ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް

ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އުފެއްދުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ، ދެން ކާރުގެ ފިނިކުރާ ނުވަތަ ފްރީޒާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ދަތުރުފަތުރު މެދުނުކެނޑި ދަތުރުކުރަމުންދާނަމަ، ދެން ފިނިކުރާ ތަނަށް ކަރަންޓް ދެވޭނީ އޮންބޯޑް ނެޓްވޯކުންނެވެ. ކޮންމެ ކާރެއްގެ ފްރިޖްގައި ވެސް ވަރުގަދަ ބާރެއް ހުންނަން ޖެހޭއިރު، ވައިބަރޭޝަން އާއި ޝޮކް ލޯޑްތަކަށް ވެސް ކެތްކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭންޑަޑް އާއިލާގެ ބޭނުންކުރުމުގައި މިފަދަ ތިން ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ވެސް ހުރެ އެވެ. ރަޝިޔާގެ މޮޓޯރިސްޓުންގެ އަތުގައި، ކުޑަ މިންވަރަކަށް، ޕޯޓަބަލް ފްރިޖްތައް ހުރެއެވެ. ހެޔޮ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅު ކުރުމަކީ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައިވެސް މިފަދަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހޯދުމެވެ. ފްރޯޒެން ކާނާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި އައިސޮތަރމަލް ކޮތަޅެއް ނަގާލެވިދާނެއެވެ. ދައުރުވާ ތަށިތައް ރައްކާކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ތަމަސް ކޮންޓެއިނަރ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ހުރިހާ ކޮތަޅެއްވެސް ހަދާފައިވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަކެތިންނެވެ. ކާރު ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ފިނިކުރާ ޔުނިޓެއް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކާއެއްޗެހި އާންމު ގޮތަކަށް ވުރެ ގިނައިރު ބެހެއްޓޭނެއެވެ. ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ކާރުގައި ވަކިން ނުވަތަ ބިލްޓް-އިން ތަނެއް ހުރެދާނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ގޮނޑި ނުވަތަ އަތް ޖައްސާ ތަންތަނުގެ މެދުގައި ހުންނަ ނިޝްތައް އެކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ކާރުތަކަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖްތަކުގައި ފިނިކުރުމުގެ އެތައް ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ކޮމްޕްރެޝަން، އެބްޒޯޕްޝަން ނުވަތަ ތަރމޯއިލެކްޓްރިކް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ކުޑަ ކެޕޭސިޓީއެއް ހުރިނަމަ، ދެން ބޭނުންކުރަނީ ތަރމޯއިލެކްޓްރިކް ކޫލިންގ އެވެ. ކާރު ފްރިޖްތަކުގައި އެބްސޯޕްޝަން ކޫލިން ޖަހާފައިވާއިރު، އޭގެ ވޮލިއުމް މާ މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ސްޓޭޝަނަރީ ފްރިޖް ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ސްޓޭޝަނަރީ ފްރިޖްތަކަށެވެ. ކާރު ފިނިކުރާ ތަނަކަށް މިފަދަ ފިނިކުރުން ބޭނުންކުރަނީ މަދުންނެވެ.
ކޮމްޕްރެޝަން ފްރިޖްތަކުގައި އެންމެ މަދު ހަކަތަ ބޭނުންކުރެއެވެ. އެބްސޯޕްޝަން ފްރިޖްތަކުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ އަގު ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވެ އެވެ. އެންމެ ގިނައިން ހަކަތަ ބޭނުންކުރަނީ ތަރމޯއިލެކްޓްރިކް ފްރިޖްތަކެވެ. ކާރު ފްރިޖް އަށް އެންމެ އިގްތިސާދީ ގޮތަކީ މޭގަނޑެއް ފަދަ މިނީ ފްރިޖެކެވެ. އޭގެ މަތީބައިގައި ހާއްސަ ކަވަރުތަކެއް ޖަހާފައިވެ އެވެ. މޭމަތި އެންމެ ރަނގަޅަށް ފިނި ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. ތަރމޯއިލެކްޓްރިކް ފްރިޖްތަކަކީ އެންމެ މަޑުމަޑުން ފިނިހޫނުމިން އިތުރުވާ ފްރިޖްތަކެކެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ ދަތުރުގެ ކުރިން ކާއެއްޗެހި ވެސް އަދި ޚުދު ފިނިކުރާ ވެސް ފިނިކޮށްލުމެވެ. ތަމައިލެކްޓްރިކް ފްރިޖްގެ ވޮލިއުމް 0.5 އާއި 49 ލީޓަރާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ހުރެދާނެ އެވެ.

ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

June 13, 2024 21:09:19 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting