އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް

އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރަކީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ސިނާއަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ އެއް ތަރައްގީ ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެވެ. އިންސާނުންގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ ހަރަކާތްތަކުގައި މި ޑިވައިސްގެ އެހީތެރިކަން ކުޑަ ނަމަވެސް، އަނެއްކޮޅުން ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް މި ޑިވައިސްއާ ނުލައި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ތަސައްވަރު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ބޮޑު ސިޓީއެއްގައި، މެޓްރޮޕޮލިސްގެ އުނދަގޫ އަޑު އަވަހަށް ބަދަލުކޮށް، ތިމާ އެންމެ ގަޔާވާ މިއުޒިކަލް ކޮމްޕޮޒިޝަންތަކުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގަ އެވެ.
ކޮންސިއުމަރ މާކެޓުގައި ޑިމާންޑް ބޮޑު ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ކޮންމެ މޮޑެލްއެއް ފަދައިން، އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރުތައް ވެސް އޮތީ ކުރިއަރާފައިވާ ދިހަވަރަކަށް އުފެއްދުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ވާދަވެރިކަމެއްގެ ހާލަތެއްގަ އެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ފިހާރަތަކުގެ އަލަމާރިތައް ފުރިހަމަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ މޮޑެލްތައް މެދުނުކެނޑި ރަނގަޅުކޮށް މުޅިން އައު މޮޑެލްތަކުގައި އޮޅުން ބޮޅުން ނުވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ގަބޫލުކުރައްވާ، ނޮން ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް މިއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޢިލްމުން ހަތިޔާރު ހަދާނަމަ މި ލިޔުން ކިޔުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް ކޮން އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވަންވީތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.
ޕްލޭޔަރ ޓައިޕް
މައިގަނޑު ތިން ވައްތަރެއްގެ ކުޅުންތެރިން ވެއެވެ.
1. ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރސް. މިއުޒިކަލް އާލާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ބާވަތެވެ. މިހާރު އެމީހުންގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ، ހަމައެކަނި ސީޑީ ފޯމެޓުގައި ނޫން، އެމްޕީ3 ފޯމެޓުގައި ވެސް މިއުޒިކް ޑިސްކް ކުޅެވޭތީ އެވެ. އިތުރަށް ކޮމްޕްރެސްކޮށް، އެމްޕީ3 ފައިލްތަކުން އެންމެ މަދު ޖާގައެއް ހިފާފައިވާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 120 ލަވަ ޑިސްކަށް ފިޓްވާއިރު، މި ޑިވައިސްތަކުގެ ގެއްލުންތަކަކީ ޕްލޭޔަރުތައް ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި ކަމުން، ޖީބަށް ނުވަދެވޭތީ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ޕްލޭޔަރތަކުގައި ތަފާތު މިއުޒިކް އަޑުއެހުމަށްޓަކައި އެތަކެތީގައި ހުންނަ ޑިސްކްތައް މެދުނުކެނޑި ބަދަލުކުރަން ޖެހޭތީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވެއެވެ. އަބަދުވެސް ވަކި އަދަދެއްގެ ޑިސްކް ގެންގުޅެން ޖެހެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ޑިވައިސްގެ އަނެއް ގެއްލުމަކީ ތެޅިގަތުމުގެ ތެރޭގައި ޑިސްޓޯރޓް ވެފައިވާ މީޑިއާ ފައިލްތަކުގެ ޕްލޭބެކް ކޮލިޓީ ދަށްވުން ފޫބައްދަން ބާފަރެއް ކަމަށްވާ “އެންޓި ޝޮކް” ފަންކްޝަނެއް ނެތުމެވެ. ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭނަމަ، މިއުޒިކަލް ކޮމްޕޮޒިޝަންތައް އަޑުއެހުމަށް އަރާމު އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމަށް އުންމީދުކޮށްގެން ނުވާނެ - ޕްލޭބެކް ޑިސްޓޯރޓް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލްތަކުގައި ހައްލުވެފައެވެ. އެއީ ބަފަރިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ. މިޒަމާނުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރުގެ ތެރެއިން ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޑިވައިސްތަކަކީ، އެވްރެޖްކޮށް، އެންމެ އަގުހެޔޮ ޑިވައިސްތަކެވެ.
2. ފްލެޝް ޕްލޭޔަރސް. މިއަދު އެންމެ މަގުބޫލު ވައްތަރެއްގެ މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރެވެ. މި މޮޑެލްތަކަކީ ފަސޭހަ އަދި ކޮމްޕެކްޓް، މަލްޓިފަންޝަނަލް އަދި ޕްރެކްޓިކަލް މޮޑެލްތަކެކެވެ. ފްލެޝް ޕްލޭޔަރަކީ ކުރިން ނެރުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ވުރެ މާ ލުއި ޕްލޭޔަރެކެވެ. މިއީ އެމީހުންގެ ޑިޒައިންގައި މެޓަލް ބައިތައް ނެތުމުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މި ޑިވައިސްއަށް ފައިލްތައް ލިޔެވޭނީ ވަރަށް އަވަހަށް - ހަމައެކަނި ޕްލޭޔަރާއެކު އަންނަ ޚާއްޞަ ކޭބަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޕީސީއަކާ ގުޅުވާލާށެވެ. ބިލްޓް-އިން ފްލެޝް-މެމޮރީ އާއި ރިމޫވޭބަލް މެމޮރީ ކާޑުގައި ވެސް ލަވަ ރެކޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރަކުން ސީދާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ޕްލޭޔަރ ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން ފައިލްތައް ޕްލޭޔަރަށް ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭނެއެވެ. މި ސޮފްޓްވެއާ އިތުރަށް ހޯދަން ނުޖެހޭއިރު، މިއީ ގަތް ޑިވައިސްގެ އެކްސެސަރީ ކިޓްގައި ހިމެނޭ އިންސްޓޯލޭޝަން ޑިސްކެއްގައި ސަޕްލައި ކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއާއެކެވެ. ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރުމުން، ކޮޕީރައިޓް އުނިކުރުމުގެ ހުރަސްތައް ބައިޕާސްކޮށް، މިއުޒިކް އަޑުއެހުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ.
މެމޮރީ ކާޑުގެ ސައިޒު ތަފާތުވެދާނެ އެވެ. މިނިމަމް އަކީ ސީޑީއެއްގެ މެމޮރީގެ މިންވަރާ އަޅާކިޔާއިރު، މެކްސިމަމް ޑިސްކެއްގެ މެމޮރީއަށްވުރެ ދިހަވަރަކަށް ގުނަ އިތުރުވެއެވެ.
ގިނަ ފަހަރަށް ޑިވައިސްއާ އެކު މެމޮރީ ކާޑެއް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. ގިނަ ފްލެޝް ޕްލޭޔަރތަކުގައި ބިލްޓް-އިން މެމޮރީގެ މިންވަރު މާ ބޮޑު ނުވާތީ މެމޮރީ ކާޑެއް ގަންނަން ޖެހެ އެވެ. މިފަދަ ބޭނުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން މިފަދަ މުހިންމު އެކްސެސަރީއެއް ނުހިމެނޭ މޮޑެލްއެއްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.
ފްލެޝް ޕްލޭޔަރ ސޮފްޓްވެއަރ އަކީ، އާންމު ގޮތެއްގައި، ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާއިރު، ގިނަ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކަށް އަސަރުކުރާ، އެއީ ސީދާ ގުޅުންހުރި އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާއިރު، ޑިވައިސް ބޭނުންކުރާއިރު ލިބޭ އަރާމުކަމާއި އުފާވެރިކަމާއެވެ. އެހެންކަމުން މިސާލަކަށް ޕްރޮގްރާމަޓިކް ގޮތުން ޕްލޭޔަރަށް މިނިވަންކަމާއެކު ޓްރެކްތައް ޑިވައިސްގައި ކުޅެވޭ އޯޑިއޯ ފޯމެޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ޖާގަ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.
ފްލެޝް ޕްލޭޔަރސްގެ އަނެއް ފައިދާއަކީ ސާފު، ރަސިފައިޑް އިންޓަފޭސް އާއި ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކާ ދެކޮޅަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ދެކޮޅުވެރިކަމެވެ. ބޮޑެތި ޓްރެފިކްތަކާއި ތެޅިފޮޅުން އަދި ފެނުގައި ފީނައިގެން ވެސް ބިރެއް ނުގަނެއެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ އެންމެންނެއް ނޫނެވެ. ފްލެޝް ޕްލޭޔަރ ބޭނުންކުރާ ބައެއް މީހުންނަށް ދިމާވާ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ސީދާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރަށް ބަރޯސާވުމެވެ. އެމީހުންނާ ނުލައި ފްލެޝް ޕްލޭޔަރުގައި މިއުޒިކް ލައިބްރަރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
3. އެޗްޑީޑީ ޕްލޭޔަރސް. ނިސްބަތުން އާ ވައްތަރެއްގެ މިއުޒިކަލް ޑިވައިސްއެކެވެ. މި މޮޑެލްތަކުގައި އިތުރު ގިނަ ފަންކްޝަންތަކެއް ހުންނައިރު، މީގެ އިތުރުން، އެކްސްޓަރނަލް ކޮމްޕިއުޓަރ ޑްރައިވްގެ ބަދަލުގައި، އޭގެ ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އޭގެ ތަފާތު ސިފައަކީ ހަނދާނުގެ ބޮޑު މިންވަރެވެ. އެއީ ދިހަވަރަކަށް ގިގަބައިޓް އިން މިންކުރެވޭ ތަކެތި. މި ފީޗާގެ ފައިދާތަކުގެ އިތުރުން ގެއްލުންތައް ވެސް އުފެދެއެވެ - ބޮޑެތި ޑިމައިންސްތަކާއި ބަރުދަން. މީގެ އިތުރުން ޝޮކް ރެސިސްޓެންސް އާއި ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީޑީ މޮޑެލްތަކަކީ ފްލެޝް ޕްލޭޔަރަށް ވުރެ ދަށް މޮޑެލްތަކެކެވެ. އެކަމަކު މެދުނުކެނޑި މަގުމަތީގައި އުޅޭ، ބައެއް ހާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ދަތުރުކުރަން މަޖުބޫރުވާ ޔޫޒަރުންނަށް މި ބާވަތުގެ ކުޅުންތެރިއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޓް ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެޗްޑީޑީ-ޕްލޭޔަރސް ޕީޑީއޭ އާއި ވައްތަރު ކަމުން، އެއީ ހަމައެކަނި މިއުޒިކް ކުޅެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފޮޓޯ ދެއްކުމާއި ފިލްމުތައް ވެސް ދައްކާލެވޭނެ އެއްޗެހި ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފްލެޝް ޕްލޭޔަރ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ގިނަ ގިނައިން މެމޮރީ އާއި އިތުރު ފަންކްޝަންތަކުގެ ލިސްޓެއް ހުންނަ މޮޑެލްތައް ނެރެ، ވަރަށް އަވަހަށް އެޗްޑީޑީ-މޮޑެލްތަކުގެ ޙަރަކާތްތެރި ފައިދާތައް ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.
4. އެމްޑީ ކުޅުންތެރިން.
މި ބާވަތުގެ ޕްލޭޔަރަކީ މިނީ ޑިސްކް ކުޅޭ ޕްލޭޔަރެއް ކަމަށާއި، މިއީ މިއުޒިކް މީޑިއާ ޑޭޓާ ކަލެކްޝަންތައް ހިފަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޕްލޭޔަރެކެވެ.
ޕްލޭބެކް އޮޕްޝަންސް
ފްލެޝް ޕްލޭޔަރުގައި، އެތަކެތީގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓްރެކް ފޯމެޓްތައް ޑިވައިސްއަށް ދެނެގަނެވޭ ވަރަށް ގިނަ ފޯމެޓްތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ދެން ކުޅެވޭނެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންދެއެވެ. ގިނަ ޔޫޒަރުންނަށް ޕްލޭޔަރަށް ކޮޕީކުރާ ރެކޯޑިންގްތަކުގެ ސައިޒާއި ކޮލިޓީ މިނިވަންކަމާއެކު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މި ޕެރެމިޓަރުތަކަށް ސީދާ އަސަރު ކުރަނީ ޑޭޓާ އެންކޯޑް ކުރެވޭ ގޮތެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ދެގޮތެއް ވެއެވެ: ކޮންސްޓަންޓް ބިޓް ރޭޓް ރެކޯޑިންގ (CBR) އަދި ވެރިއޭބަލް ބިޓް ރޭޓް ރެކޯޑިންގ (VBR) އެވެ. ކޮންސްޓަންޓް ބިޓްރޭޓަކާއެކު، ޕްލޭޔަރަށް ކޮޕީކުރުމަށްފަހު ރެކޯޑިންގގެ ސައިޒު އަބަދުވެސް އެއްވަރަކަށް ހުންނަނީ، ޑިވައިސްއަށް ރެކޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ހުއްޓަސް. ޑޭޓާ އެންކޯޑް ކުރުމުގެ މި އުސޫލުން ޕްލޭބެކްގެ ފެންވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ.
ޑޭޓާ އެންކޯޑް ކުރުމުގެ ވެރިއޭބަލް މެތޯޑަކާއެކު، މިއުޒިކް ފައިލްތަކުގެ "އައުޓްޕުޓް" ޕްލޭބެކްގެ ފެންވަރަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަޑުގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް، މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މުހިންމު ނިއުއަންސްތައް ވެސް އެގޮތުގައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ކަމަކާއެކު ފައިލްތައް އެންކޯޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އާޚިރުގައި އިޚްތިޔާރަކީ ތިބާގެ ކަމެކެވެ.
ކުޅުންތެރިޔާގެ ޑިމައިންސް އާއި ބަރުދަން
މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރުގެ ޑިމައިންސްތަކަށް އަސަރުކުރާ މައިގަނޑު ކަމަކީ މި ޑިވައިސްތަކުގެ މެމޮރީގެ މިންވަރެވެ. މެމޮރީގެ މިންވަރު ބޮޑުވިވަރަކަށް ޑިވައިސްގެ ސައިޒު ބޮޑުވާނެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެޗްޑީޑީ-ޕްލޭޔަރސް، އެވްރެޖްކޮށް، ފްލެޝް-ޕްލޭޔަރސް އާއި އަޅާބަލާއިރު މާ ވޮލިއުމިންސް ވެއެވެ. މިއީ ހާޑް ޑްރައިވަކާއި ބޭރުގެ ބޮޑު ޑިސްޕްލޭއެއް ހުރުމުންނެވެ.
މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރުގެ ސިފައަށް ޢަމަލީ ގޮތުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރިއެވެ. މި ޑިވައިސް ފަސޭހައިން ޑިސްކްގެ ސައިޒަށްވުރެ ކުޑައެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ މިޒަމާނުގެ ޑިސްކް ޕްލޭޔަރުތައް ކުރިން ނެރުނު ޑިސްކް ޕްލޭޔަރުންނަށް ވުރެ އޯޑަރ އޮފް މެގްނިޓިއުޑް ތުނިވެފައިވާ ކަމެވެ.
މެމޮރީ ސައިޒް
ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރުގެ މެމޮރީގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ، އެމީހުންގެ ކިބައިގައި ހަމައެކަނި އެ މެމޮރީއެއް ނެތެވެ. ފްލެޝް-ޕްލޭޔަރތަކުގައި މެމޮރީ ހުންނައިރު، އޭގެ ވޮލިއުމް 1 އާއި 32 ގިގަބައިޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުރެއެވެ. ތިމާއަށް މާ ކަމުދާ ވޮލިއުމްއަކީ ކޮބައިތޯ އަމިއްލައަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޕެރެމިޓަރުގެ އަގަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭނީ ޑިވައިސް ގަތުމަށްފަހުވެސް، ޕްލޭޔަރުގައި ރިމޫވޭބަލް މެމޮރީ ކާޑުތަކަށް ސްލޮޓެއް ޖަހާފައި ހުރިނަމައެވެ. އެއީ ވަކިން ވިއްކާ، 1 އިން ފެށިގެން 64 ގިގަބައިޓް އާއި ދެމެދުގެ ވޮލިއުމްތަކެއް ހުންނަ ތަކެތި.
ކުޅެވޭ ފޯމެޓް ވައްތަރުތަކެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރުގެ ބާވަތްތަކުގައި ރިޕްރޮޑަކްޓިބަލް ފޯމެޓްތަކުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުންނަކަމެވެ. ސީޑީ-އެމްޕީ3 މޮޑެލްތަކުގައި ކުޅެވޭނީ އެންމެ ދެ އޮޕްޝަނެއް ކަމަށްވާ ސީޑީ އަދި އެމްޕީ3 އެވެ. މި މާނައިގައި ފްލެޝް-ޕްލޭޔަރސް މާ ރަނގަޅު، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ގިނަ ފޯމެޓްތައް - ސީޑީ، އެމްޕީ3، ޑަބްލިޔުއޭޑަބްލިއު، އޯޖީޖީ އަދި އެހެނިހެން ފޯމެޓްތައް ކުޅެވޭ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސޮފްޓްވެއާގެ ސަބަބުން ފްލެޝް ޕްލޭޔަރ ތަކުން ތިމާގެ އެދުމަށް ބަލާފައި އެއް ފޯމެޓުން އަނެއް ފޯމެޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރެކޯޑިންގެ ފެންވަރަށް ކުރާނެ އަސަރު ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.
އެޗްޑީޑީ ޕްލޭޔަރތަކުގައި މިއުޒިކް ފައިލްތައް ކުޅެން ޢަމަލީ ގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭ ވީޑިއޯ ފޯމެޓްތަކާއި ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޯމެޓްތައް ކުޅެވޭނެ އެވެ. މިތަނުގައި މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް ވައްތަރުގެ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ނުޖެހޭ ނަމަވެސް txt ފޯމެޓުގައި ޓެކްސްޓްތައް، ޓެސްޓް އެޑިޓަރަކާއެކު، މި ޑިވައިސްތަކަކީ ހަމައެކަނި ރައްކާކުރުމުގެ އިތުރުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހުޅުވުމުގެ ފުދޭވަރަކަށް ގާބިލް ޑިވައިސްތަކެކެވެ.
ޕަވަރ ޓައިޕް.
ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުޅުންތެރިންގައިވެސް މި ޕެރެމިޓަރުގައި ބައެއް ތަފާތުތައް ހުންނައިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކާއި ވަކި ގެއްލުންތަކެއް ވެސް ލިބެއެވެ.
ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރުތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޗާޖުކުރަނީ އާދައިގެ ބެޓެރީތަކުންނެވެ. އެއީ ކޮމްޕިއުޓަރަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އެއްޗެހި ނޫން ކަމުން މަގުމަތީގައި ނަގަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޕްލޭޔަރާއި ތިމާ އެންމެ ގަޔާވާ ޑިސްކްތަކުގެ ކަލެކްޝަން ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވާ އަދަދަށް ބެޓެރީ ވެސް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއް ސެޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 5 ގަޑިއިރު މެދުނުކެނޑި ބޭނުންކުރުމަށް ފުދޭ ސެޓެއް ކަމަށާއި، އޭގެ އަގު ކުޑަވުމާއި އެއް ސެޓް އަނެއް ސެޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަސޭހަކަމުން، ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރަކީ ފަސޭހައިން މެދުނުކެނޑި ޗާޖުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ ދަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށެވެ މިއުޒިކް ޑިވައިސް އެވެ.
އެކަމަކު އިށީނދެގެން އުޅެން ފަސޭހަ ނަމަ މެދުނުކެނޑި ކޮންސިއުމަބަލްސް ގަތުމަކީ ތިމާއަށް ކަމުދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ނިސްބަތުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކުން ޑިވައިސް މެދުނުކެނޑި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި ކުޅުންތެރިޔާގެ ސައިޒާ ގުޅިގެން ދިމާވާ އެހެން އުނދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން ފްލެޝް-ޕްލޭޔަރަށް ސަމާލުކަން ދޭނެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެސް ދައްކާފައި އޮތީ އޭގެ ކޮމްޕެކްޓް ކަމުގެ ވާހަކަ، ޕަވަރ ސަޕްލައިގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، މި ޑިވައިސްތަކުގެ މޮޑެލްތައް ބެޓެރީގައިވެސް އަދި ރީޗާޖް ކުރެވޭ ބެޓެރީއެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ.
ސްޓޭންޑަޑް ބެޓެރީތަކަށް ވުރެ ތިން ހަތަރު ގުނަ ދިގު ލިތިއަމް ބެޓެރީ "ވަރުބަލި ނުވާ" ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން ގަވާއިދުން ބަދަލު ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ޗާޖުކުރަން ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. ތެދެއް، މިކަމަށް މެއިންސް އަށް ވަދެވޭނެ، ބެޓެރީ ޗާޖު ކުރެވެނީ އެ މެދުވެރިކޮށް ޕްލޭޔަރާއި އެކު ފޯރުކޮށްދޭ ހާއްސަ ކޭބަލެއް މެދުވެރިކޮށް ގުޅައިގެންނެވެ.
އިންޓަރފޭސް
ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރތަކުގައި އެންމެ ސާދާ އިންޓަފޭސް ހުރެއެވެ. އެއީ ސިންކްރޮނައިޒް ކުރަން ނުޖެހޭ އަދި ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ބަރޯސާވާ މިނިވަން ޑިވައިސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނާފައިވާ ތަކެތި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ކުޑަ ޑިސްޕްލޭއެއްގެ އިތުރުން މި ޑިވައިސްގައި އިތުރު އޮޕްޝަންތަކެއް ނެތެވެ.
ފްލެޝް ޕްލޭޔަރާއި އެޗްޑީޑީ ޕްލޭޔަރުގައި ޔޫއެސްބީ 1.1 އަދި ޔޫއެސްބީ 2.0 ކަނެކްޓަރުތައް ހުންނައިރު، މިއީ އެކި ޑިވައިސްތަކާއި ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ގުޅުވައިލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކަނެކްޓަރުގެ ސަބަބުން އެއް ޑިވައިސް އިން އަނެއް ޑިވައިސް އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މައުލޫމާތު މިނިޓްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭނެ އެވެ. ހިތާމައަކީ ހުރިހާ މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރެއްގައި ވެސް ސްޓޭންޑަޑް ލޫކިން ކަނެކްޓަރުތައް ބެހެއްޓިފައި ނުވާތީ އެވެ. މިއީ އެކި ކޭބަލެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުން ހާލަތު ދިމާވުމުން ދިމާވާ އުނދަގުލަށް އިތުރު ކަމެކެވެ.
ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ބްލޫޓޫތު ފަންކްޝަން ޖަހާފައިވެ އެވެ. މި ފައިލް ޝެއަރިންގ މެތޯޑް އޮތުމަކީ އަތުގައި ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނެތް ވަގުތުތަކުގައި ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މި ފީޗާގެ ސަބަބުން ޑިވައިސްގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ބްލޫޓޫތު ފަންކްޝަން ހުންނަ މޮޑެލްތަކަކީ ވަރަށް މަގުބޫލު މޮޑެލްތަކަކަށް ވާތީ، އެއީ ޔޫޒަރުގެ ގާބިލްކަން ފުޅާކޮށްދޭ މޮޑެލްތަކެކެވެ.
ބްލޫޓޫތު ގެ ސަބަބުން ވަޔަލެސް ހެޑްފޯން ބޭނުންކޮށް، ޑިވައިސް އިން މައުލޫމާތު މޯބައިލް ފޯނާއި އެހެނިހެން ޕެރިފެރަލް ޑިވައިސްތަކަށް ޓްރާންސްފާކޮށް، ކޭބަލް ނެތް ނަމަވެސް ޕީސީ އާއި މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ އެވެ.
އިތުރު ފަންކްޝަންތައް
މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރުތައް ސްމާޓްފޯން ނުވަތަ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ މަޝްހޫރު ޑިވައިސްތަކާ އަޅާކިޔާނަމަ، ދެން، ހަމަގައިމުވެސް، އިތުރު ފަންކްޝަންތަކުގެ އަދަދުގެ ގޮތުން އެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޯލަނބާނެއެވެ. ޓީވީއަކާ ގުޅުމުގެ ގާބިލްކަން ފިޔަވައި ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އިތުރު ފަންކްޝަންތަކެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މޮޑެލްތަކަށް މިފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާއިރު، ފިލްމު ބަލާލުމަކީ ވީސީޑީ ފޯމެޓުގައި އެކަނި ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. މި ފޯމެޓަކީ މުސްކުޅިވެފައިވާ ފޯމެޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ.
ފްލެޝް ޕްލޭޔަރުގައި އިތުރު ފީޗާތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މި ރޭޑިއޯ، ސްކްރީން، ވޮއިސް ރެކޯޑަރ އަދި ބިލްޓް-އިން ސްޕީކަރެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ފްލެޝް ޕްލޭޔަރުގައި ވޮއިސް ރެކޯޑަރެއްގައި ރެކޯޑް ކުރުމުގެ ފެންވަރަކީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދޫކޮށްލާ ކަމެކެވެ. ރެކޯޑިން ޕްރޮސެސްއަށް އަސަރު ކުރަނީ މައިކްގެ ކޮލިޓީ ދަށްވުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިލް ކޮމްޕްރެޝަން އާއި ލޯ އަދި ހައި ފްރީކުއެންސީ އަށް ވަކި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޕްލޭބެކް ކޮލިޓީ ގެއްލޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭރު ސްޕީކަރު ޖަހާފައި ހުންނަނީ މަދުންނެވެ. މިއީ މާބޮޑު މާނައެއް ނެތް ކަމެއް ކަމުގައި ވާއިރު، މިފަދަ ސްޕީކަރުތަކުގެ އަޑު ކޮލިޓީ ހެޑްފޯނުން ޕްލޭބެކް އަށް ވުރެ ދަށްވާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ. ރޭޑިއޯ ފަންކްޝަނަކީ މެދުނުކެނޑި ދަތުރުފަތުރުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މާ ފަސޭހަ ފަންކްޝަނެއް ނޫން - ދުވުމެއްގައި، ދަތުރެއްގައި، ހަމައެކަނި ދަތުރުމަތީގައި. ހަގީގަތަކީ ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ރޭޑިއޯ ރާޅުތައް އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ ސަބަބުން ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޝަނަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެވެ. ފްލެޝް ޕްލޭޔަރުގެ ސްކްރީންތަކަކީ، ހިތާމައަކީ، މި ބާވަތުގެ ޑިވައިސްގައި ވީޑިއޯ ކުޅެވޭނެ ގާބިލްކަން ހުރި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯ ފައިލްތައް ބަލާލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްކްރީންތަކެއް ނޫނެވެ. ކުޅުންތެރިންގެ ބެޓެރީތަކަކީ އެފަދަ ލޯޑަކަށް ކެތްކުރެވޭވަރުގެ ކުޅުންތެރިންނެއް ނޫނެވެ. މައްސަލަ ހައްލުވަނީ ޑިވައިސް މެއިންސް އާއި ގުޅާލުމުން އެކަންޏެވެ.
އެޗްޑީޑީ-ޕްލޭޔަރސް، ބޭރުން ވެސް އަދި އެތެރެއިން ވެސް، ޕީޑީއޭ އާއި ވަރަށް ވައްތަރު. މިކަން ވެސް ދައްކުވައިދެނީ ޑިވައިސްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ އިތުރު ފަންކްޝަންތަކުގެ ބޮޑު ސެޓަކުންނެވެ. ފަސޭހަ، ބޮޑު ޓީއެފްޓީ-ޑިސްޕްލޭއެއް، އެ ޑިސްޕްލޭއާއެކު ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އަދި ޓެކްސްޓް ފައިލްތައް އަރާމުކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޗްޑީޑީ ޕްލޭޔަރތަކުގައި ބިލްޓް-އިން ވޮއިސް ރެކޯޑަރެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ޝޫޓިން އަށް ކެމެރާއެއް ވެސް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ރޭޑިއޯ ފަންކްޝަން، ހަމަގައިމުވެސް، އެބަހުރި.
ޑިޒައިން
އެޗްޑީޑީ އާއި ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރުގެ ޑިޒައިން ތަންކޮޅެއް މޮނޮޓޮނަސް އެވެ. އެޗްޑީޑީ ޕްލޭޔަރތަކުގެ ކޭސް ރެކްޓަންގްލަރ އަށް ހުންނައިރު، ސީޑީ-އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރތަކުގައި އެއީ ވަށައިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އެޗްޑީޑީ ޕްލޭޔަރުންނަށް ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާ ސްކްރީނެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ތަފާތުތައް ހުންނަނީ ހަމައެކަނި ޕެނަލްގެ ކުލައާއި ބައްޓަމެވެ. ޑިވައިސް އަކީ ޓަޗް ޓައިޕްގެ ޑިވައިސްއެއްނަމަ ބަޓަންތަކުގެ އަދަދަށް ނުވަތަ އެ ބަޓަންތައް ނެތުމުން ޕެނަލް ތަފާތުވެދާނެ އެވެ.
މަސް ކުޅޭ މީހުންނާއި މި މިއުޒިކަލް ޑިވައިސްތަކުގެ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި ފޯމެވެ. ފްލެޝް ޕްލޭޔަރުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން މުޅިން ތަފާތު ވެދާނެ އެވެ.
މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރުގެ ނޮން ސްޓޭންޑަރޑް މޮޑެލްތަކެވެ
1. ޕްލޭޔަރ - ހެޑްފޯންސް
މި މޮޑެލްގައި ޑިވެލޮޕަރުން ވަނީ ހެޑްފޯނާއި މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރެއް ކަމަށްވާ ދެ ޑިވައިސް އެއްކޮށްލައިގެން އެއް ޑިވައިސްއެއް އުފައްދާފައެވެ. ހެޑްފޯނާއި ޕްލޭޔަރ އެއްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއް ޑިވައިސް އަނެއް ޑިވައިސް އާއި ގުޅުވައިގެން ވަޔަރސް ތަކުގައި ތާށިވާން ދެން ނުޖެހެއެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ޕްލޭޔަރ ޖަހައިގެން ސަބްވޭގެ ހަޅޭކުގެ މައްޗަށް ވެސް މޮޅު އަޑު ކޮލިޓީއެއް ލިބިގަތުމެވެ. އެ ކުޅުންތެރިއަކީ އެތުލީޓުންނާއި ހީވާގި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ފައިލްތައް ރެކޯޑް ކުރުމަށް ރިމޫވޭބަލް މެމޮރީ ކާޑު ބޭނުން ކުރެވޭއިރު، ރީޗާޖް ކުރުމަށް އޭއޭއޭ ބެޓެރީ ސެޓެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ.
2. ކުޅުންތެރިޔާގެ އައިނު.
ހަމައެކަނި ހެޑްފޯނާއި މިއުޒިކް ޑިވައިސްއެއް އެއްކޮށްލާފައިވާ ޕްލޭޔަރެއް ނޫން ކަމަށާއި، އައިނު ފަދަ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެކްސެސަރީއެއް ވެސް ހިމެނޭ ޕްލޭޔަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްލޭޔަރ ގްލާސްގެ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ބްލޫޓޫތު ފަންކްޝަން ވެސް ހުރެއެވެ. ބްލޫޓޫތު ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ޕްލޭޔަރުގެ ފުރުސަތުތައް ފުޅާވެގެންދެއެވެ. މިހާރު ތިމާ އެންމެ ގަޔާވާ މިއުޒިކް އަޑުއެހުމެއް ނޫން، ޖީބުން ނުވަތަ ދަބަހުން ނުނެގި ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާލެވޭނެ އެވެ. މި ފުރުސަތު ތަންފީޒު ކުރެވެނީ ޕްލޭޔަރުގައި ބިލްޓްކޮށްފައިވާ ބްލޫޓޫތު ހެޑްސެޓް މޯބައިލް ފޯނަކާ ސިންކްރޮނައިޒްކޮށްގެންނެވެ.
3. ކުޅުންތެރިޔާގެ ގަޑި
ޖަޕާނުގެ ކުންފުނި ކެސިއޯ އިން ކުރި ތަރައްގީ ތަފާތު ކުރަނީ ސްޓައިލާއި ކޮމްޕެކްޓް ކަމާއި ސާދާ ކަމެވެ. ޑިޖިޓަލް ގަޑި މާކެޓުގެ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ގަޑިއަކާއި ވައިލެސް މިއުޒިކް ޕްލޭޔަރަކީ އަމަލީ ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންނަށް ފުރިހަމަ ހައްލެކެވެ.
4. ކުޅުންތެރިޔާ-އެލާމް ގަޑި.
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޑިވައިސް. އެލާމް ކްލޮކް ޕްލޭޔަރަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ބައްޓަމާއި ކޮމްޕެކްޓްކަމާއި ވައިލެސް ޕަވަރ އެއް ލިބިފައިވާ ޕްލޭޔަރެކެވެ. މި ޑިވައިސް ކުރު ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ ދިގު ދަތުރެއްގައި ވެސް ގެންދެވިދާނެ އެވެ. ޑިވައިސްއަކަށް ފައިލްތައް ކޮޕީކުރުމަކީ ސްޓޭންޑަޑް ޕްރޮސެސްއަކަށްވުރެ މާ ބޮޑު ކަމެކެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރަނީ އޭގައި ހިމެނޭ ޔޫއެސްބީ ކޭބަލް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިފަދަ ޑިވައިސްތަކުގައި ބިލްޓް-އިން މެމޮރީގެ މިންވަރު އާންމުކޮށް ހުންނަނީ ކުޑައެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް ޑިވައިސްގެ ޖުމްލަ މެމޮރީ އިތުރުކުރެވޭނީ ރިމޫވޭބަލް މެމޮރީ ކާޑުތައް ގުޅުވައިގެންނެވެ.
5. ފެތުންތެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިޔާ
މި މިއުޒިކަލް ޑިވައިސްގެ އަސްލު މޮޑެލް، ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ...
ފިނިސް ކުންފުންޏެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ފަތާ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ. މި ޑިވައިސްގައި ވޯޓާޕްރޫފް ކޭސްއެއް ހުންނައިރު، ހެޑްފޯންތައް އިންޓަގްރޭޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. މިހެން ކަންތައް ކުރި ނަމަވެސް ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ ކަށިތަކަށް އަޑު ތެޅުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން އާދައިގެ ހެޑްފޯނު މެދުވެރިކޮށް މިއުޒިކް އަޑުއެހުމުގެ އަސަރު އުފެދެއެވެ. ޑިސްޕްލޭއެއް ނެތް، ކޮންޓްރޯލް ވީހާވެސް ސާދާ. ބިލްޓް-އިން މެމޮރީގެ މިންވަރު 256 މެގަބައިޓްގެ އަގަށް އަރަ އެވެ. މި ޑިވައިސްގެ ޕަވަރ ސަޕްލައި ޓައިޕް އެހެން ފްލެޝް-ޕްލޭޔަރތަކާ ތަފާތެއް ނުވެއެވެ. ޗާޖު ކުރަނީ ބެޓެރީންނެވެ.
ނިންމުން
މި ލިޔުމުން ކުރިންވެސް ފެނިފައިވާ ފަދައިން، ސާދާ، ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ބަލާއިރު، ޑިވައިސްތަކުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތަކަކީ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި އެއްޗެކެވެ. އޮޅުން ބޮޅުން ވާން ފަސޭހަ ނަމަވެސް އޭގެ ފައިދާތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ދިހަވަރަކަށް މޮޑެލްގައި ސޮރެންޓްކޮށްފައިވާ މި މޮޑެލްގައި ހަގީގަތުގައި ވެސް ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

June 13, 2024 18:00:30 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting