ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިން

ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގޭގައި ކަރަންޓް ކެނޑިގެންދާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ވަގުތުތަކެއް ވެސް އާދެއެވެ. އެއީ ފްރީޒާ ހިންގުމުގައި މުހިންމު ނުކުތާއަކީ ކަރަންޓް ބޭނުން ނުކޮށް ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާ މޯޑުގައި ބެހެއްޓޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުތޯ އެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގެ ފްރީޒާތަކުގައި މޮޅު ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކަރަންޓް ސަޕްލައި ނެތި އެއްދުވަހާއި ބައި ވަންދެން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. ވެސްޓްފްރޮސްޓްގެ ފްރީޒާއަކީ ފަންސާސް ދެ ގަޑިއިރު ވަންދެން އެއްވަރެއްގެ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބެހެއްޓޭނެ ފްރީޒާއެކެވެ. މި ފީޗާގެ ސަބަބުން ކޯލްޑް އެކިއުމިއުލޭޓަރުގެ ހަރަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. ކޯލްޑް އެކިއުމިއުލޭޓަރަކީ ޕްލާސްޓިކް ބްރިކެޓެކެވެ. އެއީ ވަކި ހޫނު ކެޕޭސިޓީއެއް މަތި ދައުރުވާ އެއްޗަކުން ފުރިފައިވާ ތަންތަނެވެ. ފްރިޖް ދުއްވާއިރު އެތަކެތީގައި ފިނި ޖަމާވެއެވެ. ކަރަންޓް ކެނޑުމާއެކު އެމީހުން އޮޓޮމެޓިކުން ޑިފްރޮސްޓް ވަގުތު އިތުރުކޮށްދެއެވެ. ފްރީޒާތަކުގެ ކިޓުގައި މިފަދަ ދެ ބްރިކެޓް ހުރެއެވެ.
މެކްސިމަމް އިންޑިކޭޓަރ ދައްކުވައިދެނީ ލިއެބްހެރ ފްރީޒާ (40 ގަޑިއިރު) އިންނެވެ. ތިން ތަރި އާއި ހަތަރު ތަރި ހުންނަ ފްރީޒާތަކުގައި -18 ޑިގްރީގެ ފިނިހޫނުމިން ބެހެއްޓުމަށް ޖެހެ އެވެ. "ފްލޯ ކޯލްޑް" އަކީ މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މި އިޚްތިޔާރުން ކޮންމެ ފޮށްޓެއްގައި އަމިއްލަ ކޫލަރެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ކާބޯތަކެތި ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ފްރީޒް ކުރެވޭއިރު، ފޮށިން ފޮށިގަނޑަކަށް މެދުނުކެނޑި ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ.
ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލްގައި ތަފާތު ޑިޒައިންއެއް ހުރެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ވެސް ޓެމްޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލާ އާއި ޑިސްޕްލޭ އާއި މޯޑް ސްވިޗިންގެ އިތުރުން ކުލަ އިންޑިކޭޓަރެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. ފެހި ކުލައިން ދައްކުވައިދެނީ މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތެވެ؛ ފަސްޓް ފްރީޒިންގ ގެ ޕްރޮސެސް އިން ރީނދޫ ކުލައަށް އަންގަނީ؛ ކުލަ ރަތް ނަމަ އޭގެ މާނައަކީ ފްރީޒާގެ ދޮރު ހުޅުވާފައި ހުރުމާއި، ނުވަތަ އޭގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން ފުދޭވަރަކަށް މަތިވުމެވެ. އަހަރަކު އެއްފަހަރު ތަމަމީޓަރުގެ ރީޑިންގްސް އާއި އެކު އިންޑިކޭޓަރުތަކުގެ ރީޑިންގްސް ޗެކް ކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ.
"އީ" މޯޑުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފްރީޒާގައި ހާފް ލޯޑް ހުރި ކަމަށާއި ހަމަ އެއާއެކު ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މޯޑް ވެސް ބޭނުންކުރާ ކަމަށެވެ. ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނާނަމަ، ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ޖަހާފައިވާ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ޕާސްޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ގިނަ ހަކަތަ ބޭނުން ކުރެ އެވެ. އިސްތިސްނާ ކުރެވެނީ އެންމެ އިގްތިސާދީ އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ކަމަށް ބެލެވޭ ލިބްހެރް ފްރީޒާ އެވެ.

ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިން
ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިން
ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިން
ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިން ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިން ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިންHome | Articles

May 21, 2024 10:30:14 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting