ސެޓެލައިޓް ޓީވީ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަކީ މިހާރު ނޯހައުއެއް ނޫނެވެ. ސެޓެލައިޓް ޓީވީގެ އެހީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާ ޗެނަލްތައް ބަލާލުމުގެ އިތުރުން ގައުމީ ޗެނަލްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ތަފާތު ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދެއެވެ.
ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އަކީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ވަކި ތައުލީމީ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޓެލެސްޕުޓްނިކް މަޖައްލާ - ސެޓެލައިޓް އަދި ކޭބަލް ޓީވީން މަހުން މަހަށް ނެރޭ މަޖައްލާ ނަގާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔެ ކައިރީގައިވާ ދައުރުގައި ކިތައް ސެޓެލައިޓް ބެހެއްޓިފައި ހުރިކަން ފެންނާނެއެވެ. ހަގީގަތުގައި މި ޖާނަލްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖައްވީ އުޅަނދުތަކުން ލިބޭ ސެޓެލައިޓްތަކުގެ ބައެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއަށްވުރެ ގިނަ އެއްޗެހި ހުރިއިރު އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ތިބީ ދުނިޔޭގެ އީކުއޭޓަރުގެ ޕްލޭންގައި ހުންނަ ޖިއޮސްޓޭޝަނަރީ އޯބިޓްގަ އެވެ. މިއީ 35785 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭޑިއަސްއެއްގެ ހަމައެކަނި ވަށައިގެންވާ އޯބިޓް ކަމަށާއި، ސެޓެލައިޓް ދުނިޔޭގެ ގުރުދާގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ ކޮޅަށް ހުންނަ ދުވެލި، ބިމުގެ ގުރުދާގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ ކޮޅި ދުވެލީއާ ދިމާވާނަމަ، ދުނިޔެ ބަލާ މީހަކަށް ސެޓެލައިޓް ހަރަކާތެއް ނެތްހެން ހީވާ ކަމަށެވެ . މާނައަކީ ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ސެޓެލައިޓުން ލިބޭ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ޓިއުންކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފިކްސްކޮށްފައި އޮތްނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޭގެ މަގާމު އިސްލާހު ކުރަން ނުޖެހޭނެ އެވެ.
ޔޫރަޕްގެ ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް ޓީވީ ސެޓެލައިޓްތައް ޖިއޮސްޓޭޝަނަރީ އޯބިޓްގައި ބަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެންމެންނަށް ޖާގަ ނުލިބެ އެވެ. އެހެންކަމުން "އިރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއް" ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސެޓެލައިޓްތައް ވެސް ދޫނިތައް ފަދައިން "ގިނަ ޖަމާއަތްތަކެއް" ގެ ގޮތުގައި އެއްވެ އެވެ. މިސާލަކަށް ސެޓެލައިޓް "ހޮޓްބަރޑް" ގެ ނަމުން ދޭހަވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 13 ޑިގްރީ އިރުމަތީ ލޮންޖިޓިއުޑްގެ އޯބިޓަލް ޕޮޒިޝަނެއްގައި ގާތް ދުރުމިނެއްގައި (ޖައްވީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު) ޖައްވީ އުޅަނދުތަކެއް (ގާތްގަނޑަކަށް 100 ކިލޯމީޓަރު) އެވެ. ހުރިހާ ސެޓެލައިޓްތަކަކީ އީކުއޭޓަރުގެ ޕްލޭންގައި ހުންނަ ސެޓެލައިޓްތަކެއް ކަމުން، އެ ސެޓެލައިޓްތަކުގެ ޖިއޮގްރަފިކް ލެޓިޓިއުޑް ސުމަކަށް ވާއިރު، ލޮންޖިޓިއުޑް ވެސް ތަފާތެވެ. ޕްރައިމް މެރިޑިއަން، އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންވާ ގޮތުގައި، ލަންޑަން ތެރެއިން ފާއިތުވެ، ހުޅަނގާއި އިރުމަތީ ލޮންޖިޓިއުޑް ވަކިކުރެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ވަކި ސަރަހައްދަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އޯބިޓްގެ ވަކި ހިސާބަކަށް ޓެލެވިޜަން ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވާލާތީ، އޭގެ އަމިއްލަ ރޭޑިއޭޝަން ޕެޓަރންއެއް ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ޖައްވީ އުޅަނދެއްގައި ވެސް އެތައް ޓްރާންސްޕޯންޑަރެއް (ރިސީވަރ-ޓްރާންސްމިޓަރސް) ބެހެއްޓިފައި ހުރުމުން، ކޮންމެ ޖައްވީ އުޅަނދެއްގައިވެސް އެއް ސްޓްރީމެއްގައި އެތައް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމުން، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ދިހަވަރަކަށް މިންކުރެވޭނެއެވެ. ސާފުކޮށް ބުނަންޏާ، ސެޓެލައިޓް ތަސައްވަރު ކުރެވޭނީ "ސްޕޮޓްލައިޓް" ނުވަތަ އީކުއޭޓަރުގެ މަތީގައިވާ ރޭގަނޑުގެ އުޑުމަތީގައި "އުދުހެމުންދާ" "ސްޕޮޓްލައިޓް" ގްރޫޕެއްގެ ގޮތުގައެވެ . މި ހާލަތުގައި "އަލިކޮށްފައިވާ" ސަރަހައްދުގެ ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ބީމްއެއް ގިންތިކުރެވިދާނެ: ހަނި، ޒޯން، ސަރަހައްދީ، ގްލޯބަލް، ފަދަ ތަންތަނެވެ. ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ހުންނަ ތަނުގައި ސެޓެލައިޓް އިން ރޭޑިއޭޓް ކުރާ ސިގްނަލްގެ ބާރު ބިމުގެ ސަރަހައްދަށް ފޯރާވަރަކަށް އެންޓެނާ ލޯގަނޑުގެ ދިގުމިން ކުޑަވެއެވެ. މި ފައިދާއަށް ލިބެނީ ހަނި ބީމްއެކެވެ. ކަވަރޭޖް އޭރިއާ ފުޅާވިވަރަކަށް ބިމުގެ ސަރަހައްދުގައި ޕަވަރ ފްލަކްސް ޑެންސިޓީ ދަށްވެއެވެ. މިސާލަކަށް ކިއެވްގައި ގްލޯބަލް ބީމް ސެޓެލައިޓް "އިންޓެލްސްޓޭޓް 905" ގެ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބުމުގެ ގޮތުން، 27.5 ޑިގްރީ. ހ. އެއިން ފެންނަ ބިމުގެ މުޅި ބައި ނިވާކޮށް، މަދުވެގެން ތިން މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ އެންޓެނާއެއް ބޭނުންވެއެވެ. ޔޫކްރޭންގެ ސަރަހައްދަކީ، އުސޫލުން ބަލާއިރު، ގިނަ ސެޓެލައިޓްތަކުގެ ރޭތަކުން “އަލިވެފައިވާ” ސަރަޙައްދެއް ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ސެޓެލައިޓްތަކުގެ ސަބަބުން ޕަވަރ ފްލަކްސް ޑެންސިޓީ ދަށްވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ޔޫކްރޭންގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކަމަކީ، ޤައުމީ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ދައްކާ ސެޓެލައިޓްތަކުގެ އިތުރުން، ކުދި ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކުން ލިބޭ ރަޝިޔާގެ ޓީވީ ޗެނަލްތަކެވެ.
ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އަކީ ރަނގަޅަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތެއް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ކޭބަލް ޓީވީއަށް ވުރެ ގިނަ ޗެނަލްތައް ބަލާލެވޭތީ އެވެ. މިއަދު ސެޓެލައިޓް ޓީވީގެ ސްޓޭންޑަރޑް ޕެކޭޖަކީ 500 ޗެނަލް! ތަފާތު މައުލޫމާތުތަކުގެ ކަނޑެއް ހަމަ ތިބާގެ ޓީވީ ސްކްރީނުން ތަޞައްވުރު ކޮށްލައްވާށެވެ!

ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ސެޓެލައިޓް ޓީވީHome | Articles

June 23, 2024 02:13:10 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting