އީ-ފޮތެއް ހޮވާނެ ގޮތް

އެކިއެކި އެކްސްޓެންޝަންތަކުގެ ސޭވްކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓް ފައިލްތައް ސްކްރީނުގައި ދައްކާ، އާންމު ކަރުދާސް ފޮތެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ އީ-ފޮތެކެވެ. މި މާއްދާ ކިޔުމަށްފަހު، އީ-ފޮތެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ކަރުދާހުގެ ފޮތްތަކަށްވުރެ އީ-ފޮތްތަކަށް އިންކާރު ނުކުރެވޭ ފަދަ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެއް ޑިވައިސްއެއްގައި ގިނަ މެގަބައިޓްގެ ޓެކްސްޓް މެޓީރިއަލް އެއްކުރެވޭނެއެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ވަރޝަނަކީ އެލްސީޑީ އެނަލޮގްތަކާ ހިލާފަށް ކިޔަން ފަސޭހަ ވަރޝަނެކެވެ. ޓެކްސްޓަކީ ކިޔުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ޚުދު ޑިވައިސް ވެސް ގިނަ ދުވަހު ރީޗާޖް ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ. އަނެއް ޕްލަސް އަކީ ޑިވައިސްގެ ސައިޒު ކަމަށާއި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އީ-ފޮތްތަކަކީ ކަރުދާހުގައި ހުންނަ ފޮތްތަކަށް ވުރެ މާ ކުދި ފޮތްތަކެއް ކަމަށާއި އޭގެ ބަރުދަން ވެސް ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ދެން ބަލާލާނީ އީ-ފޮތްތަކުގެ މައިގަނޑު ތަފާތުތަކެވެ.
ސްކްރީން ސައިޒް
ޝަރުޠުތަކާއެކު އީ-ފޮތްތައް ސްކްރީން ސައިޒަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ.
- ސްޓޭންޑަރޑް، އޭގެ ސްކްރީން ޑައިގޮނަލް އަކީ 6-7 އިންޗި އެވެ
- ކޮމްޕެކްޓް، އެމީހުންގެ ޑައިގޮނަލް ސައިޒަކީ 5 އިންޗި އެވެ
- ބޮޑެތި ފޮތްތައް، 8 އިންޗިއަށްވުރެ ދިގު ޑައިގޮނަލް އެއް ހުންނަ ފޮތްތައް
މައުލޫމާތު އަރާމުކޮށް ވިސްނަން ބޭނުންނަމަ، އެއީ މުޅި ޕެރެގްރާފެއްގައި، ބޮޑު ފޮންޓަކުން ލިޔުން ބަލަން ބޭނުންނަމަ، ދެން ބޮޑެތި ފޮތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީ، ކޮމްޕެކްޓްކަން ތިމާއަށް މުހިންމު ނަމަ، ދެން ސައިޒަށް އިހުމާލުވެ، ޚިޔާރުކުރެވިދާނެ އެވެ ކުޑަ ޑައިގޮނަލް އެވެ.
ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަނަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ޔަގީން ކުރައްވާ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ބަލައިގަނެވޭ ރިޒޮލިއުޝަނަކީ 480x800 ޕިކްސެލް އެވެ.
ސްކްރީން ޓައިޕް
މިއަދުގެ އީ-ރީޑަރ މޮޑެލްތައް ގިނައިން އުފައްދަނީ ޓަޗް ސްކްރީންތަކާއެކު، ސަބަބަކީ ގަންނަ މީހުން އެ މޮޑެލްތަކަށް އިސްކަންދޭތީ އެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ، ހަމައެކަނި ޓަޗް ސްކްރީންތަކަކީ އާންމު ސްކްރީންތަކަށް ވުރެ ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކަށް މާ ނާޒުކު އެއްޗެކެވެ.
ކުލަ ޑިސްޕްލޭ
ކުލަ ސްކްރީންތަކަކީ އީ-ރީޑަރުގައި އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 2 ވައްތަރެއްގެ ސްކްރީން ކަމަށްވާ ކަލަރ އީ-އިންކް އަދި އެލްސީޑީ ޑިސްޕްލޭ އެވެ.
ފުރަތަމަ ތަކުން އަލި ނުނިކުމެ، އެއީ އެފަދަ ސްކްރީނެއްގައި ނުވަތަ އިރުގެ އަލިން ދިއްލާއެއް ނުދިއްލާނަމަ، ދެން އަފްރާޝީމް، އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެންނާނެއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ފަރާތުން ބަލާއިރު، މިފަދަ ސްކްރީނެއްގެ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އެލްސީޑީ ސްކްރީންތަކަށް ވުރެ މާ ދަށް ނަމަވެސް، ޞަފްޙާތައް އެނބުރޭއިރު ލަސްވުމާއި ކުލަތައް ފަނޑުވުން ފަދަ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި އުނިކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ.
އެލްއީޑީ ޑިސްޕްލޭ އަކީ މިއަދުގެ ގިނަ ޑިވައިސްތަކާއި ފޯނުތަކާއި ޓެބްލެޓްތަކާއި ޓީވީތަކާއި އެހެނިހެން ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. މިފަދަ ސްކްރީންތަކުގައި ބެކްލައިޓް ހުންނައިރު ފޮތްތައް ކިޔުމަށް ދަތިކަމެއް ނެތި، މުޅިން އަނދިރީގައި ވެސް، އަލިކަމުގައި ވެސް ފާއިތުވެގެންދާނެ އެވެ. އެތަންތަނުގައި ހުންނަ އިމޭޖް ކޮލިޓީ ކުރީގެ ހާލަތަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް މަތިވެ އެވެ. އުނިކަންތަކުގެ ތެރެއިން ލޮލަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ބޮޑުވުމާއި ހަކަތަ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ބެކްލައިޓިންގެ ސަބަބުން ބެޓެރީ ހަލުވިކަމާއެކު ބޭނުންކުރުން ފާހަގަކުރެވިދާނެ އެވެ.
މެމޮރީ ސައިޒް
ބިލްޓް-އިން މެމޮރީ އެވެ ފޮތްތަކެވެ. އެއީ ކޮންމެ އީ-ފޮތެއްގައި ވެސް ހުންނަ އެއްޗެއް ކަމުން މުޅިން ކުޑަ ލައިބްރަރީއެއް ޑައުންލޯޑް ކުރުމުން ފުދޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ތަސްވީރު ފޮތްތަކާއި ވީޑިއޯތައް ވެސް ބަލަން ޖެހޭނެތީ އިތުރު ސްޓޯރޭޖެއް ހޯދާށެވެ.
އެކްސްޕެންޑަބަލް މެމޮރީ އެވެ. އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކް މޯބައިލް ޑިވައިސްތަކެއްގައި ވެސް އީ-ބުކް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކްސްޕެންޝަން ސްލޮޓްތައް ހުރެ އެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެކްސްޕެންޝަން ކާޑު ފޯމެޓަކީ އެސްޑީ އަދި މައިކްރޯއެސްޑީ އެވެ.
މެކްސް އަމަންޓް އޮފް މެމޮރީ. މިއަދުގެ ޑިވައިސްތަކުން ފުދޭވަރަކަށް އާންމުކޮށް 32 ޖީބީ އާއި ހަމައަށް މެމޮރީ ކާޑުތައް ޕަރސެސް ކުރެވެއެވެ. މި ވޮލިއުމް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފުދޭވަރަކަށް ވާނީ މިއުޒިކާއި ފިލްމުތަކާއި ފޮތްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމުން ފެށިގެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުނިފޫހިފިލުވުމަކަށެވެ.
ފައިލް އެކްސްޓެންޝަން
މުހިންމު އެއް ނުކުތާއަކީ ތަފާތު އެކްސްޓެންޝަންތަކުގެ ފޮތްތައް ކިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމެވެ. އެންމެ މަގުބޫލު ފޮތުގެ ފޯމެޓްތަކަކީ އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ފޯމެޓްތަކެއް ކަމަށާއި، މިއީ html، txt، rtf، pdf، fb2 އެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓް ކިޔުމަށް ސަޕޯޓް ކުރެވޭ ޤާބިލުކަން ހުރި ނަމަވެސް، މި ލިޔެކިޔުންތައް ކިޔަން ޖެހޭނީ ދަތިކަމާއި އެކު، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، މި އެކްސްޓެންޝަންގެ ފައިލްތައް ރަނގަޅަށް ދައްކާލެވޭނީ މަދު ޑިވައިސްތަކަކަށެވެ ދެވަނަ ކަމަކަށް، އީމެއިލްގައި ކިޔުމަށް މި ފޯމެޓް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތެވެ ފޮތްތަކާއި، އީ-ފޮތްތަކުގެ ސްކްރީން އޭ4 އަށް ވުރެ މާ ކުޑައެވެ.
ޒިޕް އަރުޝީފްތަކެވެ. މިޒަމާނުގެ ގިނަ ފޮތްތަކުގައި މި އެކްސްޓެންޝަންގެ އަރުޝީފުން ފައިލްތައް ފަސޭހައިން ހުޅުވޭނެއެވެ. އެންމެ މަގުބޫލު ފޮތްތަކަކީ ޕޮކެޓްބުކްގެ ފޮތްތަކެވެ. އެމީހުން ޑީޖޭވީޔޫ، ޑީއޯސީ، ޓީސީއާރު، އީޕީޔޫބީ އަދި މަތީގައިވާ ހުރިހާ ފައިލް އެކްސްޓެންޝަންތަކެއް ފުރިހަމައަށް ބަލައިގަނެއެވެ.
މިއުޒިކް ފައިލްތައް ކުޅެން. އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހުރިހާ އުފެއްދުންތެރިންގެ ހުރިހާ މޮޑެލްތަކަށް އެމްޕީ3 މިއުޒިކް ފޯމެޓް ފުރިހަމައަށް ވިސްނޭ، ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ހެޑްފޯނާއި ސްޕީކަރ އައުޓްޕުޓް ހުންނައިރު، މި ހިސާބަށް ސަމާލުކަން ދޭއިރު، އެމްޕީ3 އެކްސްޓެންޝަން ބޭނުންކޮށްގެން، ހަމައެކަނި ކިޔުމެއް ނޫން، އޯޑިއޯ ފައިލްތައް އަޑުއަހާލެވޭނެއެވެ.
ފޮޓޯތަކާއި ތަސްވީރުތައް ބަލާށެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އިމޭޖް ފޯމެޓަކީ ޖޭޕީއީޖީ އެވެ. އީ-ފޮތްތަކަށް ވިސްނޭނީ ހަމައެކަނި މި ފޯމެޓެއް ނޫން ކަމަށާއި، ގިފް، ޕީއެންޖީ، ޓިފް އަދި ބީއެމްޕީ ވެސް ވިސްނޭ ކަމަށެވެ.
އިތުރު ފަންކްޝަންތައް.
އަޑު ރެކޯޑަރެވެ. އޭގެ ޙާޟިރީއަކީ އީ-ފޮތަކަށް ލާޒިމު ފީޗާއެއް ނޫން ނަމަވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނުވަތަ ދަރުހެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ މުހިންމު ނުކުތާއެއް ފާހަގަކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވޮއިސް ރެކޯޑަރެއް ނެތި ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ވައިފައި. ފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ވަޔަލެސް ކޮމިއުނިކޭޝަން މޮޑިއުލެއް ހުރުން. ޚިޔާރުކުރާއިރު މި ތަފްސީލަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
އެ ޑިވައިސްގެ އެރގޮނޮމިކްސް އެވެ
އީ-ފޮތެއްގެ މެނޭޖްމަންޓް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ އަތުގައި ހިފައިގެންނެވެ. ތިމާގެ ސިޓީގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސުޕަމާކެޓްތަކަށް ދަތުރެއްކޮށް ތިމާއަށް މާ ފަސޭހަ ކޮން އެއްޗެއްތޯއާއި، ކޮންޓްރޯލް ނުވަތަ ސްކްރޯލިންގ ބަޓަންތައް ހުންނަ ގޮތާއި، ތިމާއަކީ ވަކިވަކި ފަރުދަކަށް ވާތީއާއި، އެއް މީހަކަށް ހުތުރު ނުވަތަ ނުތަނަވަސް ކަމެއް ކަމުގައި ހީވާ ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް ލަސްނުވާށެވެ އަނެއް ބަޔަކަށް އޮޕްޓިމަލް އެވެ.
އީ-ފޮތް ހޮވުމުގައި މި ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން!

އީ-ފޮތެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އީ-ފޮތެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އީ-ފޮތެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އީ-ފޮތެއް ހޮވާނެ ގޮތް އީ-ފޮތެއް ހޮވާނެ ގޮތް އީ-ފޮތެއް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

July 22, 2024 11:30:26 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting