ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ސެޓެލައިޓަކުން ސިގްނަލް ލިބޭއިރު ދިމާވާ މައިގަނޑު އެއް މައްސަލައަކީ ވާރޭވެހުމާއި، އަދި ކުޑަ މިންވަރަކަށް ސްނޯ ނުވަތަ އުދަރެހެވެ. މައިކްރޯވޭވް ސިގްނަލްތައް ވާރޭވެހި ތެތްކަމުން ޖަހައިގަންނައިރު، ތޫފާން ޝަވަރތަކުގެ ސަބަބުން ސިގްނަލް ބޮޑު މިންވަރަކަށް ދަށްވެދާނެ - 10 ޑީބީގެ ތަރުތީބުންނެވެ. މި އެޓެނިއުއޭޝަން ޙައްލުކުރެވޭނީ މަދު ރިސީވިންގ އިންސްޓޯލޭޝަންތަކަކަށް ކަމުން، މި ޙާލަތުގައި އިމޭޖް ސިގްނަލް ވަގުތުކޮޅަކަށް ގެއްލިދާނެއެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް ވާރޭ ވެހުނަސް ސިގްނަލްތައް 2 އާއި 3 ޑީބީ އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ދަށްވެ، މިއީ ގިނަ ރިސީވަރުތައް އަޑުގަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތައް ހުރެއެވެ: އެންޓެނާ މާ ސީދާކޮށް އެޖެސްޓްކޮށް، އެންޓެނާގެ ދިގުމިން އިތުރުކޮށް، މާ ނާޒުކު ލޯ ނައިސް ކޮންވަރޓަރެއް އިންސްޓޯލް ކުރުން.

ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟Home | Articles

May 21, 2024 11:19:32 +0300 GMT
0.069 sec.

Free Web Hosting