ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައް

ބޮޑެތި ޓީވީތައް ބަދަލުކުރާއިރު މައްސަލަ އުފެދެނީ، ކޮން ޓީވީތަކެއް ހޮވަން ރަނގަޅީ - އެންމެ ރަނގަޅު ލެޑް ޓީވީ ނުވަތަ ޕްލާސްމާ؟ ޚުދު މޮޑެލް ހޮވުމުގެ ކުރިން މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ތަފާތު ވިސްނަން ޖެހޭނެ، މިސާލަކަށް ކޮންވެންޝަނަލް ޓީވީއަކުން ތަސްވީރެއް އުފައްދަނީ އިލެކްޓްރޯންތަކުން ތަސްވީރެއް އުފެދޭ ބީމް ހޮޅިއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެކަމަކު ސިކުންތަކަށް 25 ފްރޭމްގެ ބާރުމިނުގައި ޕިކްސެލް ލައިން ލައިން ލައިން ލިބުމަކީ ފްލިކަރ އާއި ރޭޑިއޭޝަން ފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތަކަކީ އާންމު ޓީވީތަކަށް ވުރެ ވިދާ ބްރައިޓްނެސް، ކޮންޓްރެސްޓް، އަދި ވިއުވިން އެންގްލްގެ ގޮތުން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފީޗާސްތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. ކްރިސްޓަލް ފަށަލައެއްގެ މައްޗަށް އިލެކްޓްރިކް ފީލްޑެއްގެ އަމަލުގެ ދަށުން އޭގައި ތަސްވީރެއް ފެންނައިރު، އެ ފީލްޑުން ރަތް، ހުދު އަދި ރީނދޫ ކުލަތަކުގެ ޕޮއިންޓްތައް އުފެދެއެވެ. މިފަދަ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ޓީވީއެއްގެ ހޯސްޓެސްއަށް އޭނާ އެންމެ ގަޔާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާލުމުގެ އުފާ ލިބޭއިރު ޕެނަސޮނިކް އެސްޑީ 2501 ޑަބްލިއުޓީއެސް ރޮށި އުފައްދާ މީހާ މުޅި އާއިލާއަށް މީރުވަސްދުވާ ތާޒާ ރޮށި ތައްޔާރުކޮށްދެ އެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީގައި ހުންނަ ތަސްވީރުތަކުގައި ޖިއޮމެޓްރީ މޮޅު، ސާފު ނަމަވެސް ކުޑަ ވިއުވިން އެންގްލެއް ހުރިއިރު އެއްފަރާތުން ތަސްވީރު ފެންނަން އުނދަގޫ ކަމަށާއި، އޭގެ ކޮންޓްރެސްޓް ވެސް ކުޑަ ކަމަށެވެ. ފްލިކަރ ދަށްވެ ނުރައްކާތެރި ރޭޑިއޭޝަނެއް ނެތް ނަމަވެސް. ޕްލާސްމާ ޕެނަލް މަސައްކަތް ކުރަނީ މިގޮތަށެވެ - ބިއްލޫރިތަކުގެ މެދުގައި ގޭސް ހުންނަ ޖާގައެއް ހުންނައިރު އިލެކްޓްރިކް ގްރިޑަކާއެކު، ކަރަންޓުން ގޭސް ޕްލާސްމާއަށް ބަދަލުކޮށް، އުފެއްދުންތަކުގެ ދިއްލާއެކު ޚުދު ތަސްވީރު އުފެދެއެވެ. ޕްލާސްމާ ޓީވީތަކުގައި ޕެނަލް ބާން-އިން އާއި ޕިކްސެލޭޝަން ތަޖުރިބާ ކުރެވޭއިރު، އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގައި މިޑްޓޯން ސަޕްރެޝަން، ގޯސްޓިން މައްސަލަތަކާއި، އުނދަގޫ މޯޝަން ރެންޑަރިން ފަދަ ގޯސް ކަންތައްތަކެއް ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭނީ އެލްސީޑީ ޕެނަލްތަކާއި އެލްއީޑީ ބެކްލައިޓިން އާއި އެކު އެންމެ ރަނގަޅު ލީޑް ޓީވީތައް، މި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަފާތުވަނީ އެލްއީޑީ ބޮކި ޖަހާފައިވާ ސްކްރީންތަކުގެ ވަރަށް ބެކްލައިޓިންގަ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ލީޑް ޓީވީތަކުގައި މި އުސޫލުގެ ސަބަބުން އެހެން ޕެނަލްތަކުގެ ކޮންޓްރެސްޓް އަދި ކަޅު ކުލައަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ނައްތާލެވޭނެ އެވެ. އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ލީޑް ޓީވީއަކީ ހަކަތަ މަދު ޓީވީއެއް ކަމަށާއި، އެލްއީޑީ ސްކްރީނެއް ހުންނަ ޓީވީއެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ޑައިގޮނަލް އެތައް މީޓަރަކަށް އަރާ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ޓީވީއެއްގެ ބެކްލައިޓް ދެ ވައްތަރަކަށް ލިބެން ހުންނައިރު، މިއީ ބެކްލައިޓާއި ސްކްރީންގެ އަރިމަތީގައި ހުންނަ ލައިޓް ކަމުން އެންމެ ރަނގަޅު އިމޭޖް ކޮލިޓީ ލިބެ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު އެލްއީޑީ ޓީވީގައި ސައިޑް ލައިޓިންގް ހުންނައިރު، މިއީ މާ ރީތި ޑިޒައިންއަކާއި ވަރަށް ތުނި ބޮޑީއެއް ލިބޭ ޓީވީއެކެވެ. ޓީވީ ގަންނައިރު ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި އޭގެ ޑިވައިސް އަށް ނޫން ކަމަށާއި، އުފައްދާ ފަރާތަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން އޭގެ އާދައިގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ.

ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައް
ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައް
ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައް
ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައް ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައް ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައްHome | Articles

June 21, 2024 23:02:04 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting