ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއް

އަޅުގަނޑުމެން ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކަށް ބަލާނަމަ، ދެން އެއީ ޚުދު އެއީ ވެސް ފުދޭވަރަކަށް އަސްލު ފްރިޖްތަކެއް ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އެއީ ގޭތެރޭގައި ލަގްޒަރީ އާއި ތަނަވަސްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު މިވަގުތު އެފަދަ ފިނިކުރާއެއް ގޭގެ ވެރިންގެ ރަހައާ އެއްގޮތަށް ޒީނަތްތެރި ކުރެވޭނެ އެވެ. ޑެކޯރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޑެކޯރޭޓިވް ޕެނަލްތައް ހޮވިދާނެ އެވެ. މި ފިނިކުރާ ފަރުނީޗަރު ނިޝްގެ ތެރޭގައި އަޅާނެ އެވެ. އަދި އެއްވެސް ޒީނަތްތެރި ޕެނަލެއް ފިނިކުރާ ދޮރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ޕެނަލްގެ ސައިޒާއި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ދޮރުގެ ސައިޒު އެއްގޮތެވެ. އަދި މިފަދަ ފިނިކުރާތަކަށް ޚާއްޞަ ހޯލްޑަރުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެންމެ މަގުބޫލު މެޓީރިއަލް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ފިނިކުރާ ފިނިޝްގެ ގޮތުގައި - ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އެވެ. މި ހަގީގަތް ބަޔާންކޮށްދެވޭނީ އޭގެ ތިރީގައިވާ ސިފަތަކުންނެވެ: ދިގުދެމިގެންދާ އަދި ސާފުތާހިރު، ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މެޓީރިއަލްގެ ސިފަ ފެންނަނީ ހަމަ އެހާމެ މޮޅު، ގޭތެރޭގެ ސާމާނު "ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް" އިން ހައި ޓެކް ސްޓައިލަށް ސަޕޯޓް ކުރާ އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޭނެ އެވެ ކޮޓަރިއަށް ނިމިފައިވާ ނަޒަރެކެވެ. ފިނިޝިން އަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ބޭނުންކުރާނަމަ، ދެން އެއީ ޚުދު ފިނިކުރާ ތަނަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އަގެއް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ މެޓީރިއަލްގައި އެއް އުނިކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއަށް ފުދޭވަރަކަށް ފުން ސްކްރެޗެއް ޖަހާނަމަ، ދެން އެހާ ފަސޭހައިން އެކަމުން ސަލާމަތް ނުވެވޭނެއެވެ.
ފިނިކުރާ ނިންމާލުމުގެ މައިގަނޑު ގޮތަކީ ޑެކޯރ އާއި ޕެނަލިންގ އެވެ. ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ޕެނަލްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ: ކުލަކުލައިގެ ހިޔަނި، ޓިންޓް ކޮށްފައިވާ ބިއްލޫރި، ގުދުރަތީ ލަކުޑި، ހަމާއި، ފަރުމަހާއި، އެލްމިނިއަމް ހުންނަ އަނދިރި ލޯގަނޑެކެވެ. ފިނިކުރާ ޑެކޯރ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފިނިކުރާ ބޭރު ބައި ނޫނެވެ. ފްރީޒާ އާއި ފްރިޖް ކޮމްޕާޓްމަންޓްތައް އެކި ދިމާލަށް ބަހައްޓާލެވޭނެ އެވެ. ދޮރުތައް ހުޅުވާ ގޮތަކީ ވަކިވަކި ގޮތަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ދޮރު ޓިންޓް ކޮށްފައިވާ ބިއްލޫރިން ހަދާލެވިދާނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ފާރުތަކުގައި ސްޓޭންޑަޑް ހުދު ކުލައެއް ހުރެދާނެ، ނުވަތަ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އިން ހަދާފައި ހުރެދާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕެނަލްތަކަށް ޚާއްޞަ ފްރޭމްތައް ހޮވޭނެއެވެ. އެއީ ކަޅު، ހުދު، ނުވަތަ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހުރިހާ އެޑްއޮންތަކެއްގެ ސަބަބުން ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްގެ ބޭސް ކޮސްޓް އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ފްރިޖަށް މުޅިން އައު ސިފައެއް ލިބޭ ހުރިހާ އިތުރު ފިނިޝިންތަކެއް ވެސް އޭގެ އަގަށް އިތުރުކޮށްދެނީ 600 ޑޮލަރާއި 1،200 ޑޮލަރާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށެވެ. ފައިނަލް އަގު ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މި މާސްޓަރޕީސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ވެރިޔާ ހުއްޓޭނެ ތަކެތީގެ މައްޗަށެވެ.

ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއް
ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއް
ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއް
ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއް ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއް ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއްHome | Articles

May 24, 2024 03:59:22 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting