ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން

ފްރިޖް ހޮވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ މައިގަނޑު އެއް ޕެރަމިޓަރަކީ އެރގޯ އިކޮނޮމީ އެވެ. މިސާލަކަށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އަޅާކިޔާނަމަ، ދެން އެންމެ ގިނައިން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން ޖެހެނީ މި ގޭގައި ބޭނުންކުރާ އެހީތެރިޔާގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފިނިކުރާ ތަނުގެ ވެރިން ކުރިއަށް އޮތް ހަރަދާ މެދު ވިސްނަމުންދާނަމަ، މިއަށްވުރެ އިގްތިސާދީ މޮޑެލްއެއް ހޮވުން މުހިންމެވެ. ފިނިކުރާ ތަނެއްގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އޭ އިން ޖީ އާއި ދެމެދުގައި ހުރެދާނެއެވެ.އެންމެ މަދު ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނީ އޭ ގައި.އެންމެ ގިނައިން ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނީ ކްލާސް ޖީ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައެވެ.އަދި 92/2އީއެސް އެވެ. ހަމައެއާއެކު އެފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ނިސްބަތްވެދާނެ އާލާތްތައް ވެސް ކަނޑައެޅެ އެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ތަނާއި ފްރީޒާގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް ވެސް ކަނޑައަޅަން ޖެހެ އެވެ. އެއަށްފަހު ވަކި ވައްތަރެއްގެ ފިނިކުރާ އެއްޗަކަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ ނަމޫނާ އަގު ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ.
މި ހާލަތުގައި މި ކެޓަގަރީއަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުން މުހިންމެވެ. ނޮމިނަލް ވެލިއު ނަގަންވާނީ %100 ގެ ގޮތުގައެވެ. އެއަށްފަހު ފިނިކުރާ ތަނުން ހަގީގަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅަން ޖެހެ އެވެ. ކްލާސް "އޭ" ދިމާވަނީ %55 އަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ހުންނަ އިންޑިކޭޓަރަކަށެވެ. %75 ދިމާވަނީ "ބީ" ކްލާސް އަށެވެ. %75-90 ނިސްބަތްވަނީ "ސީ" ހަކަތަ ކްލާހަށެވެ. 90-100% - "ޑީ".100% -110% ދިމާވަނީ "އީ" ކްލާސް އަށެވެ. %110-125 މީހުން ދައްކަނީ "އެފް" ކްލާހުގެ ވާހަކައެވެ. %125 އަށްވުރެ ގިނައިން ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ އިންޑިކޭޓަރެއް ގުޅެނީ ޖީ އިންޑިކޭޓަރަށެވެ.
އެކަމަކު ގިނަ އާ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ފެންނަމުންދާތީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ކްލަސިފިކޭޝަންގައި އިތުރު އެއް އިންޑިކޭޓަރެއް ފުރިހަމަ ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިއީ "ސުޕަ އޭ" ކްލާހަށް ވާނެއެވެ. މިބާވަތުގެ ފްރިޖް މިއަދުވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެމީހުންގެ ހަކަތަ ކްލާސް މިއަދު އޮތް "އޭ" ކްލާހަށް ވުރެ މާ ދަށް އެވެ. ފެންނަ ފެނުމުގައި ހަގީގަތުގައި އެއީ ފިނިކުރާ ތަނުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ނަމޫނާ އަގުގައި ދައްކާ ވަރަށް ވުރެ މާ މަދު އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮމްޕްރެސަރުތަކާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އިންސުލޭޝަންތަކާއި، އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތަކުންނެވެ.
ކޮންމެ ފިނިކުރާއެއްގައި ވެސް އަމިއްލަ ސްޓިކާއެއް ޖަހާފައިވާއިރު، އެ ސްޓިކާގައި އޭގެ އާގޮނޮމިކްސްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެ އެވެ. އަދި ކަރަންޓްގެ ތިއަރީ ކޮންސިއުމަންޓްގެ އިތުރުން ފްރިޖް ޗެމްބަރުތަކުގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމްތައް ވެސް ދައްކުވައިދެއެވެ. އުފެއްދުންތެރިޔާއަށް އޭނާގެ މޮޑެލްގައި އަޑުގަދަވާ މިންވަރު މިނިވަންކަމާއެކު ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުންHome | Articles

June 13, 2024 21:05:27 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting