ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެއްވެސް މީހަކަށް ހައިރާންކަމެއް ނުލިބޭނެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ބިލްޓް-އިން ސާމާނު ގިނަކަމުންނެވެ. އެކަމަކު މިކަމުގެ މާނައަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބިލްޓް-އިން ސާމާނު މާ މަގުބޫލު ނުވާ ކަމަކަށް ނުވާނެ - މުޅިން އެއާ ޚިލާފަށް، އޭގެ ވިޔަފާރި އަހަރުން އަހަރަށް ކުރިއަރަމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ކުދިކުދި އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އަދަދާއި، އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، ލިބެންހުރި ދިރިއުޅުމުގެ ޖާގަ ކުޑަކޮށް ކުޑަމިނުން ފުޅާކުރުމަށް ހުރިހާ ބާރަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ބަލާއިރު، ބިލްޓް-އިން ސާމާނުތަކުގައި ކ އުޖާލާ މުސްތަގުބަލެވެ. މިއީ ޚާއްސަކޮށް ބަދިގޭގައި ގިނަ ޖާގައެއް ނަގައިގެން އަބަދުވެސް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފިނިކުރާ ތަންތަނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ބިލްޓް-އިން ފްރިޖްގެ ބާވަތްތަކާއި އެ ފްރިޖްތައް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ އިންސާފުވެރި ކަމެކެވެ.
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ބިލްޓް-އިން ފްރިޖްގެ ތަފާތު މޮޑެލްތައް ތަފާތު ކުރެވެނީ ދޮރު ކެނޮޕީ ސިސްޓަމަކުންނެވެ. މި ފިނިކުރާ ކެބިނެޓްގެ ތެރޭގައި ހިންޖް ބޭނުން ނުކޮށް ބިނާކުރެވޭނެ އެވެ. މިއީ ޕެންޓޯގްރާފް ސިސްޓަމެއް: ކެބިނެޓްގެ ކުރިމަތީ ދޮރު ސީދާ ފިނިކުރާ ދޮރާއި ގުޅިފައި ހުންނައިރު، ދެ ދޮރު ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އެކަކު އަނެކަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ނުވެއެވެ.
ފްރިޖް ހަދާފައިވަނީ ދޮރުގައި ހީންގްސް ޖަހާފައިވާ ކެބިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި ނަމަ މިއީ ސްކިޑްތަކުގައި ތަޅުވާލުމުގެ ބަދަލު ނިޒާމެކެވެ. ކެބިނެޓާއި ފިނިކުރާ ދޮރުތައް ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އެކަކު އަނެކަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ސްލައިޑް ކުރެއެވެ. މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ދެ ދޮރުގެ ބަރުދަން ކެބިނެޓުގެ ހީންގްތަކާއި އޭގައި ހަދާފައިވާ ފިނިކުރާ ތަނުގެ މެދުގައި އެއްވަރަކަށް ބަހާލެވިފައިވެ އެވެ.
ތިމާ ބޭނުންވާ ޑިޒައިނަރ ކިޗަން ސެޓަށް ކޮންމެ ސައިޒެއްގެ ފްރިޖެއް ވެސް ހެދިދާނެ އެވެ. އެއީ ކައުންޓަރ ޓޮޕް ސައިޒުގެ ކުޑަކުޑަ ފިނިކުރާ ކޮޓަރިއެއް، ނުވަތަ ސީލިންގާއި ހަމައަށް އުސް ފިނިކުރާ ކެބިނެޓްތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ.
އެއްގޮތަކަށްވެސް ފިނިކުރާ ކެބިނެޓެއް ފަދައިން ފެންނަން ނުޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށް އެރިސްޓަންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ތަފާތު އައު ކަމަކީ ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ފާރުތަކެއް ހުންނަ ފިނިކުރާ ފޮށިގަނޑެކެވެ. ފްރިޖް ނުހުޅުވައިގެން ވަގުތުން އޭގައި ހުރި އުފެއްދުންތައް ފެންނާނެ އެވެ. މިއީ ކޮންމެ ބަދިގެ ޖާގައަކަށް ވެސް ފަސޭހައިން ވަދެވޭ ފަންކްޝަނަލް އަދި ޒަމާނީ ފިނިކުރާ އާލާތެކެވެ.
ބިލްޓް-އިން ފްރިޖްތަކުގެ ސިފަތައް
ބިލްޓް-އިން ފްރިޖްތަކުގައި އާންމު ފްރިޖްތަކާ އެއްފަދަ ވަޒީފާތަކެއް އަދާކުރާއިރު، މީގެ އިތުރުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ:
1. ހަކަތަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތްތައް. ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު އެތަކެތި ޖައްސާލެވޭތީ ފިނިކުރާ ދޮރު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ނުޖެހޭނެ އެވެ؛
2. "ޒީރޯ ކެމެރާ" އެވެ. މި ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިހޫނުމިނާއި ހޫނުމިނުގައި ރައްކާކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ އާންމު ފިނިކުރާ ތަނަކަށް ވުރެ ގިނައިރު ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ފުރުސަތެކެވެ؛
3. ފައިދާ ހޯދުން. ބިލްޓް-އިން ފްރިޖްތަކުގައި ފާރުތަކުގައި ރަނގަޅު ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ހުރެއެވެ؛
4. ބެކްގްރައުންޑް ނައިސް ދަށްވުން. ޑެކޯރޭޓިވް ޕެނަލްތަކުގެ ސަބަބުން ބަދިގެ ޖާގައަށް އަޑު ވަދެގެން ނުދެއެވެ
5. ކެޕޭސިޓީ. ބިލްޓް-އިން އެޕްލިއަންސްތަކުން ޖާގަ މަދު ނަމަވެސް ހަމަ އެއާއެކު ކެޕޭސިޓީ ވެސް ބޮޑުވެ އެވެ.
ގޭގެ ކޮންމެ އެތެރެއެއްގައި، އޮފީހެއްގެ، ފިހާރައެއްގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ފިނިކުރާ ތަނެއް ހަދައިލެވޭނެ އެވެ.

ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް
ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް
ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް
ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައްHome | Articles

June 13, 2024 20:58:17 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting