ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެ

އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި ގޭތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މުހިއްމު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ގޭގެ ތަޅުންގަނޑާއި ކާޕެޓްތައް ސާފުވިވަރަކަށް މުޅި ގޭތެރެ ރީތިކޮށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެއެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ތަރުތީބު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައިގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެއް ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް ހުންނަ ސްޓޭންޑަޑް މޮޑެލްތަކުން އެ މޮޑެލްތަކަށް ކުރާ ހުރިހާ އުންމީދުތަކެއް ޖަސްޓިފައި ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ފްލޯރ ސާފުކުރުމަށް މާ ރަނގަޅަށް އަދި ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނީ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކުން ކަމަށާއި، މިއީ ހަމައެކަނި ދޮސް ނިވާކޮށްދޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފްލޯ ކަވަރިންގްސް އަދި ކާޕެޓްތަކުން ވެސް ތަންކޮޅެއް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި އިންސިޑިއަސް ސްޓޭންތައް ނައްތާލާ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއް އަދި ކޮން އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ކަމެއް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބޭނުންތެރި އަގުހުރި ގިނަ އިރުޝާދުތަކެއް އެއް ލިޔުމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ އެއްކޮށްލާފައެވެ.
1. ޕަވަރ: ގިނަ ޑިވައިސްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޕަވަރަކީ ޑިވައިސްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީގެ މައިގަނޑު އެއް އިންޑިކޭޓަރެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރަކަށް ޕަވަރ ވެލިއު ކަނޑައަޅަނީ ސާފުކުރުމުގެ ފެންވަރު، އަގު މަތިވިވަރަކަށް ރަނގަޅުވާނެ. ނަމަވެސް އެނގެން ޖެހޭ އެއް ނިއުއަންސެއް އެބައޮތެވެ. ސަކްޝަން ޕަވަރ އާއި ކޮންސިއުމްޑް ޕަވަރ ތަފާތު ކުރާށެވެ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަކްޝަން ރޭޓް މުހިންމު (1000 ވޮޓާ ހަމައަށް އަރާ) އެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމުން 400 ވޮޓްގެ ބާރެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި އިތުރު ފީޗާސްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބާރެއް ނަގާކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ. އަޅުގަނޑު ވެސް ނޮމިނަލް ޕަވަރ އާއި މެކްސިމަމް ޕަވަރ ތަފާތު ކުރަމެވެ. މެކްސިމަމް ދިގުދެމިގެންދަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަދު ސިކުންތުކޮޅު އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު، ދެން ޑިވައިސް އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ ނޮމިނަލް މޯޑެއްގަ އެވެ.
2. ސާފުކުރަން ރާވާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރު، ފެން އުކާލާ ޓޭންކުގެ އެކަށީގެންވާ ވަލީއެއް ހޮވުން. 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ފެން ބޭނުންކުރަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 5 ލީޓަރެވެ.
3. އަނެއް މުހިންމު ނުކުތާއަކީ އިންސްޓޯލް ކުރެވޭ ފިލްޓަރުތަކުގެ ފެންވަރާއި ވައްތަރުތަކެވެ. ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ އަކުއާ ފިލްޓަރެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އިތުރުން އިތުރު ފައިން ފިލްޓަރ އެޕެރެޓަސްއެއް ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.
4. އަގު ބޮޑުތަނުން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންފިގްރޭޝަނުން ކަމަށްވާ އަސާސީ އަދި އިތުރު ނޮޒްލްތަކުގެ އަދަދުންނެވެ.
5. އައުޓްލެޓަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ކޯޑުގެ ދިގުމިނަށް ބަލާލުން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ. އެއީ ފުދޭވަރަކަށް ދިގުވާން ޖެހޭ - މަދުވެގެން 7 މީޓަރު. އަދި ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކުގެ އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު ވެސް ބަލާށެވެ.
6. އުފެއްދުންތެރިން ހޫނުވުމުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ގޯހެއް ނޫނެވެ.
މި ޑިވައިސް ހޮވުމުން ފިހާރައަށް ދާއިރު ހަނދާން ނައްތާލަން ނުޖެހޭ ކުދިކުދި އެތައް ތަފްސީލެއް ދޭހަވެއެވެ.
ކޮތަޅު ނެތް ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ކޮތަޅު ނެތް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ކޮތަޅު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ދޮސް ކޮންޓެއިނަރ ހުސްކުރަން ނުޖެހޭތީ އެމީހުންގެ ރޭންޖުގެ އެންމެ ސާދާ ޑިވައިސްތަކެވެ. ކޮމްޕާރޓްމަންޓް މުޅިން ފުރިފައި ހުންނައިރު ސާފުކޮށްލެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރުތަކުގެ ސްޕެސިފިކްޓީއަށް ބޭނުންވަނީ މަތީ ބާރެއް ކަމުން މޮޑެލްއެއް ހޮވުމުގައި މައިގަނޑު ޕެރަމިޓަރަކަށް ވާންޖެހޭނީ ޕަވަރެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ޑަސްޓް ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގެ ވޮލިއުމް ވެސް އެހާމެ މުހިންމު ދައުރެއް އެބައޮތެވެ. އެހެން ކަންތައްތަކަކީ ވެސް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ނަމަވެސް އެއީ ތިބާއަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ހޮވާލެވޭ ކަންތައްތަކެއް ނަމަވެސް ސާފުކުރުމުގެ ފެންވަރަށް އެހާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާނެ އެވެ.
ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
1. ފަހަރެއްގައި މި ސުވާލަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ސުވާލަކަށް ވެދާނެ ނަމަވެސް ޑިވައިސް ހިންގުމުގެ އަސާސްތައް އެނގުމުން އުފެއްދުމެއް ހޮވުމުގައި ގާބިލްކަމާއެކު ގާތްވެ، އެ އެއްޗެއް ޤާބިލުކަމާއެކު ހިންގުމާއި އޭގެ ފަރުވާތެރިކަން ކަށަވަރުވެގެންދެއެވެ. އުސޫލުން ބަލާއިރު ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ އޮޕަރޭޝަން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ސްކީމްގެ ގޮތުގައެވެ.
2. މި ޑިވައިސް ވައި ނިވާކުރަނީ ދުން، ނަޖިސް އަދި އެހެނިހެން ކުދިކުދި ޒައްރާތަކުންނެވެ؛
3. އިތުރަށް، މި މިކްސްޗަރ ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރ، ޚާއްޞަ ޓޭންކަކަށް ނުވަތަ އަކުއާ ފިލްޓަރަކަށް ވަދެ، ޑަސްޓްގެ މައިގަނޑު ބައި ބާކީ ހުރެއެވެ؛
4. ދުންގަނޑާއެކު ވައިގެ “ދަތުރު” ގެ ދެން އޮންނަ މަރުހަލާއަކީ މޮޓޯގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ފިލްޓަރެވެ؛
5. ޑިވައިސްގެ އައުޓްލެޓްގައި ވައި ސާފުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފައިން ކްލީނިންގ ސިސްޓަމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެ
ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެ
ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެ
ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެHome | Articles

July 15, 2024 12:31:01 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting