އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް

ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް އެ ލަގަބު ލިބިދާނެ ނަމަ، އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިނަށް ގައުމީ ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ދަރަޖަ ލިބޭނެ - އެއީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިންތިހާއަށް ފަސޭހަ، ޕިކީ، އިގްތިސާދީ ފެން ބޭނުން ކުރެވޭ، އެނަލޮގްތަކާ އަޅާބަލާއިރު، އެއީ ކުޑަ އަގެއް. މި ބްރޭންޑުގެ ދޮންނަ މެޝިނުން 15-20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭ ގިނަ ހާލަތްތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު، އެ އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް، އެއާ ވަކިވާން ބޭނުން ނުވާތީ، އަދި ކީއްވެގެންތޯ، އާދައިގެ މަރާމާތަކުން ޑިވައިސްގެ އުމުރު އިތުރު ދެތިން އަހަރަށް ދިގުދެމިގެންދާނެ ނަމަ؟
އިންޑެސިޓް ބްރޭންޑްގެ ގިނަ މޮޑެލްތަކެއް ހުރިއިރު، ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ސިލްސިލާ މޮޑެލްތަކެވެ: ވައި، ވައިޔޫ، ވިޓްލް، ވިއެސްއެލް، ޑަބްލިއު، ޑަބްލިޔުޓީ. ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ ޓޭންކްގެ ބެރިންގްސް އެންމެ ގިނައިން ފަޅައިގެންދެއެވެ. މިއީ އޮއިލް ސީލް ގޯސްކޮށް ލުބްރިކޭޝަން ހެދުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއް، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން - އޮއިލް ސީލް ދިގުދެމިގެންދަނީ އެންމެ 1-3 އަހަރު، ދެން ލީކުވާން ފަށާ، ބެރިންގްސް އަށް ފެން ޖެހުމުން ދަގަނޑު އުފެދުމަށް މެދުވެރިވެއެވެ. ނަތީޖާ - މެޝިން ތަރުތީބު ގެއްލިއްޖެއެވެ.
ޕްރޮޑަކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ - މިހާރު ޓޭންކްގެ ދެބައި ޑިސަސްޓެމްބަލް ނުކުރެވޭތީ، ސޮލްޑަރިންގ ބޭނުން ކުރާތީ، އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވެ، އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ މުޅި ޓޭންކް ބަދަލުކުރަން، އެއީ ކްލައިންޓަށް މާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރާނެ ކަމެއް، ނުވަތަ ޓޭންކް ކަނޑާލުމަށް، ދެން އޭގެ އުފެއްދުންތައް ސްކްރޫ ބޭނުންކޮށްގެން ގުޅުވާށެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން ކަސްޓަމަރުން އިސްކަންދެނީ ދެވަނަ ގޮތަށެވެ، މިއީ ބޮޑު ސަލާމަތެއް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބެރިންގް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އުނދަގުލެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ.
ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ މައިގަނޑު ސިފައެއްގެ މައްސަލަތަކަކީ ޑްރައިވް ބެލްޓް ފަޅައިގެން ގޮސް، ހޫނުކުރާ ތަކެތި އަނދާ ހުލިވުމާއި، ޕަމްޕް ފޭލްވުމެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދޮންނަ މެޝިނުގެ ހެޗް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ރަބަރު ބެންޑް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ވެގެން ގޮސް، ހެޗްގެ ހޭންޑްލް ފަޅައިގެން ގޮސް، ހާއްސަކޮށް ބޮޑެތި ހާލަތްތަކުގައި ހެޗް މުޅިން ބަދަލު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެނީ އިންސްޓްރޫމެންޓް ކޮންޓްރޯލް މޮޑިއުލްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ކަމަށާއި އެއީ މެކޭނިކަލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މޮޑިއުލްތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މެމޮރީ ކާޑު ފްލެޝް ކުރަން ޖެހިދާނެ އެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެއް ނުކުތާއަކީ އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިން، މިއީ އަގުބޮޑު މެއިންޓެނަންސް ބޭނުން ނުވާ މެޝިނެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ ސްޕެއާ ޕާޓްސް ވެސް އާންމު އަގުގައި ގަނެވޭނެ، އެހެން ކުންފުންޏަކުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރަން ޖެހުނު ނަމަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރާނެ އެވެ. މި މެޝިން ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރުމަށްޓަކައި، ރަނގަޅަށް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ޖެހޭ، ދެން އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިނަކީ ކުރިއަށް އޮތް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ތިބާގެ އިތުބާރު ހުރި އެހީތެރިއަކަށް ވާނެއެވެ.

އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައްHome | Articles

April 22, 2024 22:28:41 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting