އައިޕެޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެކްސެސަރީޒް ހޮވުން

އެޕަލް އައިޕެޑަކީ މިވަގުތު އެޕަލްގެ އެންމެ އިންގިލާބީ އެއް އުފެއްދުމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ބައި ކިލޯއަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ބޮޑު ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ފަދައިން މި ޓެބްލެޓް ވެސް މަސައްކަތްކޮށް ޑިސެންޓްކޮށް ފެންނަނީ އައިޕެޑަށް އެކަށީގެންވާ އެކްސެސަރީޒްތައް ހުރިނަމަ އެވެ.
އެޕަލް އައިޕެޑްގައި ޓަޗް ކީބޯޑެއް ހުރި ނަމަވެސް ޓެކްސްޓް ޓައިޕް ކުރެވޭނީ އިޚްތިޔާރީ އައިޕެޑް އެކްސެސަރީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު، މިއީ ކީބޯޑް ޑޮކް ކިޔާ މާ އާދަޔާ ހިލާފު ސްޓޭންޑަޑް ކީބޯޑެކެވެ. އެ ޑޮކިން ސްޓޭޝަން އެޕަލް އައިޕެޑާ ގުޅިފައިވަނީ ތިރިންނެވެ. އަދި ޓެބްލެޓް ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ޗާޖިން (ސިންކް) ކަނެކްޓަރަށް ފަސޭހައިން ވަދެވޭނެ އަދި ސްޕީކަރު ގުޅުވުމަށް އޯޑިއޯ އައުޓްޕުޓަށް ވަދެވޭނެ ޑޮކިން ސްޓޭޝަނެއްގެ އިތުރުން ރީތި ދަބަހެއް ނުވަތަ އިޓަލީ ދަބަސް ގަނެވޭނެ އެވެ bulk, where you will ދަތުރުކުރާއިރު އައިޕެޑް ފަޅާލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވާއިރު، ޑީއާރުގައި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ވެސް ދީފާނެ އެވެ.
ގުދުރަތީ ގޮތުން އައިޕެޑް އެކްސެސަރީ، ޕަވަރ އެޑަޕްޓަރު ނެތި އެޕަލް އައިޕެޑް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ ސީދާ ޕަވަރ އައުޓްލެޓަކުން އައިޕެޑް ޗާޖު ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ޕަވަރ ކޯޑެއް އޮތްނަމަ ދުރު ދުރުމިނުން ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެޕަލް އައިޕެޑްގެ ވަރސެޓިލިޓީއަށް ބަލާއިރު، ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއަކުން ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކެމެރާއަކުން އެޕަލް އައިޕެޑަށް މައުލޫމާތު ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް ދެ އެޑަޕްޓަރުގެ ސެޓެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް ދެ ގޮތެއް ވެއެވެ: 1) ކެމެރާގެ ޔޫއެސްބީ ކޭބަލް ބޭނުންކުރުން؛ 2) ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ސީދާ އެސްޑީ ކާޑުން ޓްރާންސްފާ ކުރުން.
ހަމަގައިމުވެސް އައިޕެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެޑެޕްޓްކޮށްފައިވާ މައިކްރޯސިމް ކާޑެއް ނެތި އެޕަލް އައިޕެޑާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ. މައިކްރޯސިމް ކާޑަކީ ޓެބްލެޓެއްގައި ސަބްސްކްރައިބަރުން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ސިމް ކާޑެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުޑަ ކާޑެކެވެ.
އައިޕެޑްގެ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަނެއް އެކްސެސަރީއަކީ ވީޖީއޭ ކަނެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ، މޮނިޓަރ، އެލްސީޑީ ސްކްރީން އާއި ގުޅޭ އެޑަޕްޓަރެއް ކަމުން ބޮޑު ސްކްރީނެއްގައި ފޮޓޯ ނުވަތަ ފިލްމު ބަލާލެވޭނެއެވެ. މިޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގައި ބޭނުންވާ އައިޕެޑް އެކްސެސަރީތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އެކްސެސަރީއަކީ ވެސް ކާރު ޗާޖަރެވެ. ކޮންމެއަކަސް މަގުމަތީގައި ތިމާވެސް ބޭނުންވަނީ ތިމާ އެންމެ ގަޔާވާ “ކުޅޭ” އާ “ކުޅެން”!
އާދެ، މަގުމަތީގެ މައުޟޫޢާ ގުޅިގެން، އައިޕެޑަށް ކޭސްއެއްގެ ގޮތުގައި މިފަދަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ހަނދާން ނައްތާލުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް، ސަބަބަކީ މަގުގެ ހުރިހާ އުދަނގޫތަކުން ރައްކާތެރިކުރަންވީ ތިމާ ނޫންނަމަ ކާކުތޯ! އަދި އެންމެ ފަހުން އެޕަލް އައިޕެޑާއެކު ކުރާ މަސައްކަތް ވަކިން އަރާމުވާނެ ކަމަކީ ސްޓައިލިޝް އަދި ފަސޭހަ ސްޓޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި މިފަދަ އައިޕެޑް އެކްސެސަރީއެކެވެ.
އެހެންކަމުން، އައިޕެޑް އެކްސެސަރީސް އަކީ އެޕަލް އައިޕެޑާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހަގީގީ އުފަލަކަށް ހެދޭ އެ ރީތި ކުދިކުދި ކަންތައްތަކެވެ!

އައިޕެޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެކްސެސަރީޒް ހޮވުން
އައިޕެޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެކްސެސަރީޒް ހޮވުން
އައިޕެޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެކްސެސަރީޒް ހޮވުން
އައިޕެޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެކްސެސަރީޒް ހޮވުން އައިޕެޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެކްސެސަރީޒް ހޮވުން އައިޕެޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެކްސެސަރީޒް ހޮވުންHome | Articles

July 19, 2024 14:25:48 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting