މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ

ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނައިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ، އޭގެ ފަންކްޝަނަލް ފީޗާސް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި، ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއްގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމާއި، އެއީ މީހުންގެ ސިއްހަތަށް އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖް ހޮވާއިރު އޭގެ އަގަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ސާމާނު ބައެއް އަގު ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ:
• އަގުހެޔޮ. އެއީ ފިނިކުރާ "އެޓްލާންޓް"، "ސަރަޓޯވް"، "ބިރިއުސާ"، ލިޕެޓްސްކް އިންޑެސިޓް އަދި ސްޓިނޯލް އެވެ. އެމީހުންގެ ދަށް އަގު ބާރަކީ 150 ޑޮލަރު، މަތީ އަގު ބާރަކީ 500 ޑޮލަރެވެ.
• ސާމާނުގެ އެވްރެޖް އަގު. މި އަގު ރޭންޖުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖްތައް ހޮވުން ތަމްސީލުކުރަނީ ދެ ޗެމްބަރާއި ތިން ޗެމްބަރު ހުންނަ ސާމާނާއި މޮޅު ޑިޒައިންތަކާއި އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުންނެވެ. އެއީ މާ އަމަލީ ކަންކަމެވެ.
• އަގުބޮޑު މޮޑެލްތައް. އަގު ތަފާތުވަނީ 1100 ޑޮލަރާއި 15000 ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށެވެ. އެމީހުންގެ ތަފާތަކީ ސައިޒާއި ވޮލިއުމްއާއި ޑިޒައިން އަދި އެހެނިހެން ހިތްގައިމު "އެކްސެސް" ތަކެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖްތައް ހޮވާއިރު، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އެ ފްރިޖްތަކުގެ ޑިމައިންސްތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެވެއެވެ.
50 އާއި 125 ސެންޓިމީޓަރު (ކުޑަ) އާއި ދެމެދުގެ މޮޑެލްތަކުގައި އާންމުކޮށް ހުންނަނީ އެއް ޗެމްބަރާއި ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އެ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ނެތިއެވެ. 130 އާއި 150 ސެންޓިމީޓަރާއި ދެމެދުގެ މެދު ސައިޒުގެ ސާމާނުތަކުގައި 2 ދޮރު (ފްރިޖް އަދި ފްރީޒާ) ހުންނައިރު، މި މޮޑެލްތަކުގެ ވޮލިއުމް އަކީ 200 އާއި 260 ލީޓަރާއި ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު މެދު ސައިޒުގެ ފްރިޖް (150 - 185 ސެންޓިމީޓަރު) ހޮވުމަކީ 260 ލީޓަރާއި 350 ލީޓަރާއި ދެމެދުގެ ދެ ކޮމްޕާޓްމަންޓް ހުންނަ ސާމާނު ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފްރިޖެކެވެ. ޚުދު ފްރީޒާ ވެސް ތިރީގައި ވެސް އަދި މަތީގައި ވެސް ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ.
އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. ބައެއް ފިނިކުރާތައް އެމީހުންނަށް އުސްކޮށް ނޫނީ ފުން (65 ސެންޓިމީޓަރާއި 80 ސެންޓިމީޓަރަށް) ވެސް ހުރެދާނެއެވެ. އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަ ފްރިޖްތަކުގައި ފްރީޒާ އާއި ފްރިޖް ހުންނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތައް ހުންނަނީ އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިގެންނެވެ. ބޮޑު ތަނުން މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއީ ކުޑަ ބަދިގެއަކަށް ގަންނަން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖްތަކުގެ މޮޑެލްތަކުގައި އަމިއްލަ ސިފަތަކާއި ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ. ދެ ޗެމްބަރުގެ އޮޕްޝަންތަކުގައި އެއް ނުވަތަ ދެ ކޮމްޕްރެސަރެއް ހުރެއެވެ. ދެ ކޮމްޕްރެސަރު ހުންނަ މޮޑެލްތަކުގައި "ޗުއްޓީ" މޯޑް އޮފް އޮޕަރޭޝަން އެއް އޮންނައިރު، އެއީ ވެރިފަރާތުގެ ޗުއްޓީގައި އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނެތި ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓް ނިއްވާލެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. ނަމަވެސް އެއް ކޮމްޕްރެސަރެއް ހުންނަ މޮޑެލްތަކަކީ އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތަކެކެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖްތަކުގައި ތަފާތު ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމްތައް ހުރެއެވެ: މެނުއަލް އަދި އޮޓޮމެޓިކް އެވެ. ދެވަނަ ވައްތަރަކީ "ސްނޯ ކެޕް" އެއް އުފެދުން ހުއްޓުވައި ނުވަތަ މަޑުމަޑުން ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމެވެ.
ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ފްރެޝްނެސް ޒޯނެއް ހުރެއެވެ - މަސް، މަސް، ޕޯލްޓްރީ ޒީރޯ ޓެމްޕަރޭޗަރގައި ރައްކާކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓެކެވެ. މިތަނުގައި ދެންމެ ގަތް އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރެވޭނެ ނަމަވެސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ފްރީޒް ކުރަން ބޭނުން ނުވާނެއެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު ސާމާނުގެ ފްރީޒާތަކުގައި އޮޕަރޭޓިން ޓެމްޕަރޭޗަރ ރޭންޖް މައިނަސް 18 އާއި މައިންސް 24 ޑިގްރީ އާއި ދެމެދުގައި ހުންނަން ޖެހެއެވެ. ފްރީޒާތަކުގައި ދުވާލަކު 3.5 ކިލޯ އާއި 20 ކިލޯ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފްރީޒިން ކެޕޭސިޓީ ހުރެއެވެ.
އިކުއިޕްމަންޓް ހޮވާއިރު، ހަމައެކަނި މޮޑެލްގެ ބޭރު އަދި އެތެރޭގެ ޑިޒައިން ނޫން ކަމަށާއި، ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ކްލާސް ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. އޭ ކްލާހުގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ. ބީ އަދި ސީ ކްލާސްތަކަކީ އިގްތިސާދީ ކްލާސްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޔޫރަޕްގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކަކީ ހަކަތަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތަބާވާ ވަރަށް "ސްމާޓް" މޮޑެލްތަކެކެވެ.

މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯHome | Articles

June 24, 2024 13:41:25 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting