އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެ

އިލެކްޓްރޯނިކް މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އައިޕެޑް ޑިވައިސްގެ “ކަލްޓް އޮފް ޕާސަނަލިޓީ” މިހާރު އޮތް ނަމަވެސް، ގިނަ ކޮންސިއުމަރުން މިހާރުވެސް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު މާކެޓަށް ބަލަމުންދާއިރު، އައިޕެޑަށް ވުރެ ޝަރަފުވެރި ބަދަލެއް އެތަނުން ފެނިގެން ދިޔައީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް އައިޕެޑްގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް މި ޓެބްލެޓްގެ ބައެއް "ކޮންސް" ތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ވަރޝަނެއް ހޯދަން އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެޕަލްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްގައި ކުޑަ މެމޮރީއެއް ހުރުމާއި ފްލެޝް ވީޑިއޯއާ އެކު މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އަޑު އިވެ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އައިޕެޑް ޑިވެލޮޕަރުންގެ ހަނދާނުގައި “ހޫނު ބަހެއް” ދައްކަނީ އެމީހުން ޑިވައިސްގައި ވެބްކެމް އާއި ޔޫއެސްބީ ޕޯޓެއް އިންސްޓޯލް ނުކުރުމުންނެވެ.
މިހާރު ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހިތަށް އައިޕެޑްއާ ވާދަކުރަން ޖެހޭނެ ބަދަލު ތަރައްގީތައް މާކެޓަށް ދާން ފަށާފައިވާތީ، ހަގީގީ ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ވާދަވެރިންނަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ފަސްސަތޭކަ ޔޫއެސް ރޫބަލްގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް އޮތް އަގު އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެޗްޕީ ސްލޭޓް ޑިވައިސްގައި 10 އިންޗީގެ ސްކްރީނެއް، އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިންޑޯޒް 7 އަދި ބަދަލަކަށް ކަމުދާ ގޮތަށް، އަސްލުގައި ނެތް އެއްޗެއް - ޔޫއެސްބީ އަދި ފްލެޝް ސަޕޯޓް ވެސް ލިބެ އެވެ. މިއީ އައިޕެޑްގެ އަލްޓަނޭޓިވް ވާޝަނަކަށް ވިޔަސް ނުވަތަ ކީބޯޑް ނެތް ނެޓްބުކް ކަމަށް ކިޔުމަކީ މާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ހޫނު މޫސުމުގައި ޝެލްފްތަކުގައި ފެނުމަށް ފަހު އޮޕަރޭޓިން ތަޖުރިބާ ދައްކާނެ އެވެ.
އައިޕެޑްގެ ހެޖެމޮނީއަށް ގޮންޖަހާ އެހެން "އަލްޓަނޭޓިވްސް" މިހާރުވެސް އެމެރިކާގައި ވިއްކަމުންދަނީ ބާރާއި މައިންނާއެކުގައެވެ. އެއީ އިންޓެލް އެޓޮމް އޮއެސް އަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ 12" ފިއުޝަން ގެރޭޖް ޖޫޖޫ އެއް ކަމަށާއި، އެޗްޑީ ވީޑިއޯ އާއި ރީޓެއިލް ކޮށް 499 ޑޮލަރަށް ވިއްކާ ކަމަށެވެ. އަދި 5 އިންޗީގެ ސްކްރީނަކާއި އައިޕެޑަށް ބަދަލު އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އެކުލެވޭ އެއަށްވުރެ މާ ކުޑަ ޑެލް މިނީ 5 އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އަލްޓަނޭޓިވް ޓެބްލެޓްގެ ފައިދާތަކަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންކުރުމުގައި ފަސޭހަކަމާއި، މާބޮޑު ޖާގައެއް ނުނަގާތީއާއި، ގޫގުލްގެ ހަލުވި ތަރައްޤީއާއި، މި ޑިވައިސްއަށް ޒަމާނީ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
އައިޕެޑް ފޭނުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވެސް ދިރުމެއް ގެނެސްދިން މައިކްރޮސޮފްޓް ކުއަރިއާ ޑިވައިސް މާކެޓަށް ފެނުމާ މެދު އަދިވެސް ސުވާލު އުފެދެ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރުން ވަރަށް ރީތި ސްކެޗްތައް ދައްކައި، ޑަބަލް ޑިސްޕްލޭއަކާއި، އާދަޔާ ހިލާފު ޑިޒައިން ސޮލިއުޝަންތަކާއި، ހިތްގައިމު ސައިޒާއި، ސްޓައިލަސް އެއް ހުރުމުން އެކުލެވިގެންވާ ތަންކޮޅެއް ސެޑެކްޓިވް އަލްޓަނޭޓިވް ޕެރަމިޓަރުތައް އިއުލާންކުރި އެވެ. އެނގުނު ގޮތުގައި މި އައިޕެޑް އަލްޓަނޭޓިވް އަކީ ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޑިވައިސްއަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށް ދައުވާ ކުރެ އެވެ. މަސައްކަތްކުރާ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އެހީތެރިއެއް - މިއީ ބަދަލު އަދި އާދަޔާ ހިލާފު މައިކްރޮސޮފްޓް ކުއަރިއަރ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދައުރެވެ. އެކަމަކު މި މަޝްރޫއު އޭގެ ލަޖިކަލް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެ
އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެ
އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެ
އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެ އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެ އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެHome | Articles

June 24, 2024 14:19:19 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting