މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން

ވަގުތު ކޮޅަށް ނުހުރެއެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އަމާޒަކީ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މާކެޓުގެ ހިއްސާ ވަރަށް އަވަހަށް ލިބުނެވެ. މި ބާވަތުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވިސްނާލުން ރަނގަޅުވީ އެހެންވެއެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީގެ އަސާސަކީ އާ ތަރައްގީއެއް ކަމުން، ކިނެސްކޯޕް ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. އެއް ޒަމާނެއްގައި ޓީވީއަށް ތަރައްގީއަށް ބާރެއް ލިބުނު ކިނެސްކޯޕް އީޖާދު ނަމަވެސް. އެލްސީޑީ ޕެނަލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ފްލޫރެސްސެންޓް ލައިޓްތަކާއެކު ކަމަށާއި، މި ލައިޓްތައް އަންނަނީ ހަމައެކަނި ރަތް، ނޫ، އަދި ފެހި ކުލަތަކުން ކަމަށެވެ. ސްކްރީން ވަނީ ކުދިކުދި ގޮޅިތަކަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. ސެލްތަކުގެ މެދުގައިވާ ޖާގަ ފުރިފައިވަނީ ނިއޯން އާއި ޒެނޯން އެއްކޮށްގެން ކަމަށާއި، އަދި ފޮސްފަރެއް ވެސް ހުންނަ ކަމަށެވެ. ސްކްރީނުން ފެންނަ ތަސްވީރު ފެންނަނީ އެ ގޭސް އިން ކަރަންޓް ޑިސްޗާޖްތަކުގެ އެހީގައި ފޮސްފަރު އެކްޓިވޭޓް ކުރާތީ އެވެ. ތަފާތު ކުލަތަކުގެ ތިން ސެލް އެއްކޮށްލުމުން ކިޔަނީ ޕިކްސެލް އެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކްރިސްޓަލްގެ ފިޒިކަލް ޕްރޮޕަޓީސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ސްކްރީންގެ ގްލޫކޮށްފައިވާ ދެ ފަށަލައިގެ މެދުގައި ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލްތަކެއް ހުންނަ ޕޮލިމަރެއް ހުރެއެވެ. ވޯލްޓޭޖްގެ ބާރަށް ބަލާއިރު މި ޕާރޓިކަލްތަކުން އަލިކަމުގެ ވަކި ބައެއް ފޯރުކޮށްދޭތީ، އެކި ކުލަތަކާއި އެ ކުލަތަކުގެ ޝޭޑްތައް އަލުން އުފެދެއެވެ.
މިބާވަތުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަކީ މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްދާ ކަމެކެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ސިކުނޑި ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާ ގާބިލްކަން އުފެއްދުންތެރިން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި އުކުޅުގެ ސައިޒާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮޕަޓީ. އެލްސީޑީ ޕެނަލްތައް ވަރަށް ބޮޑެތި ސައިޒުތަކަށް އަރާނެ އެވެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ޓީވީގެ ފަންކްޝަނަލް ޕާޕަސް އާއި އެ ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނުގެ މައްޗަށެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީއެއްގެ ސެކިއުރިޓީއަކީ ހަސަދަވެރި ކަމެކެވެ. ކިނެސްކޯޕަކާ އަޅާބަލާއިރު، އެއީ ގެއްލުން ހުރި ރޭޑިއޭޝަނެއް ނެތް އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އާދައިގެ ޓީވީއަކުން އައި ނިމުމެއް ނެތް ފިނިފެންމަލުން ލޮލަށް ވަރުބަލި ނުވާ ކަމަށެވެ. ކްރިސްޓަލްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓީތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްކުރާ އާ ޓީވީތަކުގެ ސާވިސް ލައިފް އާންމު ހާލަތަށް ވުރެ މާ މަތިވެ އެވެ. ޚުދު އެ ތަސްވީރު ވެސް ސްކްރީނުން ފެންނަނީ މާ އުޖާލާކޮށެވެ.
އާ ޓީވީތަކުގެ ޑިމައިންސްތަކުގެ ސަބަބުން ޖާގަ ސަލާމަތް ކުރެވޭއިރު، ފާރުގައި ވެސް ތަޅުވާލެވޭތީ، ސްޓޭންޑްތަކާއި ހާއްސަ ފަރުނީޗަރުތަކާ މެދު ވިސްނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ.
މިހާރު އަގާއި ފެންވަރަށް އެކަށީގެންވާ އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޯދުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މައިގަނޑު ކަމަކީ ޓެކްނިކްގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ކޮން ފަންކްޝަންތަކެއްތޯ އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅުމެވެ، ސަބަބަކީ އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތެރިން ގިނަ އޮޕްޝަންތަކެއް ހުށަހަޅާތީ އެވެ.

މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެންHome | Articles

June 21, 2024 22:50:05 +0300 GMT
0.004 sec.

Free Web Hosting