ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް

ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ މަގުބޫލުކަން މިވަގުތު ދަނީ ހަމައެކަނި ބާރުގަދަވަމުންނެވެ. އެމީހުންގެ ޑިމައިންސްތަކާއި ބަރުދަނާއި ފަންކްޝަންތައް މެދުނުކެނޑި ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިރު، ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތަރައްޤީއާ އެއްވަރަށް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ބާޒާރުގައި ޓެބްލެޓް ވިއްކާއިރު ބައެއް ފަހަރު އާދައިގެ އާންމު މީހަކަށް މި ތަފާތު ޑިވައިސްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާރުކުރަން އުނދަގޫވެއެވެ. މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިވެދީ، މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށެވެ: ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
މާނަތަކުން ފެށިގެން ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަގީގަތުގައި އެއް ނަމެއްގެ ދަށުން އެތައް ވައްތަރެއްގެ ޑިވައިސްތަކެއް ފޮރުވިފައި ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމު ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާށެވެ. އެއީ ޓެބްލެޓް ޕީސީ އާއި އިންޓަނެޓް ޓެބްލެޓެވެ.
ފުރަތަމަ ވައްތަރަކީ އާދައިގެ ފުލް ފްލެޖް ކޮމްޕިއުޓަރެއް، ކޮންވެންޝަނަލް ސްޓޭޝަނަރީ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރާއި ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި އޭގެ ފޯމް ފެކްޓަރ، ސާދާ ބަހުން ބުނާނަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮޑު ޓެބްލެޓެއް ވައްތަރު. ބޭރުގެ ޑިވައިސްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އޭގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ އިންޓަފޭސްތަކެއް ހުންނައިރު، އެއަށް ކީބޯޑަކާއި މައުސް ގުޅުވައި، އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއް ވެސް ގުޅުވައިލެވޭނެ އެވެ. މިފަދަ ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައި ވިންޑޯޒް އާއިލާގެ، ނުވަތަ ލިނަކްސް ނުވަތަ މެކް އޮއެސްގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ފުލް ވާޝަންތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ހުރެއެވެ.
ވަކިވަކިން ބުނަން ޖެހޭނީ އިންޓަނެޓް ޓެބްލެޓާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. މިއީ ދެ ޑިވައިސްއެއް ކަމަށްވާ ސްމާޓްފޯނަކާއި ލެޕްޓޮޕެއް އެއްކޮށްލާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ކޮމްޕެކްޓް ކަމުގެ އިންކާރު ނުކުރެވޭ ފަދަ ފައިދާއެއް ވެސް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. ސައިޒު ބޮޑު ނަމަވެސް ޒަމާނީ އިންޓަނެޓް ޓެބްލެޓްތަކަކީ ފުދޭވަރަކަށް ފަންކްޝަނަލް ޓެބްލެޓްތަކެއް ކަމަށާއި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފޯކަސް ކުރަނީ އިންޓަނެޓާއި ވެބް އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. ކޮންމެ އިންޓަނެޓް ޓެބްލެޓަކީ ވެސް ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރަކާ ގުޅޭ ޓެބްލެޓަކަށް ވާއިރު ، ފައިލް ޝެއަރިން އާއި އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އެ ޓެބްލެޓާ ގުޅުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހުރެ އެވެ . މިފަދަ ޓެބްލެޓްތަކަށް އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކަކީ އެންޑްރޮއިޑް އަދި އައިއޯއެސް އެވެ. މިޒަމާނުގެ ޓެބްލެޓްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް އުފައްދަނީ މި ނިޒާމުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
މިހާރު އިންޓަރނެޓް ޓެބްލެޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ތަފާތު ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، އިންޓަރނެޓް ޓެބްލެޓްތަކަށް ގާތުން ބަލައި، ހޮވާއިރު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހޯދިދާނެއެވެ.
ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްއެއް ގަންނައިރު އަމިއްލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ މައިގަނޑު އެއް ސުވާލަކީ، އަޅުގަނޑަށް އެ ޑިވައިސް ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޓެބްލެޓް ބޭނުންވަނީ ކޮން މަސައްކަތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ލުއި ބަރުދަނާއި، ކޮމްޕެކްޓް ކަމާއި، މޮބިލިޓީއާއި، އިންޓަނެޓްގައި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަވުމާއި، ގޭމްތަކާއެކު ވެބް ސާރފިންގ އަށް ބޭނުންވާނަމަ މި ޑިވައިސް އަކީ ތިބާއަށް ޚާއްޞަ ޑިވައިސްއެކެވެ.
ސިފައާއި އެރގޮނޮމިކްސް
ގަންނަ މީހާއަށް މައިގަނޑު އެއް މިންގަނޑަކީ ޑިވައިސްގެ ސިފަ އެވެ. އެމީހުން ބުނާ ފަދައިން އެމީހުންނާ ބައްދަލުވަނީ އެމީހުންގެ ހެދުންތަކުންނެވެ. މިއަދު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެކި އުފެއްދުންތެރިންގެ އެތައް ސަތޭކަ މޮޑެލްއެއް ޚިޔާރުކުރެވޭނެ ގޮތަށް، އެ ހުރިހާ މޮޑެލްއެއްގައިވެސް އަމިއްލަ ޗިޕްތަކެއް ހުރިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް މޮޑެލްއަކީ ޑިވައިސްގެ ރީތިކަން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ރަހައާއި ކުލައަށް އެކުވެރިންނެއް ނެތެވެ. މިތަނުގައި ރިޒާވް ކުރަންޖެހެނީ ބޭރުފުށުގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ފަހަތުގައި ދަށް ފިލްނިންގއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ވަގުތުތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމާއި، މިސާލަކަށް ޓެބްލެޓްގެ ދަށް އެރގޮނޮމިކްސް. އެކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ދެ ގޮތެއް އޮތްއިރު، ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ޚާއްޞަ ފޯރަމްތަކާއި ވެބްސައިޓްތަކުގައި ޑިވައިސްއާ ބެހޭ ރިވިއުތައް ކިޔުމާއި، ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ރިޒޯޓް ކުރުމާއި، ނުވަތަ އެ ޑިވައިސް ބަލައި ބެލުމަށްފަހު ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަކަން ޔަޤީންކުރުމެވެ.
ސީޕީޔޫ އެވެ
ޓެބްލެޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އަނެއް ތަފްސީލެވެ. ޕްރޮސެސަރަކީ ޓެބްލެޓްގެ ހިތެއް، ހަމަގައިމުވެސް، ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކާ އެއްވަރުގެ ބާރެއް ނެތް، ސަބަބަކީ މިއީ ކޮމްޕްލެކްސް ހިސާބުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ނުކުރާތީ އެވެ. އާދައިގެ ޔޫޒަރެއް ކަމަށާއި އާންމުކޮށް ޝައުގުވެރި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިންޓަނެޓް ސާފް ކުރަން އުޅޭނަމަ 600-800 މެގަ ހޯޒްގެ ކްލޮކް ފްރީކުއެންސީއެއް ހުންނަ ޕްރޮސެސަރަކީ ތިބާއަށް ފުދޭވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ޕްރޮސެސަރެކެވެ. ވީޑިއޯ ކުޅެން އުޅޭނަމަ އަދި ވީޑިއޯ ބަލަން އުޅޭނަމަ ދެން ސަމާލުކަން ދޭނީ މިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ މޮޑެލްތަކަށެވެ.
ހަނދާން
ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރެމް އާއި ބިލްޓް-އިން މެމޮރީ ތަފާތު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ސްޕީޑަށް އަސަރުކުރާއިރު، ދެވަނަ ކަމަކީ ޑޭޓާ ރައްކާކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކަމެކެވެ. ރެމް އާއި އެކު ހުރިހާ ކަމެއް ސާފުވެ، ގިނަވި ވަރަކަށް ރަނގަޅުވާނެ، ހަމައެހެންމެ ދެވަނަ އެއްޗަކާ އެކު ވެސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މައުލޫމާތު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މެމޮރީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މެމޮރީ ކާޑު ދޫކުރާތީ އޭގެ ވޮލިއުމް އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމް
އިސްވެ ދެންނެވި ފަދައިން ޓެބްލެޓް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް މާކެޓުގައި ކުރިއަރާފައިވަނީ އެންޑްރޮއިޑް އާއި އެކު ގޫގުލް އާއި އައިއޯއެސް އާއި އެކު އެޕަލް އެވެ. ވިންޑޯޒް ފޯނަށް ގޮވާލާފައިވަނީ އެމީހުންގެ ހީލްސްގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނަމަވެސް މަގުބޫލުކަމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ދެ ފޯނަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ދަށް ފޯނެކެވެ. އެއް ނުވަތަ އަނެއް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގެ ފައިދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް ހުރިއިރު، މިއީ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތަކެވެ.
އައިޕެޑް ގަނެގެން އައިއޯއެސްގެ އުފާވެރި ވެރިއަކަށް ވެގެންދެއެވެ. އެއީ އަވަސް، އޮޕަރޭޝަންގައި ސްޓޭބަލް އަދި އާދަޔާ ހިލާފަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕޭޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުރުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރަކުން ފައިލްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް އުނދަގޫވުމާއި، ފްލެޝް ޕްލޭޔަރ އާއި އެއްގޮތް ނުވުމާއި، އެއީ swf އެކްސްޓެންޝަން އާއި އެކު އެކި އެނިމޭޝަންތައް އައިއޯއެސް ޓެބްލެޓްގައި ނުފެންނާނެ ކަމެވެ.
އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްއެއް އޮތްނަމަ، ފަހަރެއްގައި މިއަދު އެންމެ "މަޤްބޫލު" އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގެ ވެރިފަރާތަކީ ތިބާ އެވެ. މަތީގައިވާ ހުރިހާ ގެއްލުންތަކުން އެއްކިބާވެފައިވާ، ސެޓިންގްސްގައި ފްލެކްސިބަލް، އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި އަދި އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓުގައި ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ހުރި އެއްޗެކެވެ.
ޓެބްލެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހެން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތައް ހުރި ނަމަވެސް ރަޝިޔާގައި އެއީ އެހާ މަގުބޫލު ސިސްޓަމްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ސިސްޓަމްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަމެއް ނުދޭނަމެވެ.
ސްކްރީން އަދި ޑައިގޮނަލް އެވެ
މި ސިފަ 4 އިންޗިއާއި 11 އިންޗިއާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުރެދާނެއެވެ. އެތައް ގޮތަކުން ޑިވައިސްގެ އަގު މި ޕެރެމިޓަރަށް ބަރޯސާވެދާނެއެވެ. އަރާމުކޮށް އިންޓަނެޓް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންނަމަ 10 އިންޗީގެ ޑައިގޮނަލް އެއް ހުންނަ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރަކީ ތިބާއަށް ފުދޭވަރަކަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
ޓެބްލެޓްތަކުގައި ޓަޗް ސްކްރީނެއް ހުންނައިރު، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޓަޗް ސްކްރީންގެ ކެޕޭސިޓިވް އަދި ރެސިސްޓިވް ވައްތަރުތައް ހުންނަ ކަމެވެ. ކެޕޭސިޓިވް އެއްޗެހި އިނގިލީގައި ލުއިކޮށް އަތްލުމުން ރައްދުދޭ ނަމަވެސް ސްޓައިލަސްގައި އަތްލުމަށް އެކަށީގެން ނުވާއިރު، ރެޒިސްޓިވް އެއްޗެހި ސްޓައިލަސް އަށް ފަރުމާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އިނގިލިތަކުން އަތްލުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހުރި ނަމަވެސް ސްކްރީނަށް ޕްރެޝަރު ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ މަސައްކަތުންނެވެ. މިވަގުތު ކެޕޭސިޓިވް ވައްތަރުގެ ސްކްރީންތައް ވަނީ ފުޅާވެފައެވެ.
ބެޓެރީގެ ދިގުމިން
ވަރަށް މުހިންމު ޕެރެމިޓަރެއް ކަމުގައި ވާއިރު، އެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ. ޓެބްލެޓެއްގެ އެންމެ ހަކަތަ ގިނަ ބަޔަކީ ސްކްރީން، ހަމަގައިމުވެސް ޓެބްލެޓް ބޮޑުވިވަރަކަށް ބެޓެރީ ހޭދަވާ މިންވަރު އަވަސްވެގެންދެއެވެ. ބެޓެރީގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ، އެދެވިގެންވަނީ މަދުވެގެން 2400 އެމްއޭއެޗް އަށް ވުމަކީ، މިއީ 4-6 ގަޑިއިރު މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ކަމެއް.
އަނެއް މުހިންމު ނުކުތާއަކީ ބަރުދަން، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ތިމާގެ އިސްތިގުލާލަށް، މިއަދު އުފެއްދުންތެރިން ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ މޮޑެލްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަކޮށްދީފައި ކަމަށާއި ހޮވުމުގައި މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.
ވައިލެސް އެޑަޕްޓަރުތަކެވެ
އިންޓަނެޓާއި ވެބް އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޓެބްލެޓްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދު ކަމުން އެ ޓެބްލެޓްތަކުގައި ވައިފައި އާއި 3ޖީ އެޑަޕްޓަރުތައް ބެހެއްޓުމަށް ޖެހެ އެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ތިން ވަނަ ޖީލުގެ ނެޓްވޯކްތަކާއި ވައިފައި ވައިލެސް ކަނެކްޝަންތައް ރަޝިޔާގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ލޮކަލިޓީއެއްގައި ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ.
ޓެބްލެޓް ބޮޑީ
އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހަށިގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަނީ ދަގަނޑުން ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކުންނެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން މެޓަލް ކޭސް އަކީ ޕްލާސްޓިކަށް ވުރެ މާ ވަރުގަދަ އެއްޗެކެވެ. މި ކޭސް އަތުގައި "ކްރަންޗް" ނުވާއިރު، ހޯލިސްޓިކް ގޮތަކަށް ފެންނަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް އެންމެންނަށް ވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އިންޓަނެޓް ޓެބްލެޓްތަކަކީ ކޭސްއެއް ގަތުމުގެ އަގުހުރި އެއްޗެކެވެ. އެއީ ތިބާގެ ޓެބްލެޓް ސްކްރެޗްތަކާއި ނޭދެވޭ ކުލަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.

ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

May 24, 2024 23:14:50 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting