ޑިޖިޓަލް ޓީވީ

މިޒަމާނުގެ ކޭބަލް އަދި ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ބޭނުންކުރަނީ އެއް ޕީއޭއެލް އަދި ސެކަމް ސްޓޭންޑަޑް ނަމަވެސް ޑިޖިޓަލައިޒްޑް ފޯމުގައި އަދި އެމްޕީއީޖީ-2 ކޮމްޕްރެޝަން އާއި އެކުގަ އެވެ. ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ޓެލެވިޜަން ބިމުގެ ޓެލެވިޜަނަށްވުރެ މާ ރަނގަޅެވެ، ސަބަބަކީ ތަސްވީރުގެ ކޮލިޓީއަށް ޢަމަލީ ގޮތުން އިންޓަފެރެންސްގެ އަސަރު ނުކުރާތީއެވެ. އެކަމަކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ބައެއް ބަދުނަސީބު އިންޖިނިއަރުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ސިގްނަލްތައް ކޮމްޕްރެސް ކުރާވަރަށް ސެޓެލައިޓް ނުވަތަ ކޭބަލް ޗެނަލްގެ ފެންވަރު އެއާ އެންޓެނާގައި ލިބޭ ޗެނަލަށް ވުރެ ގޯސްވާ ކަމެވެ. "ސާފު" އެނަލޮގެއްގައި ޓްރާންސްމިޓް ކުރާ ޗެނަލްތައް ހުރި ނަމަވެސް، ފަހަރެއްގައި، ހަމައެކަނި މޮސްކޯގައި ހުއްޓެވެ. މި ސިގްނަލްތައް ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ސަރަހައްދުތަކަށް ދާއިރު، އޭގެ މާނައަކީ އެ ސިގްނަލްތައް ކޮމްޕްރެސް ކުރެވެނީ އެމްޕީއީޖީ2 ގައެވެ. ތަފާތަކީ އޮން އެއާ ބްރޯޑްކާސްޓިން ސިސްޓަމްގައި ވަކި ސެޓެލައިޓް ޗެނަލްތައް ބޭނުންކުރާއިރު، އޭގެ ކޮމްޕްރެޝަން މިސާލަކަށް އެންޓީވީ ޕްލަސް އާއި އެއްވަރަށް މަތި ނުވާތީ އެވެ.

ޑިޖިޓަލް ޓީވީ
ޑިޖިޓަލް ޓީވީ
ޑިޖިޓަލް ޓީވީ
ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޑިޖިޓަލް ޓީވީHome | Articles

April 22, 2024 22:31:21 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting