ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތް

އާ ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކުގެ ދިރުމެއް ހުރި ކުލަތަކާއި ފުޅާ ސްކްރީންތަކުން ވަރުގަދަ އަސަރެއް ކޮށްދެ އެވެ. އެހެންކަމުން ލަސްނުކޮށް ކޮންމެ ބެލުންތެރިއެއްގެ ސުވާލެއް އުފެދެނީ ކޮމްޕިއުޓަރަކުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ޓީވީގެ ހުރިހާ ފައިދާތަކެއްގެ ފައިދާ ނެގޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ވާނެ!...
ކްރޮސް ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ އަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަށް ފަރިތަ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. ކެމެރާ ސީދާ ޕްރިންޓަރާއި، ފްލެޝް ޕްލޭޔަރ ފޯނާއި، ފޯނު ޕީޑީއޭ އާއި ގުޅިފައިވާއިރު، މިހުރިހާ ކަމެއް ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ވެސް ގުޅޭނެއެވެ. ޚުދު ކޮމްޕިއުޓަރަކީ އެކި ޕްލަގް-އިން ޔުނިޓްތަކުގެ ނިޒާމަކަށް ވުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މޮނިޓަރެއްގެ ބަދަލުގައި ޓީވީ ބޭނުންކުރުމުގެ ގާބިލްކަމަކީ މުޅިން ލޮޖިކަލް ހައްލެކެވެ.
މިފަދަ އިންޓައޮޕަރޭބިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާ އާއި ހާޑްވެއާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މިޒަމާނުގެ ވީޑިއޯ ކާޑުގެ ޤާބިލުކަމުން ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެއް ޑިސްޕްލޭއަށްވުރެ ގިނަ ޑިސްޕްލޭ ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ގުޅުވައިލެވޭނެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކާޑުން ސަޕޯޓް ކުރަނީ "ލައިޓް" ވަރޝަނަށް - އަލްޓަނޭޓިވް މޮނިޓަރު ދުއްވާއިރު މައިގަނޑު މޮނިޓަރު ނިއްވާލާ ނަމަވެސް އެއްފަހަރާ ދެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ "ސްކްރީން" މަސައްކަތް ކުރާ ސިސްޓަމްތަކަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ.
އިންޓަރފޭސްތަކެވެ
ވައިޑްސްކްރީން ޑިޖިޓަލް މޮޑެލްތަކާއި އާދައިގެ އެނަލޮގް ޓީވީތަކަށް ވެސް ޓީވީއެއް ކޮމްޕިއުޓަރަކާ ގުޅުވުމަށް ގިނަ ގޮތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ:
އާރުސީއޭ (ސިންޗް ޕްލަގްތަކަށް އޭ/ވީ)
މި ޔުނިވާސަލް ކަނެކްޓަރ ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ވީޑިއޯ ކާޑަކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. އެ މެދުވެރިކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ގިނަ އެނަލޮގް އަދި ގިނަ ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކާ ގުޅުވައިލެވޭނެ އެވެ. އާރުސީއޭ އާއި ގުޅިފައިވާއިރު އިމޭޖް ކޮލިޓީ އެންމެ ކުޑައިރު، އޭގެ މައިގަނޑު ފައިދާއަކީ މާސް ކެރެކްޓަރ އެވެ.
އެސް-ވީޑިއޯ އެވެ
މި އައުޓްޕުޓް ގިނަ ވީޑިއޯ ކާޑުތަކުން ލިބެން ހުރެއެވެ. ތިން ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންސްމިޝަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ - އެއް ޗެނަލަކީ ލޫމިނަންސް ޑޭޓާއަށް އަދި ދެ ޗެނަލަކީ ކްރޮމިނަންސްއަށް. އާރުސީއޭ އަށް ވުރެ ޕިކްޗާ ކޮލިޓީ މާ ރަނގަޅެވެ.
ޑީވީއައި-އެޗްޑީއެމްއައި އެވެ
ޒަމާނީ ޑިޖިޓަލް ވީޑިއޯ ޓްރާންސްމިޝަން އިންޓަފޭސްތަކެވެ. އެއީ ވަރަށް ވައްތަރު އެއްޗެހި ނަމަވެސް، އެޗްޑީއެމްއައި މެދުވެރިކޮށް، އަޑު އިތުރަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ (8 ޗެނަލް އާއި ހަމައަށް)، ޑީވީއައި އާއި އެކު އަޑަށް ވަކި ކޭބަލެއް ހުރެއެވެ. މި އިންޓަރފޭސްތަކަކީ ޚާއްޞަ ކޮންވަރޓަރެއް ނެތި އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅޭ އިންޓަރފޭސްތަކެއް، ޚާއްޞަކޮށް އެޑަޕްޓަރ ކޭބަލްގެ ސަބަބުން، މި ދެ އިންޓަރފޭސްވެސް ސަޕޯޓް ކުރަނީ އެޗްޑީސީޕީ (ހައި ޑެފިނިޝަން ކޮންޓެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން) - ކޮޕީރައިޓް ލިބިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ހުއްދަ ނެތި ރެކޯޑް ކުރުމުން ރައްކާތެރިވުމެވެ. އެއީ ޕްރޮގްރެސިވް ޔޫޒަރުންނަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ސަބަބެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވީޑިއޯ ކާޑުތަކުގައި އިންޓަރފޭސްތަކަކީ ފުދޭވަރަކަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ކާޑުތަކުގައި މިއަދު ވެސް ޑީވީއައި ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޖީފޯސް 7600 ޖީޓީ އާއި އެޗްޑީއެމްއައި އައުޓްޕުޓްސް އެކުލެވޭ ރޭޑިއަން އާއިލާގެ ކާޑުތައް ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.
ވީޖީއޭ (ޑީ-ސަބް)
އަރްޖީބީ ކަނެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވައްތަރަކީ، އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ މޮނިޓަރެއް ކޮމްޕިއުޓަރަކާ ގުޅުވުމަށެވެ. ޒަމާނީ ގިނަ ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކުގައި އާޖީބީ ކަނެކްޓަރެއް ޖަހާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ނަމުން ދޭހަވަނީ އައުޓްޕުޓުން ސަޕޯޓް ކުރަނީ ހަމައެކަނި ވީޖީއޭ ރިޒޮލިއުޝަން ކަމަށް ނޫނެވެ. މި ކަނެކްޝަން އެސްވީޖީއޭ، ކިއުއެކްސްޖީއޭ، ޔޫއެކްސްޖީއޭ ފަދަ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ކަނެކްޝަނަކީ ފަހަރެއްގައި އެންމެ މަތީ އިމޭޖް ކޮލިޓީއަށް ސަޕޯޓް ކުރެވޭ ކަނެކްޝަނެކެވެ.
ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ވީޑިއޯ ކާޑުގައި ހުންނަ އައުޓްޕުޓްތައް ޓީވީގެ ކަނެކްޓަރތަކާ ނުގުޅޭނަމަ، ފުރިހަމަ ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ ކަށަވަރުކޮށް ސިގްނަލް މޮޑިއުލޭޓް ކުރުމަށް އެކިއެކި އިތުރު ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ in frequencies, etc. ބައެއް ފަހަރު ޑިވައިސްތައް ފުދޭވަރަކަށް އަގުބޮޑު ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހާއްސަކޮށް އެނަލޮގް ޓީވީތަކަށް އެއީ ހަމައެކަނި ބޭނުންތެރި ޑިވައިސްތަކެކެވެ.
އެނަލޮގް ޓީވީތަކެވެ
އެނަލޮގް ޓީވީތަކުގެ ޤާބިލުކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުޑައެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ ކުލަ ނިޒާމުތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަކެތި. އެންޓީއެސްސީ ސްޓޭންޑަޑުން މެކްސިމަމް ރިޒޮލިއުޝަން 525 ލައިން، ޕީއޭއެލް އަދި ސެކަމް - 625 އަށް ސަޕޯޓް ކުރާއިރު، ރިއަލް ރިޒޮލިއުޝަން އަދިވެސް ކުޑައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް އެނަލޮގް ޓީވީއަކަށް 640x480 އަށް ވުރެ މަތީ ކޮމްޕިއުޓަރ ރިޒޮލިއުޝަނެއް ނުލިބޭއިރު، މިއީ ޒަމާނީ ބޭނުންތަކަށް ވަރަށް ކުޑަ ގާބިލްކަމެއް.
އެނަލޮގް ޓީވީތަކުގެ އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ފްރީކުއެންސީއަކީ 50 އަދި 100 ހޯސްޕަވަރ ކަމަށާއި، ހަގީގަތުގައި މި އިންޑިކޭޓަރުތަކަށް ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް މީހަކު ނުފޯރާ ކަމަށެވެ. ކޮންވެންޝަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރެއްގެ ކުރިމަތީގައި އަރާމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ 70-80 ހޯސްޕަވަރުގެ އަގުތަކުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން ދަންނަން ޖެހެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ އެނަލޮގް ޓީވީއެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރަނީ އެބުނާ... އިންޓަރލޭސްޑް ސްކޭނިންގ (ފްރޭމެއް ތަރުތީބުން އުފައްދަނީ އޯޑް އަދި އިވެން ލައިންތަކުން ދެ ހާފް ފްރޭމް އިން) އެވެ. މޮނިޓަރުތަކަކީ ޕްރޮގްރެސިވް ސްކޭންތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ކޮނޮއިސަރުން ދެކެނީ އިންޓަރލޭސިންގ އަކީ ވީޑިއޯ، ގޭމް ފަދަ ތަކެތި - ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި މަންޒަރުތައް ބަލާލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.
ޓީވީ އާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ދެމެދު "ސީދާ" ގުޅުމަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު އިންޓަފޭސްތަކަކީ އެނަލޮގް އާރުސީއޭ އާއި އެސް-ވީޑިއޯ އެވެ. އަދި ހާއްސަ ކޮންވަޓަރުތަކުގެ އެހީގައި ޓީވީ ކަނެކްޓަރުތައް ވީޑިއޯ ކާޑުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ވީޖީއޭ އައުޓްޕުޓާ އެއްގޮތްވާކަން ވެސް ޔަގީން ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ސިގްނަލްގެ ކޮލިޓީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ގެއްލިގެންދެއެވެ.
އަދިވެސް ޕީސީ މަސައްކަތްތަކަށް ޑިމާންޑް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެނަލޮގް ޓީވީތަކަށް ވަނީ ވަރުގަދަ މަގާމެއް ނަގަން ކާމިޔާބުވެފަ އެވެ. ސްކްރީނުގައި ޓެކްސްޓް މެޓީރިއަލްތައް ތަންކޮޅެއް ވަކިން ސާފުކޮށް ފެންނައިރު ފޮރުވިފައި ހުރި ނަމަވެސް ވީޑިއޯ ބަލާލުމަށް މިއީ އިތުރު ޕްލަސްއެކެވެ. "ބްލަރޑް" އިމޭޖް މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ވީޑިއޯތަކުގެ ސޮފްޓްވެއާ ޕްރޮސެސިން އާއި އެކު ހުންނަ އާޓިފަކްޓްތައް އޮމާންކޮށްލެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެނަލޮގް ޓީވީ އަކީ ބަޖެޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް އަގުހެޔޮ ޑިވައިސްއެކެވެ.
ދިރާގު ޓީވީތަކެވެ
އެލްސީޑީ، ޕްލާސްމާ އަދި ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކުގައި އާންމުކޮށް މިހާރުވެސް ކޮމްޕިއުޓަރަށް ސީދާ ވީޖީއޭ އިންޕުޓެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލްތައް ފުރަތަމަ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެޗްޑީޓީވީ - ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ އަށް ކަމަށްވާއިރު، އެއީ ހައި ޑެފިނިޝަން ޕީސީތަކާ ފަސޭހައިން އިންޓަގްރޭޓް ކުރެވޭ މޮޑެލްތަކެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އެއީ ފުރަތަމަ ތަންފީޒު ކުރެވެނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޮމްޕެޓިބަލް ވާޝަން (ޓީވީ / ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ) ގައެވެ.
މޮނިޓަރުތަކުން ޓެކްނޮލޮޖީ ވާރުތަވި އެލްސީޑީ ޕެނަލްތަކަށް ވަރަށް މަތީ ފެންވަރުގެ އިންޑިކޭޓަރުތަކެކެވެ. އެތަންތަނުގައި ޓީވީ/މޮނިޓަރ އެޖް ގާތްގަނޑަކަށް ވަކިނުކުރެވޭނެއެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުން ޖާގަ ކުޑަ ކަމަށާއި ސްޓޭޓިކް ތަސްވީރަކާ އެކު ވެސް މޮޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެ އެވެ. މި ގޮތުން އެމީހުންނަކީ "ޕްލާސްމާ" އަށް ވުރެ މޮޅު ބައެކެވެ.
ގިނަ ފަހަރަށް ޕްލާސްމާ ޓީވީތަކުގައި ހުންނަ ކުލަތައް އެލްސީޑީތަކަށް ވުރެ ވިދާ އަދި "ދިރިހުރި" ކުލަތަކެއް ނަމަވެސް، ގިނައިރު ވަންދެން އަދިވެސް "ތަސްވީރެއް" ބަލާއިރު، "ޕްލާސްމާ" ގެ އެތެރޭގެ ފޮސްފަރ ކޯޓިން "އަނދާ ހުލިވެއެވެ." އެންމެ ފަހުގެ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން، މި މައްސަލަގެ ކުރީގެ ވަރުގަދަކަން މިހާރުވެސް ގެއްލިފައިވީނަމަވެސް، އަދިވެސް މި މައްސަލަ ދެމިއޮވެއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކުން އަބަދުވެސް އެކަށީގެންވާ އަލިކަމެއް ހުންނަ ކުލަތައް ދައްކާފައި ނުވާއިރު، ހާއްސަކޮށް ކަޅު ލެވެލްތަކުގައި ކުލަތައް ނުދައްކާ ނަމަވެސް، އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީތަކުން އަދި ހާސިލް ނުކުރެވޭ ސްކްރީން ސައިޒުތަކުގައި އެއީ ލީޑަރުންނެވެ.
މި ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޓީވީއާ ދެމެދު ވީޖީއޭ ކަނެކްޝަން ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ޑީވީއައި-އެޗްޑީއެމްއައި ކަނެކްޝަން އެއް ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ދައްކަނީ އެމީހުންނެވެ. ޓީވީގައި ހުންނަ ސިގްނަލް/އިމޭޖެއްގެ ރިޒޮލިއުޝަންތަކުގެ ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ފޯރުކޮށްދެނީ ބިލްޓް-އިން ޓިއުނަރ ނުވަތަ ޕީސީގެ ވީޑިއޯ ކާޑު މެދުވެރިކޮށެވެ.
ގިނަ ޑިޖިޓަލް އެޗްޑީޓީވީތަކުގައި ބޮޑެތި ސްކްރީން ސައިޒްތަކާއި، މަތީ ފެންވަރުގެ ވައިޑްސްކްރީން ވީޑިއޯ ޕްލޭބެކާއި، މޮޅު ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކާއި، ފުލް 3ޑީ ޕީސީ ގޭމިން ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. ނިއުމެރިކް ޕެނަލްތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޓެކްސްޓާއި ކުދި ގްރެފިކްސް ފަސޭހައިން ދައްކާލެވޭނެ އެވެ.
މިގޮތުން "ބިދޭސީ ދަނޑެއްގައި ކުޅެން" ވެސް ޓީވީތަކުގެ ބޭނުންތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކާމިޔާބު ވެފައިވެ އެވެ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތަކުގެ ސަބަބުން އާންމު މޮނިޓަރުތަކަށް ކުރަން އުނދަގޫ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ސިނާއީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީވުމާއެކު މި ދެ ބާވަތުގެ ޑިވައިސް އެއްކޮށްލައިގެން ކޮންމެ ޑިޖިޓަލް މާހައުލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އެއް މީޑިއާ ޔުނިޓަކަށް ހެދުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތް
ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތް
ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތް
ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތް ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތް ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތްHome | Articles

May 26, 2024 11:50:20 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting