ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟

ސެޓެލައިޓް ޑިޝްގައި ހިމެނެނީ ލޯގަނޑަކާއި ކޮންވަޓަރ މައުންޓިން އެލިމެންޓްތަކާއި ސަސްޕެންޝަން އެވެ. ސަސްޕެންޝަންގެ ދެ ވައްތަރެއް ވެއެވެ: އެޒިމުތު-އެލިވޭޝަން އަދި ޕޯލާރ އެވެ. އެޒިމުތު-އެލިވޭޝަން ސަސްޕެންޝަން އެކުލެވޭ އެންޓެނާތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ސެޓެލައިޓަކަށް ވެސް އެންޓެނާ ޓިއުންކޮށް، ރިޖިޑްކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އެވެ. ޕޯލާ ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން އިލެކްޓްރިކަލީ އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެކްޗުއޭޓަރ އަރމް ބޭނުންކޮށްގެން އެއް ސެޓެލައިޓުން އަނެއް ސެޓެލައިޓަށް އެންޓެނާ ރީޑައިރެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ނިޒާމަކުން ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް ލިބޭނެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ސަސްޕެންޝަނަށް ނަން ދީފައިވަނީ މި ހާލަތުގައި އެންޓެނާ އެނބުރޭ ގުރުދާ ނޯތު ސްޓާ އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް ވުމުންނެވެ.

ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟
ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟
ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟
ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟ ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟ ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟Home | Articles

April 15, 2024 15:53:17 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting