އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމު

ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ތަފާތު ފަންކްޝަނަލިޓީތައް ހިމެނިދާނެ އެވެ. މިއީ މިސާލަކަށް އައިސް އަދި ފިނިފެން ސަޕްލައި، ޒީރޯ ފްރެޝްނެސް ޗެމްބަރ، ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް، ބިލްޓް-އިން މިނީ ބާ، ދޮރު ބަންދުކުރާ ގޮތަށެވެ. މިއީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ހިމަނާލެވޭނެ މުޅި ލިސްޓެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އުފެއްދުންތެރިއެއްގެވެސް އަމިއްލަ ގޮތްތަކެއް ހުންނައިރު، އެ އުސޫލުތައް ހިމަނާފައިވަނީ މި ބާވަތުގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ވީހާވެސް ގިނަ ކޮންސިއުމަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައެވެ. މިސާލަކަށް އަމާނާ ކުންފުނި ފާހަގަކޮށްލެވުނީ މި ފިނިކުރާތަކުގައި ބޭސް ރައްކާކުރުމަށް ޗެމްބަރެއް ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ. މި ހާލަތުގައި ޕެޑްލޮކެއް ޖަހައިގެން ކެމެރާ ތަޅުލެވިދާނެ އެވެ. މައިޓެގުގެ މި ފިނިކުރާއިރު ލިފްޓް ޝެލްފެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. ބިލްޓް-އިން ހެންޑްލް އަނބުރާލުމުން ޝެލްފްގެ އުސްމިން އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ޢަމަލުތައް ކުރެވެނީ އެންމެ އަތުންނެވެ.
ހުރިހާ ބާސްކެޓެއް، އަލަމާރިތަކުގެ އިތުރުން ސައިޑްތަކުގައި ވެސް ހުންނަނީ ހަމައެކަނި މަތީ ފެންވަރުގެ ޕާފޯމަންސެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިފަދަ ފްރިޖެއް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ބޮޑެތި ލޯޑުތަކަށް. އަދި ކޮންމެ ޝެލްފެއްގައި ވެސް އެއްވެސް ދައުރުވާ އެއްޗެއް ފަށަލަ މައްޗަށް ފުރިގެން ނުދާނެ ގޮތަށް އެއްފަރާތެއް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. ހުރިހާ ޝެލްފްތަކެއްވެސް ބޭނުންވާ އުސްމިނަށް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ތަޅުވާފައި ހުންނަ ބާސްކެޓްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ. މިއީ ބޮޝް، ޖެނެރަލް އިލެކްޓްރިކް، އަދި އެހެނިހެން ގިނަ ތަންތަނެވެ. އެލްޖީ ފްރިޖްގައި އޯވަލް ޝޭޕްގެ ޝެލްފެއް ހުރެއެވެ. އެތަނުގައި ހޮރޮޒޮންޓަލް ޕޮޒިޝަނެއްގައި ވައިން ނުވަތަ ޝެމްޕޭން ފުޅިތައް ބަހައްޓާލެވިދާނެ އެވެ. އިލެކްޓްރޯލަކްސް މޮޑެލްތަކުގައި ލަކުޑިން ނިންމާފައިވާ ޑިޒައިނަރ ޝެލްފްތައް ހުރެއެވެ.
އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފު ޑިޒައިން ސޮލިއުޝަންތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭނަމަ، ދެން މެއިޓެގްގެ ޒިގްޒެގް ފްރިޖް އަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. އޭގެ ވޮލިއުމް އަކީ 730 ލީޓަރެވެ. މިތަނުގައި ވަރަށް އަތްފޯރާފަށުގައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރުތައް ހުރެއެވެ. އަލަމާރިތައް ބިއްލޫރި ނުވަތަ ވަޔަރ އިން ވެސް ހެދިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ދޮރުތަކުގައި ހުންނަ ބާސްކެޓްތައް ތިރިކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އަދި ފުޅި ހިފަހައްޓާ އެއްޗެހި ވެސް ހުރެ އެވެ. ފްރިޖްގެ ފްރިޖާއި ފްރީޒާގައި ޒިގްޒެގް ސެޕަރޭޝަނެއް ހުރެއެވެ.
މި ހުރިހާ އަސްލު ހައްލުތަކާއެކު މި މޮޑެލްއަކީ މިއަދު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ހައްލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޝައުގުވެރި އަދި އެންމެ ތަނަވަސް މޮޑެލެކެވެ. ފްރީޒާގައި ބާސްކެޓް ޖަހާފައި ހުރުމުން ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑެތި އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. ޕިއްޒާ ޝެލްފް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ޝެލްފް ލިފްޓުން ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި އޭގެ އުސްމިން އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ފޮށިތަކުގައި މިނިވަންކަމާއެކު ހޫނުމިން ބޭނުންވާ މިންވަރު އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ކޮންމެ ފިނިކުރާއެއްގައި ވެސް "ޗުއްޓީ" ފަންކްޝަނެއް ހުރެއެވެ. މިއީ ދޮރު ހުޅުވާލުމުން ނިއްވާލާނެ އެންމެ ކުޑަމިނުން އޮޕަރޭޓިން މޯޑެވެ.

އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމު
އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމު
އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމު
އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމު އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމު އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމުHome | Articles

May 24, 2024 23:41:20 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting