ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް

ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކަކީ އާންމުންގެ ސިކުނޑީގައި ވަރުގަދަ އަދި އަގުބޮޑު ޔުނިޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވަރުގަދައަށް ބިނާވެފައިވާ ފްރިޖްތަކެކެވެ. މިފަދަ އާލާތްތަކުގެ އިންޖިނިއަރިންގެ ޒަމާނީ ޓްރެންޑްތައް އެހެން ސާބިތުވާން ފަށައިފި އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ބަދިގޭގައި ހުންނަ އެންމެ ކޮމްޕެކްޓް، އަދި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އަގުހެޔޮކޮށް ދެ ދޮރު ހުންނަ ޔުނިޓްތަކުގެ އޯވަރވިއުއެކެވެ.
މި ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ އެލްޖީ ޖީޑަބްލިޔު-ބީ207 ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް މޮޑެލް ކަމަށާއި، މިއީ އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރި ފްރިޖް މޮޑެލް އެވެ. އެކަމަކު މިފަދަ ޑިވައިސްއެއްގެ ކޮމްޕެކްޓް ކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބެނީ: ފުޅާމިނާއި ފުންމިން މައިގަނޑު ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑެވެ. މި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ޓޯޓަލް ނޯ ފްރޮސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނޭތީ، އައިސް އާއި ފްރޮސްޓް އިން ޑިވައިސް ނިމުމެއް ނެތި ސާފުކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ.
ސެމްސަންގް އާރުއެސް-20 ގެ ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް މޮޑެލް އަކީ ސްލިމް ޔުނިޓްސް ލައިންގެ ތަމްސީލެކެވެ. އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ބޮޑު އަމާޒެއް އޮތް ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން މިފަދަ ޑިވައިސްތަކަކީ ބަދިގެ ކުދި ޖާގަތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލުތަކެވެ. ސެމްސަންގްގެ ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކުގައި ކޮންޓެންޓްތައް މަލްޓި ތްރެޑެޑް ރެޕިޑް ކޫލިން ޖަހާފައިވާއިރު، ނޯ ފްރޮސްޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް މިތަނުގައި ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ދެ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި ވެސް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގައި ސިލްވަރ ނޭނޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ރިހި ތުނި ފަށަލައެއް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. މިއީ ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް ޗެމްބަރުތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، އުފެއްދުންތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޝެލްފް ލައިފް އަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ "ބުރަކަށީގައި ނޭވާލާ" ތުރުކީގެ އުފެއްދުންތެރިޔާގެ މޮޑެލް ބެކޯ ޖީއެންއީ 15942 އެވެ. މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިފަތަކުގެ އިތުރުން، ދެ ދޮރު ހުންނަ މި ފިނިކުރާތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތަފާތު ބޭރު ކުލަތަކުންނެވެ. މި މޮޑެލްގެ ޓަޗް ޑިސްޕްލޭގެ އެހީގައި ދެ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި ވެސް ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމް ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ؛ "ސުޕަރ ފްރީޒް" އޮޕްޝަން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަށިތަކުގެ ޚާއްޞަ ސެޓެއް، ތަށިތައް، އޭގައި ކާބޯތަކެތި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ގަތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
މާބޭ އެމްއީއެމް23ކިޔުޖީ އަކީ މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ އެންމެ އަގުހެޔޮ އެއް ޑިވައިސް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ދެ ވައްތަރެއްގެ މޮޑެލްއެއް ވެއެވެ - ރިހި ޑިޒައިން (MEM23QGWGS)، އަދި ހުދު ކުލައިގެ ޑިވައިސް (MEM23QGWWW) އެވެ. އެއީ މި ޑިވައިސް ބޭނުން ކުރަން އެހާ ފަސޭހަ ނުވާ ކަމަކަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ، ސަބަބަކީ ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްގައި މިތަނުން ފެންނަނީ ހަމައެކަނި މަލްޓި ލެވެލް ގްރިލްސް އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އުފެއްދުންތައް ހޯދުމަށް ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރާ ކަމެކެވެ. މާބޭ އެމްއީއެމް23ކިޔުޖީގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލަރެއް ހުރެއެވެ. ދެ ދޮރު ހުންނަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ އެކި ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް
ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް
ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް
ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖްHome | Articles

May 21, 2024 16:06:57 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting