ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަން

ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަންނަ ގިނަ މީހުންގެ ކުދި އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުންނައިރު، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދޮވެފައިވާ ހެދުންތައް ހިއްކާނެ ތަނެއްގެ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ. މި މައްސަލަ ޚާއްސަކޮށް ތުއްތު ކުދިން އާއިލާއިން ފެންނަ ވަގުތުތަކުގައި ބޮޑުވެއެވެ. ދުވާލަކު ކިތައް ވެސްޓާއި ޑައިޕަރ ދޮވެ ހިއްކަން ޖެހޭކަން ކޮންމެ މަންމައަކަށްވެސް އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޒުވާން އާއިލާތަކުން ދޮންނަ މެޝިނަކާއި ހެދުން ހިއްކުމުގެ މެޝިނެއް ގަނެގެން އުފާކުރާނެ އެވެ.
އެކަމަކު އަނެއްކާވެސް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބިނާވެފައި އޮތީ މައްސަލައަށް - ކޮންތާކު ބަހައްޓާނީ؟ ގޭތެރެއަށް ހެލޯޖަން ޗެންޑަލިއާ ޖަހައިގެން އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ނުއުފެދެއެވެ. ކޮޓަރީގައި ޖާގަ ނެތުމުގެ އަސަރު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ގޭތެރޭގެ ބޮޑެތި ސާމާނުތަކަށެވެ.
ޑޭވޫ ޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒަކީ 2 އިން 1 ވޮޝަރ އެންޑް ޑްރައިއަރ އެވެ. ސައިޒުން ހަމަގައިމުވެސް އާންމު ގޮތަކަށް ވުރެ ބޮޑު (63x79x97) ނަމަވެސް "ސިކުނޑި" ގެ ގޮތުން ހުރިހާ އުންމީދުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު އެއްޗެކެވެ.
ދޮވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަފާތު: އާދައިގެ ދޮވުން، ސްޓީމް ދޮވުން، ޑިސްއިންފެކްޝަން އިން ދޮވުން، ހުދު ލިލީން ދޮވުން، ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެފައިވާ ލިލީން، ކުޅިވަރު ބޫޓުތައް ދޮވުން. ޓެމްޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލަރ، ސްޓީމް ޕަވަރ، ރިންސް މޯޑް (1 އިން 5 އަށް)، ފެން އިތުރުކުރުން.
މިފަދަ ސާމާނާ ހިލާފަށް އެނބުރޭ މެޝިނުން މިނިޓަކަށް 1200 އިންގިލާބު އުފެއްދިދާނެ އެވެ. ހިއްކުމުގެ ބައެއް ގޮތްތައް ހުރެއެވެ: ނާޒުކު ހިއްކުން، ލުއިކޮށް އިސްތިރިކުރުން، ވަރުގަދަ ހިއްކުން ނުވަތަ ވަގުތުން ހިއްކުން (1 ގަޑިއިރާއި 3 ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ)
މި މެޝިނުގެ ޕާފޯމަންސް ވަރަށް މަތި. އެއީ 7 ކިލޯގެ ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކައި، އަދި 12 ކިލޯ ދޮވެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އިގްތިސާދު އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި. އެ މެޝިނަށް ލާފައިވާ ދޮންނަ އެއްޗެހި ދޮވެލުމަށްޓަކައި އޮޅާނެ ފެން ހޮވަނީ ޚުދު އެ މެޝިނުންނެވެ. ވަރަށް މަޑުމަޑުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ފާޚާނާ ދޮރު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނައިރު އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޑު އިވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.
އާއިލާގައި ކުދިން ތިބި ނަމަ ދެން ބެލެނިވެރިންގެ ލޮކް ފަންކްޝަން ވަރަށް ބޭނުންތެރިވާނެ އެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ދެން މަންމަ ޚިޔާރުކުރާ އަދި ސެޓްކުރާ ޕްރޮގްރާމަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނީ ޝައުޤުވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
އަދި އެންމެ ފަހު... މިސާލަކަށް މި މެޝިންގެ ބޮޑެތި ޑިމައިންސްތައް ބަދަލުކުރާ މޭޒެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ފާޚާނާގެ އެކްސެސަރީޒް އާއި އެކްސެސަރީޒް ބެހެއްޓުމަށް ސްޓޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަން
ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަން
ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަން
ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަން ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަން ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަންHome | Articles

May 28, 2024 00:57:18 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting