ފްރިޖް އައިސް މެކެރ

ޚުދު އެމެރިކާގެ އީޖާދަކީ އައިސް އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އޭގެ މޮޑެލްގައި އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިފައި ހުންނަ ތަނެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ފިނިކުރާ ދޮރުގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. އޭގެ މަސައްކަތަކީ ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ބޯފެނާއި އައިސް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ދުވާލަކު ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހަތަރު ކިލޯ އާއި ހަމައަށް ޕިއުރިފައިޑް އައިސް އުފައްދަ އެވެ. އެއީ ސްޓޭންޑަޑް ކިއުބް ނުވަތަ އައިސް ޗިޕްސް އަކަށް ވެދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ފްރިޖްގެ އަގުބޮޑު މޮޑެލްއަކަށް ބަލާނަމަ، ދެން އޭގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލް އިކުއިޕްމަންޓް ހުރެއެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްގެ ޓަޗް ޕެނަލްގައި މިވަގުތު ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޓިން މޯޑް އެކްޓިވޭޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ލިބެން ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއް ގޮތެއް ހޮވިދާނެ: “އައިސް ކިއުބް”، “އައިސް ކްރަމްބް”، ނުވަތަ “ފިނި ފެން” އެވެ.
އައިސް މެކެރަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ފެން ސާފުކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެއަށްފަހު ފެން މޮލްޑަށް ވަދެ، އެތަނުން ކިއުބްތައް އުފެދެއެވެ. ފެން ފްރީޒްވެ، ފަށަލައަކުން ފަށަލައަކަށް އައިސް ކިއުބެއް އުފެދެއެވެ. އެކަމަކު އައިސް އުފައްދާ މީހާގައި ކްރަޝްޑް އައިސް ފަންކްޝަން ހުރިނަމަ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އުފެދޭ އައިސް މިލް ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާނެއެވެ. މި އައިސް ހެދުމުގެ ނިޒާމު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފިނިކުރާ މެޝިން އޭގެ މަސްދަރާ ގުޅިފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ކޮޕަރ ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ހޯސް އެއް އެކަށީގެންވެއެވެ. ފެންހޮޅިއެއްގެ ތެރެއަށް ފޯސެޓެއް ފުންމާލައެވެ. އެޑަޕްޓަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯސް ގުޅުވަން ޖެހެއެވެ. އަދި ފެން ކުރިން ސާފުކޮށްފައި އައުމަށްޓަކައި ފިލްޓަރެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ.
އޭގެ އެހީގައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގެއްލުން ހުރި ނަޖިސްތަކުން ފެން މެކޭނިކަލް އަދި ކެމިކަލް ސާފުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ފިލްޓަރ ފްލާސްކްގައި ކާޓްރިޖެއް ހުރެއެވެ. އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަދަލުކުރަން ޖެހެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަހަތު ފާރުގައި މި ކާޓްރިޖް ޖަހާފައި ހުންނަ ސްލޮޓެއް ހުރެއެވެ. މި ގުޅުމުގެ އަގަށް ބަލާއިރު، ދެން ހުރިހާ މަސައްކަތާއި ތަކެއްޗާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް 140 ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އެތަނުގައި ޓޭޕެއް ވެސް ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި، އެ ޓޭޕް ބަންދުކުރަން ޖެހޭނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ނެތް ވަގުތެއްގަ އެވެ.
އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ލަފާގައި ރެކޮމެންޑް ކުރެވިފައިވާ ބަދަލު ފިލްޓަރުގެ މޮޑެލް ދައްކާނަމަ، އެންމެ ރަނގަޅީ ހަމައެކަނި މި ކާޓްރިޖް ގަނެފިނަމަ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފިލްޓަރުގެ ބްރޭންޑާއި ޔުނިޓްގެ ބްރޭންޑް އެއްގޮތެވެ. ފަންސާސް ޑޮލަރުގެ ސަރަހައްދުގައި އެއް ފްލާސްކް ފިލްޓަރެއް ހުރެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ޚިދުމަތް ކުރައްވާނީ އަށް މަސް ދުވަހަށެވެ. ދެ ބަލްބު ފިލްޓަރުގެ އަގު ބޮޑުވެ އެވެ. އޭގެ އަގު ދެސަތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރަށް އަރާފާނެއެވެ. އެކަމަކު މި ފިލްޓަރު އާންމު ގޮތަކަށް ވުރެ ދެގުނަ ދިގުދެމިގެންދާނެ އެވެ.

ފްރިޖް އައިސް މެކެރ
ފްރިޖް އައިސް މެކެރ
ފްރިޖް އައިސް މެކެރ
ފްރިޖް އައިސް މެކެރ ފްރިޖް އައިސް މެކެރ ފްރިޖް އައިސް މެކެރHome | Articles

July 24, 2024 00:37:06 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting