ފްރިޖް ފްރީޒާ

ފްރީޒާގައި ޝެލްފްތަކާއި ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިތުރުން ދަބަސްތައް ވެސް ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ފްރީޒާ ފަރުމާކޮށްފައިވާނަމަ ދެން ދަބަސްތަކަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. މިއީ ގިނަ ދުވަހު ޝެލްފް ލައިފް ހުންނަ އުފެއްދުންތައް އަވަހަށް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭތީ އެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ފޮށިގަނޑެއް މާ ފަސޭހަވާނެއެވެ. ފޮށި ޓްރެލިސް ކުރެވޭއިރު، ބަންދު ވެސް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ސްލެޓް ޖަހާފައިވާ ދަބަސްތަކުގައި ވައި ރަނގަޅަށް ދައުރުވުން. އެކަމަކު ލެޓިސް ފޮށިތަކުގެ ތެރެއިން ކުދި ފްރޯޒެން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާތައް ގިނައިން ވެއްޓިގެން ދެއެވެ. ލިބެން ހުރި އެއް ދަބަސް ފުދޭވަރަކަށް މަތީގައި ހުންނައިރު ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން ނޮން ސްޓޭންޑަޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް (ކޭކް) އޭގައި ފިޓްވެދާނެއެވެ. ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ހާއްސަ ކެލެންޑަރުތައް ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. އެތަންތަނުގައި ފްރީޒްވި ތާރީޚު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ފްރީޒާގައި ތަންކޮޅެއް ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް - ފްރީޒާ ޓްރޭއެއް - ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. އައިސް ޓްރޭތައް ޓްރޭގައި ބަހައްޓާއިރު، ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރުތައް ވެސް ބަހައްޓާފައި ހުރެ އެވެ. ހަމަ އެ ޓްރޭގައި، ކުދިކުދި ތަކެތި (ޑަމްޕްލިންގްސް، ބެރީސް) ފްރީޒްކޮށް، އެއަށްފަހު ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނަރަކަށް އުނގުޅަން ވަރަށް ފަސޭހައެވެ. މި ފްރީޒިންގ ޕްރޮސެސް އަކީ އެހެން ޕްރޮސެސްތަކަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ ޕްރޮސެސްއެކެވެ.
ވަކިން ފްރިޖްތަކުގައި ފްރެޝްނެސް ޒޯނެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ހަލާކުވާ ކާނާތަކުގެ ތާޒާކަން ގިނަ ދުވަހު ހިފެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. މި ޒޯނުގެ ފިނިހޫނުމިން ހުންނަނީ 0 އާއި +2 ޑިގްރީއާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށެވެ. މި ފިނިހޫނުމިނުގައި ބެކްޓީރިއާ ގިނަވަނީ ވަރަށް މަޑުމަޑުންނެވެ. މި ޒޯނުގައި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ފްރީޒް ކުރަން ނުޖެހޭ އުފެއްދުންތައް (މަސް) ނުވަތަ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ރައްކާކުރުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ ފްރެޝްނެސް ޒޯން ހުންނަނީ ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި ނަމައެވެ. އެކަމަކު އެފަދަ "ތާޒާ ޒޯންތަކެއް" ހުރެއެވެ، އެއީ ތެތް އަދި ހިކި ޒޯންތަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ.
މިޒަމާނުގެ ގިނަ ފްރިޖްތަކުގައި ދޮރަށް ވުރެ ބަރުދަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ފިނިކުރާ ބެހެއްޓުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުން މި ގޮތް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވެދާނެ އެވެ. ތިބޭނެ ކޮޓަރި ތަންކޮޅެއް ކުޑަނަމަ، ދެން މި ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން މުހިންމެވެ. ފިނިކުރާ ގޭތެރެއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ހާއްސަ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކެއް ހުރުމެވެ. ޚުދު ފިނިކުރާ ވެސް ހުންނަނީ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެފައެވެ. އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނަމަ، ދެން ފަސޭހައިން ފަހަތަށް ޖައްސާލަން ޖެހެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، އުފުލަން ނުޖެހޭ ނަމަވެސް، ހަމައެކަނި ރޯލް ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ފްރިޖް ފްރީޒާ
ފްރިޖް ފްރީޒާ
ފްރިޖް ފްރީޒާ
ފްރިޖް ފްރީޒާ ފްރިޖް ފްރީޒާ ފްރިޖް ފްރީޒާHome | Articles

April 17, 2024 06:29:26 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting