަތިން ފިނިކުރާ މޯޑަކީ ސްޓޭޓިކް އަދި ޑައިނަމިކް މޯޑަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ތަމަސްޓޭޓް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ސަގާފީ ގޮތުން ފިނިކުރާ ސާމާނުގެ ބޮޑީ ޕީވީސީ ކޯޓްކޮށްފައިވާ ގަލްވާނައިޒްޑް ސްޓީލް އިން ހަދާއިރު، ސައިޑް ޕެނަލްތަކަށް ޝޮކް ރެސިސްޓެންޓް އޭބީއެސް ޕްލާސްޓިކް ނަގަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، ގިނަ އުފެއްދުންތެރިން ވަކިވަކި ބިނާކުރަނިވި އަދި ޑިޒައިން ހައްލުތައް ހުށަހަޅައެވެ: މިސާލަކަށް، ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ ގުދުރަތީ ހިލައިން ހަދާފައިވާ މަސައްކަތު ސަރަހައްދުތައް، އެކި ކުލަތަކުގައި، ސްޓޭންޑަރޑް ނޫން ސައިޒުތަކުގައި، އެކިއެކި އިތުރު އުފެއްދުންތަކާއެކު. ކަސްޓަމަރުންގެ ބޭނުންތައް އިތުރުވުމާއި މާކެޓް ތަރައްގީތަކާ އެއްގޮތަށް ފިނިކުރާ ސާމާނުގެ ޑިޒައިން ދަނީ މެދުނުކެނޑި ރަނގަޅު ކުރަމުންނެވެ.

ފިނިކުރާ ޕްލާންޓްތައް
ފިނިކުރާ ޕްލާންޓްތައް
ފިނިކުރާ ޕްލާންޓްތައް
ފިނިކުރާ ޕްލާންޓްތައް ފިނިކުރާ ޕްލާންޓްތައް ފިނިކުރާ ޕްލާންޓްތައްHome | Articles

June 15, 2024 03:54:59 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting