ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައް

ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ދެކޭގޮތުގައި އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަ ފިނިކުރާއެއްގެ އޯޑިއަލް މޮޑެލްއެއް އުފެއްދުމަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ފުރިހަމަކަމުގެ ޙައްދު ކަމުގައި ވެއެވެ. ފިހާރަތަކުގައި އަލަމާރިތަކުގައި ހުށަހަޅާ ގިނަ އުފެއްދުންތަކަކީ ޔޫރަޕްގެ އުފެއްދުންތެރިންނަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނަށް ޓިއުނިންގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް އެބައޮތެވެ. މި މައްސަލައަކީ ޔޫރަޕްގެ ފެކްޓްރީއަކަށް ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ބަދަލުކުރުމެވެ. ހަމަ މި މޮޑެލްގެ ފައިނަލް ފިނިޝިންގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. ހުރިހާ ހީންގް އެލިމެންޓްތަކާއި، ޑެކަރޭޓިން ޑީޓެއިލްސްގެ އިތުރުން ޑީ ހިންގްޑް ޕެނަލްތައް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މި މޮޑެލްއަށް މާ ކާމިޔާބު ކަމަށް ބެލެވޭ ޕެނަލްތަކަށެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް އެތެރެއެއް ވެސް ހުންނަނީ އުފެއްދުންތެރިޔާ އުފެއްދި އެތެރޭގަ އެވެ. ޓިއުނިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޑިޒައިން ފެންޓަސީ އަށް އެއްވެސް ބައުންޑަރީއެއް ނެތެވެ. މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެންމެ ޝައުގުވެރި އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ތަކެތި ބޭނުން ކުރެއެވެ. މިވަގުތު ކޮންމެ މޮޑެލްއަކަށް ވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ. ޔޫރަޕްގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެންމެ މަގުބޫލު ބްރޭންޑްތަކަކީ ޖަރުމަނު، ސްވިޑެން އަދި އިޓަލީގެ ބްރޭންޑްތަކެވެ. އެއީ، މިސާލަކަށް، ވިލްޕޫލް، އިލެކްޓްރޯލަކްސް، ބޮޝް، ލިބްހެރް، އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އުފެއްދުންތެރިންނެވެ. ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައި ވެސް ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތައް ހުންނައިރު، އެއީ ހަމައެކަނި ފްރީ ސްޓޭންޑިން ފްރިޖްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބިލްޓް އިން ވެސް ފްރިޖްތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
މިފަދަ ފްރިޖްތަކުގެ އަގު އަންދާޒާ ކުރެވޭ މިންވަރު އެންމެ ބޮޑު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. ބޮޝް އިން އުފައްދާ އެންމެ އަގުހެޔޮ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ގަންނަ ފަރާތަށް 2،700 ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެ އެވެ. ޓިއުނިން ޖަހާފައިވާ ފްރިޖްތަކަށް ބަލާއިރު، މި އުފަލަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއްގެ ނަމުގައި ފްރިޖެއް ޓިއުނިން ކުރާނަމަ، ދެން މި މޮޑެލް ވެސް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަރުގެ އަގުބޮޑުވާނެ އެވެ.
އެމެރިކާގެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ޖެނެރަލް އިލެކްޓްރިކް، އަމާނާ، ވައިކިން އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އުފެއްދުންތެރިންގެ ނަންތައް ލިޔެފައިވެ އެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ހެޔޮ އަގުތަކެއް ހުރެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިފަދަ ހާދިސާތައް ވެސް އެބަހުރި، އޭގެ އަގު 15،000 ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ހުރިހާ އުފެއްދުންތެރިންވެސް އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ކޮލިޓީއާ މެދު ވިސްނާ ގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. އެއީ ފިޓިންގްސްގެ އިތުރުން ހުރިހާ ކޯޓިންގްސް ވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަދި ދިގުދެމިގެންދާ ސަބަބެވެ. އެ ދޮރަށް އަށްޑިހަ ކިލޯގެ ލޯޑަކަށް ކެތްކުރެވޭނެ އެވެ.
ކޮރެއާގެ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޭވޫ، އެލްޖީ، އަދި ސެމްސަންގް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. އެއީ ސްޓޭންޑަޑް މީޑިއަލް ކްލާސް އާއިލާއެއްގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭ ތަންތަނެވެ. ފުދޭވަރަކަށް މަދު އިޚްތިޔާރުތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މިސާލަކަށް ކޮރެއާގެ ބްރޭންޑްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ މޮޑެލްއެއްގައި ވެސް ތިރީގައިވާ ފަންކްޝަނަލިޓީ ހުރެއެވެ.
-ޓެމްޕަރޭޗަރ އެޖެސްޓް ކުރެވެނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތަކަށެވެ
- ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް ހަދާފައިވަނީ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޑިސްޕްލޭއެއްގެ ސިފައިގައެވެ
- ފެން ފިނިކޮށްދޭ ޑިސްޕެންސަރ، އަދި ހަމައެހެންމެ އައިސް ތައްޔާރުކުރުން ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
- މިނީ ބާރެއް ހުރެއެވެ.

ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައް
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައް
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައް
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައް ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައް ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައްHome | Articles

May 28, 2024 01:09:37 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting