ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު

ޑީވީބީ އާއިލާގެ ހުރިހާ މިންގަނޑުތަކަކީ އެމްޕީއީޖީ-2 ޑިޖިޓަލް ކޮމްޕްރެޝަން ސްޓޭންޑަޑްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ވާތީ، ޑީވީބީ-ޓީގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން އިންތިޒާމު ކުރުމަށްޓަކައި ސެޓެލައިޓް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ސެޓެއް ބޭނުންވެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއީ އެމްޕީއީޖީ-2 ޑީވީބީ ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ އެންކޯޑަރސް، އައިޕީ/ޑީވީބީ އެންކެޕްސުލޭޓަރސް އަދި މަލްޓިޕްލެކްސަރސް އެވެ. ހަމައެކަނި މޮޑިއުލޭޓަރުތައް ތަފާތުވަނީ، ޑީވީބީގެ ކޮންމެ ސްޓޭންޑަރޑެއް (-S, -C, -T) ގެ މޮޑިއުލޭޝަން ވައްތަރުގައި ސީދާ ތަފާތުވާތީ، ސަބަބަކީ ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް ތަފާތު ފިޒިކަލް މީޑިއާ (ކޭބަލް، ސެޓެލައިޓް ލިންކް، ބްރޯޑްކާސްޓް) މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ޓްރާންސްމިޝަން ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަރޑްގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސެންޓަރެއް އެޅުމުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން، އެކްޓިވް އާއި އެކު އޯކޭޓީއޯޑީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސެންޓަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މޮސްކޯގައި އުފެއްދި ޑީވީބީ-ޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ޓެސްޓް ޒޯންގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން އަދި އޮޕަރޭޝަންގެ އުސޫލު ބެލޭނެއެވެ ޗެނަލް ފޯމިންގ އިކުއިޕްމަންޓް އެމްޕީއީޖީ-2 ޑީވީބީގެ މުޅި ސެޓް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރި ސައިރަސް ސިސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވުމެވެ.
ސައިރަސް ސިސްޓަމްސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ: ކޮޑިކޯ އީ-1000 ޕްރޮފެޝަނަލް ވީޑިއޯ އެންކޯޑަރސް، ކޮޑިކޯ އީ-1000 އޯޑިއޯ އޯޑިއޯ އެންކޯޑަރސް، ކޮޑިކޯ އާރްޓީއެމް-3800 މަލްޓިޕްލެކްސަރ، ކޮޑިކޯ އައިޖީޑަބްލިއު-600 އައިޕީ ޑީވީބީ އެންކެޕްސުލޭޓަރ، މީޑިއާ ސަރވަރ، ޑީވީބީ-ޓީ ސަބްސްކްރައިބަރ ރިސީވަރސް، ކޮންޓްރޯލް އަދި މޮނިޓަރިންގ އެވެ system , the FAZZT ޑިޖިޓަލް ޑެލިވަރީ ސިސްޓަމް ގެރެންޓީ ޑޭޓާ ޑެލިވަރީ ޕްރޮގްރާމް. ސެންޓްރަލް ޓްރާންސްމިޓިން ސްޓޭޝަންގައި ޑިޖިޓަލް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޕެކޭޖެއް އުފައްދައި، އޮން އެއާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޗެނަލް (ޗެނަލް 34، 578 މެގަ ހޯޒް) ގެ ފްރީކުއެންސީގައި ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވެ އެވެ. ސަބްސްކްރައިބަރު ރިސީވަރުންނަށް ވައިގެ ތެރެއިން ސިގްނަލެއް ލިބި، އެ ސިގްނަލް ޑީކޯޑްކޮށް، ޓީވީއަކަށް ވީޑިއޯ އާއި އަޑު އައުޓްޕުޓް ކުރެ އެވެ. ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް އަޑުއެހުމަށްޓަކައި ރިސީވަރުން އޯޑިއޯ އެމްޕްލިފައިޓަރަކަށް އައުޓްޕުޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ޕެކޭޖުގައި ޓީވީ އަދި އާރްވީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއެކު އެއްފަހަރާ އައިޕީ ޓްރެފިކް ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޓް ކުރަނީ ވަކި ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. ހަމައެއާއެކު، ރިވަރސް ޗެނަލެއް ނެތި ޔުނިޑައިރެކްޝަނަލް ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ އާއި، ޑައިލް އަޕް ކަނެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓަކާއެކު އެސިމެޓްރިކް ސްކީމެއްގެ މަތިން އިންޓަނެޓް އެކްސެސް ވެސް އިންތިޒާމުކޮށްފައިވެއެވެ.
އުފެއްދި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އެއް ޕެކޭޖެއްގައި، އެއް ކެރިއަރ ފްރީކުއެންސީއެއްގައި، 4 ޓީވީ ޕްރޮގްރާމާއި، 8 ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް އަދި ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޝަން ޗެނަލެއް ޓްރާންސްމިޝަން އިންތިޒާމުކުރެވޭނެއެވެ. ރިސެޕްޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮންވެންޝަނަލް ޓީވީ އެންޓެނާތަކުންނެވެ.

ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު
ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު
ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު
ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުHome | Articles

May 20, 2024 02:05:40 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting