ފްރީޒާގެ ބޭނުމު

ފްރީޒާ އަކީ ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެސް ރައްކާކުރެވޭނެ ތަނެކެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފްރީޒާއަކީ ހަމައެކަނި އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާ ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފްރީޒާގައި ހަތަރު ތަރި ހުރިނަމަ، ދެން އެއީ މި ޕެރެމިޓަރުތަކާ އެއްގޮތްވާ އެއްޗެކެވެ. ފްރީޒާގައި ރައްކާކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފްރޯޒެން ކާނާ ނަމަވެސް ފްރީޒް ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ހާލަތެއްގައި މިފަދަ ފްރީޒާއެއްގައި ތިން ތަރި ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، އޭގެ ފިނިހޫނުމިން -18 ޑިގްރީއަށްވުރެ މަތި ނުވެވޭނެއެވެ. ފްރޯޒެން ކާނާގައި ހުންނަ ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ހަލުވިކަމާއެކު ފްރީޒް ކުރުން މުހިންމެވެ. ޗެމްބަރުގައި ޖުމްލަ ފިނިހޫނުމިން ދަށްވިވަރަކަށް ފްރީޒް ކުރަން ޖެހޭ ކާނާ ފްރީޒް ވާނީ އަވަސް ގޮތަކަށެވެ. ފަސްޓް ކޫލިން މޯޑުން ފަސްޓް ފްރީޒިން އަށް ފިނިހޫނުމިން ހަ ޑިގްރީ ދަށްކޮށްދެ އެވެ. މި މޯޑް ދިއްލިހާ އަވަހަކަށް އިންޑިކޭޓަރުން މިކަން އަންގަނީ ރަތް ލައިޓް ޖައްސައިގެންނެވެ.
ފްރީޒާއިން ގުދުރަތީ ފްރީޒިންގ އަށް މަގުފަހިވާނަމަ، ދެން ޗެމްބަރުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން -24 ޑިގްރީއަށްވުރެ މަތިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެކަމަކު ފްރީޒާގެ މިފަދަ މޮޑެލްތައް ވެސް ހުންނައިރު، އޭގެ ފިނިހޫނުމިނަކީ -32 ޑިގްރީ އެވެ. މި މޯޑް ސުޕަރފްރީޒިންގ އަށް ވެސް ނިސްބަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ހަލުވިކަމާއެކު ފިނިވުމުން އުފެއްދުމުގައި އައިސް ކޮތަޅުތައް އުފެދުން ހުއްޓުވައެވެ. އެހެން ނޫނީ ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ޖޫހެއްވެސް މިފަދަ ގެއްލުމެއްގެ ތެރެއިން ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ރަހަ ސިފަތައް ތަންކޮޅެއް ދަށް ސިފަތަކެއް ހުރެއެވެ.
ތަޖުރިބާކާރުން ދެކޭ ގޮތުގައި ފްރޯޒެން ކާނާ ރައްކާކުރުމަކީ -18 ގެ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ރައްކާކުރުމެވެ. މި ފިނިހޫނުމިނުގައި މަސް 12 މަސް ދުވަހު ރައްކާކުރެވިދާނެއެވެ. ފްރީޒާގައި ފިނިހޫނުމިން -12 ޑިގްރީ އަށް އަރާނަމަ، ދެން ތަރުކާރީ އާއި މަސް ތިން މަސް ދުވަހު އޭގައި ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި -6 ޑިގްރީގެ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ފްރީޒާގައި ރައްކާކުރެވޭނީ އެންމެ ދެ ހަފްތާއެވެ. ޗެމްބަރުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން -18 ޑިގްރީއަށް ވުރެ މަތި ހާލަތެއްގައި، ދެން މި މޮޑެލް ނިސްބަތްވަނީ ލޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ބީއެޗްޕީ އަށެވެ. މިފަދަ ފްރީޒާތަކުގައި ދެ ތަރި ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގެ ފިނިހޫނުމިން -12 ޑިގްރީއަށް ވުރެ މަތިނުވާން ޖެހެއެވެ. ކުއިކް ފްރީޒް ފަންކްޝަން ޖަހާފައިވާ ހުރިހާ ފްރީޒާތަކެއްގައި ވެސް ކޮމްޕްރެޝަން ރިފްރިޖަރޭޝަން ޖަހާފައިވެ އެވެ.

ފްރީޒާގެ ބޭނުމު
ފްރީޒާގެ ބޭނުމު
ފްރީޒާގެ ބޭނުމު
ފްރީޒާގެ ބޭނުމު ފްރީޒާގެ ބޭނުމު ފްރީޒާގެ ބޭނުމުHome | Articles

April 12, 2024 18:35:54 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting