ފްރިޖް މޯޑްސް

ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު، އޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މޯޑްތަކުގެ އިތުރުން، އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ބޭނުންތެރިވެދާނެ ހުރިހާ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަން ޖެހެއެވެ. ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާނާ ފްރީޒް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ބޭނުންތެރި މޯޑެކެވެ. އެކަމަކު މި މޯޑަކީ ވެސް ފިނިހޫނުމިން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްއަށް ޗެމްބަރު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މޯޑެކެވެ. މި މޯޑް ކުރިން އެނެބަލް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މަދު ގަޑިއިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޗެމްބަރުގެ ފިނިހޫނުމިން -18 ޑިގްރީން -24 ޑިގްރީއަށް ވެއްޓިދާނެ އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޮން ފްރޯޒެން ކާނާ ޗެމްބަރުގައި ބަހައްޓާހާ އަވަހަކަށް އޭގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމް ވަގުތުން މައްޗަށް ދެއެވެ. "ސުޕަރފްރީޒް" މޯޑް ބޭނުންކުރާނަމަ، ދެން މި ޕްރޮސެސްއަކީ އުފެއްދުންތަކަށް ބިރުވެރި ޕްރޮސެސްއަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެއާއެކު ހޫނު މޫސުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެރީ އާއި މޭވާ ފްރީޒް ކުރެވޭނެ އެވެ. އުފެއްދުންތަކަށް ބަލާއިރު، ޓެމްޕަރޭޗަރ ބެރިއާ ޒީރޯ ބައުންޑަރީން ފާއިތުވާ ކަމީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ބޯޑަރު ފުދޭވަރަކަށް އަވަހަށް ފާސްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އުފެއްދުންތައް ފްރީޒް ކުރި ފަހުން ވެސް މާ ގުދުރަތީ ރަހައެއް ހިފަހައްޓާނެ އެވެ.
މި ސިފައަކީ ސީދާ "ސުޕަރފްރީޒް" މޯޑް ބޭނުންކުރާއިރު އެކުލެވިގެންވާ ސިފައެކެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ކާބޯތަކެތީގެ ގުދުރަތީ ރަހަ ފިނިވާއިރު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެއާއެކު ނިއުޓްރިއެންޓްސް ވެސް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ފްރީޒިންގ ޕްރޮސެސް ފައިދާހުރި ވާނީ ފުރަތަމަ އުފެއްދުންތައް ކުދިކުދި ކޮތަޅުތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ފިނިވުން އަވަސްވާނެއެވެ. ފްރީޒް ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޕެކޭޖުތައް ތައްޔާރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި ސުޕަކޫލިން މޯޑެއް ވެސް ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. އެއީ ފްރީޒާގައި ހުންނަ ހަމަ "ސުޕަ ފްރީޒް" ފަންކްޝަން އާއި އަޅާކިޔޭނެ އެއްޗެކެވެ. މިތަނުގައި ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމް ވަގުތުން +2 ޑިގްރީއަށް ފިނިވެއެވެ. ދެންމެ ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއްގެ ފިނިކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ވެސް އަވަސްވާނެ އެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ހޫނު މޫސުމުގައި ދެންމެ ކޮޓަރިއަށް ގެނައި އުފެއްދުންތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން ފުދޭވަރަކަށް މަތިވެއެވެ. އެތަކެތި ވަގުތުން ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ، އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން ވަގުތުން މައްޗަށް ދާނެއެވެ.
އަދި، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ފިނިހޫނުމިން މަތިވުމުން، އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް ހުރި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ. "ސުޕަކޫލިން" މޯޑް ބޭނުންކުރުމުން އާ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ފުދޭވަރަކަށް އަވަހަށް ފިނިކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި މިއާއެކު ބޭނުންތެރި މޯޑުން މިހާރުވެސް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުރި އުފެއްދުންތައް ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.

ފްރިޖް މޯޑްސް
ފްރިޖް މޯޑްސް
ފްރިޖް މޯޑްސް
ފްރިޖް މޯޑްސް ފްރިޖް މޯޑްސް ފްރިޖް މޯޑްސްHome | Articles

May 24, 2024 03:47:19 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting