ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ފްރިޖް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ދަނީ ވާދަވެރިން ބަލިކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. އެމީހުން ރިޒޯޓް ކުރާ ކޮން ޓްރިކްތަކެއް: އެމީހުން އުފައްދަނީ ގަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ ޑިޒައިންއަކާއެކު މޮޑެލްތައް، އާ ފަންކްޝަންތަކެއް ގެނެސްދޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް އެއް އަމާޒަކާއެކު - ގަންނަ މީހުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމެވެ. ތަފާތު މޮޑެލްތަކުގެ ބޮޑު ސެލެކްޝަނަކުން ޝޮޕިން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން ސްޓޫޕަރެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާއިރު، މިފަދަ ގިނަކަމުން އެއް މޮޑެލް ވަކިކުރަން އުނދަގޫވެ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި ފްރިޖް ޑިފްރޮސްޓިންގ ސިސްޓަމްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލާއިރު، އެ މާއްދާ ކިޔުމަށްފަހު ކިޔުންތެރިންނަށް ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް މާ އެކަށީގެންވަނީ ކޮން ޑިވައިސްއެއްކަން ވިސްނޭނެއެވެ.
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނައިރު އެންމެ މުހިންމު އެއް މިންގަނޑަކީ އެ ޑިވައިސް ޑިފްރޮސްޓް ކުރާނެ ގޮތެވެ. މި ޕްރޮސެސްއަށް މައިގަނޑު ތިން ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ވެއެވެ.
1. ތިކި؛
2. އެއްކޮށްފައިވާ؛
3. ވައި، މާ ބޮޑަށް މަޝްހޫރު ނަމަކީ "ނޯ ފްރޮސްޓް" އެވެ.
މި ނިޒާމުތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ފްރީޒާއާއި ފްރިޖްގެ މަތީގައި ސްނޯ ކްރަސްޓް އުފެދިގެން ދިއުން ހުއްޓުވުމެވެ. އިންޖީނުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ނުވަތަ ޑިވައިސްގެ އެހެން މާއްދާތަކަށް އަސަރު ނުކުރި ނަމަވެސް، އޭގެ ސަބަބުން ރައްކާކުރެވިފައިވާ އުފެއްދުންތަކާއި ހޫނުކުރާ ޑިވައިސްއާ ދެމެދު ހޫނު ބަދަލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފްރީޒިންގ މޯޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ، އިންޖީނަށް އިތުރު ލޯޑެއް ޖަހައެވެ.
ޑްރިޕް ސިސްޓަމް އެވެ
މި ޑިފްރޮސްޓިންގ މެތެޑެއް އެކުލެވިގެންވަނީ ފަހަތު ފާރުގައި ކޮންޑެންސޭޓް ޖަމާވުމުން، މިކަން ދިމާވަނީ ކޮޓަރިއާއި ފިނިކުރާ ހުޅުވާއިރު ފިނިހޫނުމިނުގެ ތަފާތުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިވަގުތު ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ހޫނު ވައި ޑިވައިސް އަށް ވަދެ، ތެތްކަން އުފެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެ އެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކޮމްޕްރެސަރުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި މަޑުޖެހުމެއް އައުމުން، އެ ދައުރުވާ އެއްޗެއް ޚާއްޞަ ކޮންޓެއިނަރަކަށް ވަދެ، އޭގެ ފަހުން ހޫނުވެގެން ދެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ފިނިކުރާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގައި ފްރޮސްޓް ނުއުފެދުނު ނަމަވެސް ފްރީޒާގައި ފްރޮސްޓް ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަކިވަކިން ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ފްރޮސްޓް ފްރީ އެވެ
މިފަދަ ޑިފްރޮސްޓިންގ ސިސްޓަމެއް ހުންނަ ރިފްރިޖަރޭޝަން އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގައި ފޯސްޑް އެއަރ ސާރކިއުލޭޝަން ބޭނުންކުރާއިރު، ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓުން މޮއިސްޗަރ ޕާރޓިކަލްސް ނަގައެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ ރަނގަޅު ވާނީ އޭގެ ފާރުތަކުގައި އައިސް ބިލްޑްއަޕް ވެފައި ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި ވެސް ނުއުފެދޭނެތީ އެވެ. މިއީ އޭނާގެ ބޮޑު ޕްލަސްއެކެވެ. އާލާތުގެ ތެރޭގައި ވައި މެދުނުކެނޑި ދަތުރުކުރަމުންދާތީ، ކާބޯތަކެތި އެއްވަރަކަށް ފިނިވެ، އެހެންކަމުން ކާބޯތަކެތީގެ ޝެލްފް ލައިފް ދިގުވެއެވެ. އަދި މައިންސް އެއް ވެސް އެބައޮތް: އުފެއްދުންތައް، މެދުނުކެނޑި "ޑްރާފްޓް" ގައި ހުރުމުން، ހިކިފައި ހުރެއެވެ. އެތަކެތި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޕެކޭޖިންގ ގައި ބަހައްޓާށެވެ.
ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ވެސް އުނިކަންތަކެއް ހުރުމުން އުފެއްދުންތެރިން ދަނީ މެދުނުކެނޑި ނިކުމެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަމުން، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެ ގޮތް އެއްކޮށްލާ މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމަށް ނިންމި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ތިރީގައި ވާހަކަ ދައްކާލާނަމެވެ.
ކޮމްބައިންޑް ސިސްޓަމް
މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި އަގުބޮޑު މޮޑެލްތަކުގައެވެ. މައިގަނޑު ނުކުތާއަކީ ތިރީގައި މިވަނީ: ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓް ޑިފްރޮސްޓް ކުރަނީ ޑްރިޕް ސިސްޓަމަކުން ކަމަށާއި، ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓް ޑިފްރޮސްޓް ކުރަނީ ފޯސްޑް ވެންޓިލޭޝަން އިން ކަމަށެވެ. މިފަދަ ތަންފީޒުކުރުމަކީ ކޮންސިއުމަރގެ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ގެއްލުމެއް ނޫނެވެ. ފަންނީ ގެއްލުންތަކެއް ހުރެއެވެ: ފިނިކުރާ ތަނުގައި ގިނަ ބްލޮކްތަކެއް ހުރުމުން، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭގެ ހަރަދު އިތުރުވެއެވެ.
މި ފީޗާސްތައް އެނގިގެން ފްރިޖް ހޮވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަސޭހަވާނެ އެވެ. ވަކި މޮޑެލްއަކަށް އިސްކަންދޭއިރު، އޭގެ ހަކަތަ ސަލާމަތްކުރާ ކްލާހާއި ކެޕޭސިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުން ޔަގީން ކުރައްވާ - މި ޕެރެމިޓަރުތަކަކީ ވެސް މުހިންމު ޕެރެމިޓަރުތަކެކެވެ.

ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟Home | Articles

July 16, 2024 13:02:07 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting