އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖް

އާ އިންޑެސިޓް ފްރިޖްތަކުގައި ފްލެކްސިބަލް ޑިޒައިންއެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިން ޗެމްބަރުތަކުގައި ހުންނަ ދޮރުތަކުގައި ރާޅު ފޯމެއް ހުރެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ ތަނަށް މުޅިން އައު، ޝައުގުވެރި، ޑިޒައިން ފޯމެއް ލިބެއެވެ. ފްރިޖްގެ އެތެރެއަކީ މަލްޓިފަންޝަނަލް އަދި އެސްތެޓިކް އެއްޗެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގެ ގިނަ މާއްދާތައް އެޖެސްޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިތަނުގައި ފުޅި ބަހައްޓާއިރު، ކޮންމެ ސައިޒެއްގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ބަހައްޓާލެވޭނެއެވެ. އުފެއްދުންތަކުގެ ތާޒާކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ޕެބަލް އިފެކްޓެއް ފޯރުކޮށްދޭއިރު، އެ އިފެކްޓް ހުރިހާ އަލަމާރިތަކާއި ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ވެސް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ މަތީ ޕެނަލްގައި ފިނިކުރާ ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރެއް ހުރެއެވެ. މިތަނުގައި އެއްކޮށްފައިވަނީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބަޓަންތަކާއި ފަންކްޝަން ސްވިޗްތަކެވެ. މި އިންތިޒާމަކީ ފްރިޖާއި ފްރީޒާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގައި ބޭނުންވާ ފިނިހޫނުމިން ސެޓްކުރުމަށް ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމެކެވެ.
ފްރިޖް އިންޑެސިޓް ނިސްބަތްވަނީ އާ ވައްތަރެއްގެ ކްލާސް އޭ ފްރިޖް ތަކަކަށެވެ.މިއީ އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ، އަދި އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ތިމާވެށި ތަޣައްޔަރުވުމަށް ވެސް ބާރުއަޅާ އެއްޗެކެވެ. އޮޓޮމެޓިކް ޑިފްރޮސްޓިން ސިސްޓަމްގެ އިތުރުން އަވަހަށް ފްރީޒްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުރުމުން ފިނިކުރާ ބޭނުންކުރުމަކީ އެންމެ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. "SUPPER FREEZE" ފަންކްޝަން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތައް ފްރީޒް ކުރުމުގެ ވަރަށް އަވަސް ޕްރޮސެސްއަކަށެވެ.
މިއަދު ބާޒާރުގައި ހުރި ހުރިހާ ފްރިޖްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަޑުގަދަ ފްރިޖެއް ހުންނަނީ މި ފްރިޖެވެ. ބިލްޓް-އިން ލުބްރިކޭޓަރަކީ ތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލުބްރިކޭޓަރެކެވެ. ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކަޓިން ބޯޑަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ޑިފްރޮސްޓިން ކޮންޓެއިނަރަކީ ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނަރެކެވެ. މިތަނުގައި ހުރުމުން މަސް މި ޗެމްބަރަށް ފިނިކޮށް ދޫކޮށްލާއިރު، ޖުމްލަ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުވެއެވެ.
ބިސް ރައްކާކުރުމަށް މި މޮޑެލްގައި ހުންނަނީ 30 ބިސް ބެހެއްޓޭނެ ސްޓޭންޑެކެވެ. މި ފީޗާގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮޑަކްޓްގެ ބޮޑު އަދަދެއް ގަނެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ތާޒާކަން ދެގުނަ ދިގުކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ކޮންޓެއިނަރެއް ހުރެއެވެ. މި ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގައި ހުންނަ ވައި މެދުނުކެނޑި ދައުރުވެއެވެ.
މި ކޮންޓެއިނަރ ނިސްބަތްވަނީ ފްލެކްސިބަލް ވިއުސްތަކަށެވެ. މާނައަކީ ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. މި ކޮންޓެއިނަރ ބޭނުން ނުވާނަމަ، ދެން ދެން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ފިނިކުރާ ތަނުން ނަގައިލެވޭނެއެވެ. ދޮރު ޕެނަލްގައި އައިސް މޯލްޑްތައް ހުރެއެވެ. އައިސް މޯލްޑްތައް ހުންނަ މި ލޮކޭޝަންގެ ސަބަބުން ޗެމްބަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ޖާގައެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖް
އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖް
އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖް
އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖް އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖް އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖްHome | Articles

June 16, 2024 09:25:10 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting