ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް

ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވުމުން ދޭހަވަނީ އެއީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިޔާރުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. 30-60 ހާސް ރޫބަލް އަކީ ސީދާ ފޯކަސް ކުރަން ޖެހޭ އަދަދެވެ. މި މާއްދާގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯއާއި މި ޗޮއިސްގެ ނިއުއަންސްތަކާއި މުހިންމު ނުކުތާތައް ދެނެގަނެވޭނެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.
މަތީގައި ދެންނެވި ފަދައިން ޕްރޮޖެކްޓަރެއްގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވުމަކީ މުހިންމު ގޮތެއްގައި އޭގެ ޑިޒައިންގެ ސަބަބުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންމެ ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްއެއް ހޮވާއިރު އެ ޑިވައިސް ބޭނުންވާ ކޮން ކަމަކަށް ނިންމަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ޕްރޮޖެކްޓަރަކަށް ވެސް ހަމަ މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭނީ، ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަރާއި ގޭގައި ފިލްމު ބަލާ ޕްރޮޖެކްޓަރަކީ މުޅިން ތަފާތު ކަންތައްތަކަކަށް ވާތީ އެވެ.
މިސާލަކަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ނަގާށެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެކި އިވެންޓްތަކަށް ތިބާއާއެކު ދަތުރުކުރާނެތީ، އޭގެ ކޮމްޕެކްޓްކަމާއި، ބަރުދަނާއި، އުޖާލާކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނުކުމެއެވެ. ހޯމް ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކުގެ ހާލަތާއި ޝަރުތުތައް ތަފާތު ކަމަށާއި، އެއީ މަޑުމައިތިރިކޮށް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ޖެހޭތީ އާއި އިމޭޖް ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކަމަށް ވާތީ އެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކަށް ވިސްނާށެވެ
ސީޓީއާރު ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެވެ
ތިން ކިނެސްކޯޕަކުން ސްކްރީނުގައި އެއްކޮށްފައިވާ ލެންސެއްގެ އެހީގައި އާންމު ތަސްވީރެއް އުފެދެއެވެ. މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ ސިފަ ބޮޑު، ބަރު (ބަރުދަން ދިހައެއްހާ ކިލޯއަށް އަރާނެ) އަދި މޮބައިލް ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެއް ނޫން ކަމުން ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ދިނުމަށް އެކަށީގެން ނުވާ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ޑިވައިސްތައް ސެޓްއަޕް ކުރުމަކީ ކޮމްޕްލެކްސް ކަމަކަށް ވާތީ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ. ސީޓީއާރު ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކުގެ ޕޮޒިޓިވް ފަރާތަކީ އިމޭޖް ކޮލިޓީ އެވެ. ޞައްޙަ ކުލަ ރިޕްރޮޑަކްޝަން އަދި ރިޗް ޓޯންސް، އެއްވެސް އަޑެއް ނުވަތަ ޕިކްސެލޭޝަން އެއް ނެތެވެ. މި ހުރިހާ ޕްލަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން މިއީ ގޭގައި ފިލްމު ބަލާލުމަށް މޮޅު ޕްރޮޖެކްޓަރެކެވެ.
މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓަރަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބޮޑު އަގެއް ފާހަގަ ނުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުން ގަންނަ މީހުންގެ ބޮޑު ބައެއް ވަގުތުން ނައްތާލަ އެވެ.
އެލްސީޑީ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެވެ
ތަސްވީރެއް އުފެއްދުމުގެ އުސޫލަކީ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް މެޓްރިކްސް ތެރެއިން ފާއިތުވާ އަލި ސްކްރީނުގައި ޖެހެ އެވެ. މި ފިޒިކްސް އޮފް ވޯކްގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު އަލިކަމެއް ހުރި ފުދޭވަރަކަށް ކޮމްޕެކްޓް މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. ބޮޑެތި އުނިކަންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، މެޓްރިކްސް ފިނިކުރާ ފަންކާގެ އަޑު ކަމުގައި ވާތީ، މިއީ މަތީ ފިނިހޫނުމިނަށް ނާޒުކު ކްރިސްޓަލްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ގާތުން ބަލާއިރު ސްކްރީނުން މެޓްރިކްސް ޕިކްސެލްތަކުގެ ގްރިޑެއް ފެންނާނެއެވެ.
އިމޭޖް ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އުފެއްދުންތެރިން ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް މެޓްރިކްސް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. އެލްސީޑީ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސެގްމަންޓް ކަމަށާއި، މިފަދަ މޮޑެލްތަކުގެ އަގު 30،000 ހާސް ރޫބަލް އާއި އެއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައި ތަފާތުވެދާނެ ކަމަށެވެ.
އެލްޕީ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެވެ
މިހާރުވެސް ކަސްޓަމަރުން ތިބި ނިސްބަތުން އާ ތަރައްގީއެކެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބިނާވެފައިވަނީ ގިނަ މައިކްރޯމިރޯތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރިފްލެކްޓިވް މެޓްރިކްސް އެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި ބޮކިން އަންނަ އަލި މެޓްރިކްސް އިން ޚާއްޞަ އަލި ފިލްޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ރިފްލެކްޓްވެ ސްކްރީންގައި ޖެހެ އެވެ. އެލްސީޑީ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ފައިދާއަކީ ސްކްރީނުގައި ޕިކްސެލް ސެކް ނެތުމެވެ، މިކަން ހާސިލް ކުރެވެނީ ލޯގަނޑުތަކުގެ މެދުގައި ބޯޑަރު ކުޑަވުމުން، ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް މެޓްރިކްސް އާއި އަޅާބަލާއިރު އެވެ. އަނެއް ހެޔޮ ނުކުތާއަކީ އުޖާލާ މިންވަރު މަތިވުމެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ އެލްސީޑީ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކާ ހިލާފަށް ލައިޓް ފްލަކްސް ގެއްލުމެއް ނެތި ސްކްރީނުގައި ޖެހުމުންނެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ޕްލަސް އަކީ އިންއާރޝިއާ ނެތުމެވެ.
މައިންސްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިސްކްރީޓް އިމޭޖިންގ ވަކިކުރެވޭނީ، ޕޮއިންޓް އަލިވެފައި ހުރިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ.
މި ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރިހަމަ ނުވި ނަމަވެސް އުފެއްދުންތެރިންނަށް އެ ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނެ މަގެއް ހޯދަ އެވެ. މެޓްރިކްސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ފިލްޓަރުތައް އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.
ވީޑިއޯ ބަލަން އަގުހެޔޮކޮށް ޑީއެލްޕީ ޕްރޮޖެކްޓަރު ނުގަންނަވާށެވެ. އުފައްދާ ތަސްވީރަކީ ފުދޭވަރަކަށް ވަކި ތަސްވީރެއް ކަމަށާއި ސްކްރީނުގައި ފްލިކަރިންގ އިފެކްޓެއް ހުރުމުން ގިނަ ދުވަހު ބަލާއިރު ލޯ ވަރުބަލިކޮށްލާ ކަމަށެވެ.
ޑީ-އައިއެލްއޭ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެވެ
އެލްސީޑީ އަދި ޑީއެލްޕީ ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ ހެޔޮ ސިފަތައް ހިމެނޭ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލްތަކުގެ ރިފްލެކްޓިވް ކޮމްޕްލެކްސް މެޓްރިކްސް އެއްގެ މައްޗަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މަތީ ފިނިހޫނުމިނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން. މި ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކޭއިރު، އުފެއްދުންތެރިން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީ ކުރެ އެވެ.
އެކަމަކު، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ ދިރިއުޅުމުގައި އާންމު އެއްޗެއް ނޫންކަމެވެ. މިހެން ދިމާވާ ސަބަބަކީ މާ ބޮޑު އަގެއް ކަމުން ތިބާގެ އިޚްތިޔާރު ގިނައިން ލިމިޓް ވާނީ އެލްސީޑީ އަދި ޑީއެލްޕީ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަށެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓަރ ރިޒޮލިއުޝަން
ކުރިން ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ ރިޒޮލިއުޝަން ހުރީ ސްޓޭންޑަޑް ޕީސީ ވީޑިއޯ ކާޑުގެ ފެންވަރުގައި ނަމަވެސް ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ ތަރައްގީވުމާއި ޑީވީޑީ އާއި ފުލްއެޗްޑީ އުފެދުމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ ރިޒޮލިއުޝަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެފަ އެވެ.
އާންމުކޮށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތްތަކަށް ވިސްނާލާށެވެ:
އެސްވީޖީއޭ (800x600)
އެކްސްޖީއޭ (1024x780)
އެސްއެކްސްޖީއޭ (1280x1024)
ޔޫއެކްސްޖީއޭ (1600x1200)
ކިއުއެކްސްޖީއޭ(2048x1536)
ފުލް އެޗްޑީ (1920x1080)
ވުއެކްސްޖީއޭ(1920x1200)
އެޗްޑީ 4ކޭ (4096x2400)
ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ފޯމެޓްތަކުގެ އިތުރުން އާންމު ފޯމެޓްތައް ވެސް މަދުވެ އެވެ. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ވައިޑްސްކްރީން މޮޑެލްތަކަކީ ފިލްމު ބަލާލުމަށް މާ އެކަށީގެންވާ މޮޑެލްތަކެކެވެ. އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ޒަމާނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ޓީވީގެ ޓްރެންޑްތަކުގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓަރު އުފެއްދުން ބޮޑެތި ފޯމެޓް މެޓްރިކްސްތަކަށް ބަދަލުވުން ބޮޑުތަނުން ކަނޑައެޅީ އުފެއްދުންތެރިންގެ މެދުގައި ކަމަށެވެ.
މިޒަމާނުގެ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކުން އާންމު ކުލަ ފޯމެޓްތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހައި ޑެފިނިޝަން ޓެލެވިޜަން އެޗްޑީޓީވީ ހިމެނެއެވެ.
ރިޒޮލިއުޝަން މަތިވިވަރަކަށް ސްކްރީނުގައި ފެންނަ ތަސްވީރު ރަނގަޅުވެ، ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ އަގު ބޮޑުވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ލޫމިނަސް ފްލަކްސް، އަލިކަން
ލޫމިނަސް ފްލަކްސް ޔުނިޓްސް އޭއެންއެސްއައި lm. އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ނުދާނަން، އެކަމަކު ހަމައެކަނި ދޭނީ \u200b\u200bޝުކުރިއްޔާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނޭވިގޭޓް ކުރެވޭނެ އަގުތަކެވެ. އަނދިރި ކޮޓަރިއެއްގައި ފިލްމު ބަލާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަށް 700 އާއި 1500 އާއި ދެމެދުގެ އެންއެސްއައި ލޫމެންސްގެ ލޫމިނަސް ފްލަކްސް އެއް ފުދޭނެ އެވެ. ތިބާގެ ޕްރޮޖެކްޓަރަކީ ރަނގަޅަށް އަލިކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިތަކުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޖެކްޓަރެއްނަމަ، ހައި ބްރައިޓްނެސް ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ގަތުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.
ގަންނައިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ ޓެކްނިކަލް ސިފަތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ލޫމިނަސް ފްލަކްސް އަކީ ޙަޤީޤީ އަގުތަކަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް %10 ދަށްވުމާއި، ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އެއަށްވުރެ ގިނައިން ދަށްވުމެވެ.
އަދި ސްކްރީން އިރުގެ އަލިން ނުފެނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. ނޫން، އެންމެ ވަރުގަދަ ޕްރޮޖެކްޓަރަކުން ވެސް މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅު، މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރެއް ލިބިގެންދާނެތީ، ފިލްމު ބަލާއިރު ބޯ ފޮތިގަނޑަކުން ހަދާފައިވާ ބްލައިންޑް ނުވަތަ ފަރުދާ ބޭނުންކުރުން ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
ނެޓްވޯކް އިންޓަރފޭސްތަކެވެ
ވައިލެސް ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޝަން މިއަދު ޓްރެންޑް ވެއްޖެ އެވެ. ވަޔަރސް، ވައިފައި އަދި ބްލޫޓޫތު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ނެތުމަކީ ކޮންމެ އެކްޓިވް ޕީސީ ޔޫޒަރެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރުގަދައަށް ޤާއިމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިއަދުގެ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ ވަޔަލެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނެޓްވޯކެއް މެދުވެރިކޮށް ޑޭޓާ ލިބިގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެކެވެ. ހާއްސަ އެޑަޕްޓަރެއް ގަނެގެން ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަރަކަށް ވެސް ސްޓްރީމިން ވީޑިއޯ ލިބުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބެ އެވެ.
ކޮންޓްރާސްޓް
ސްކްރީންގެ އެންމެ ބޮޑު އަލިކަމާއި އެންމެ ކުޑަ އަލިކަމުގެ ނިސްބަތަށް ކިޔަނީ ކޮންޓްރެސްޓް ރޭޝިއޯ އެވެ. ހޯމް ތިއޭޓަރަށް ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޮވުމުގައި ކޮންޓްރެސްޓަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، އުފެއްދުންތެރިން، އެކަކު އަނެކަކާ ވާދަކޮށް، ދަނީ އުފެއްދުމުގެ ސިފަތަކުގައި މި ޕެރަމިޓަރު ކުޑަކޮށް އިތުރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކާއެކު ޕްރޮޑަކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އެއްފަހަރާ ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި އުފެއްދުންތެރިޔާ މި ނުވަތަ އެ އަދަދު ޖަހާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވިސްނުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ހިތާމައަކީ މި ހުރިހާ ކަމަކުން ގަންނަ މީހާއަށް އަނިޔާވެރި ސަމާސާއެއް ކުރާތީ ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޮވުމަކީ އެއާ ޚިލާފަށް ފުދޭވަރަކަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް 2004 ވަނަ އަހަރު މި އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 3،000:1 އަށް އަރާފައިވާއިރު، 2010 ވަނަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާގައިވާ އަދަދަކީ 10،000:1 އެވެ. ބްރޭންޑާއި އަމިއްލަ ތަސައްވުރަށް ފޯކަސް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓަރ ލެންސް އެވެ
މިޒަމާނުގެ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކުގައި ޒޫމް ލެންސް ޖަހާފައިވެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެ، ޕްރޮޖެކްޓަރު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ނުގެންގޮސް ތަސްވީރުގެ ސައިޒު ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ވެގެންދެއެވެ.
އެ ތަސްވީރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން، ފޯކަސް އެޖެސްޓްމަންޓް މިއަދު އުފެދިފައިވަނީ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް އިންނެވެ.
އެންމެ ޒަމާނީ މޮޑެލްތަކުގައި ލެންސްތަކުގައި އިލެކްޓްރިކް ޑްރައިވް ޖަހާފައިވާއިރު، މިއީ ހަމައެކަނި މެނުއަލްކޮށް ނޫން ކަމަށާއި، ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް އިން ވެސް އިމޭޖް ސްކޭލް ބަދަލުކޮށް ފޯކަސް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ. މި ކޮލިޓީއަކީ، ހަމަގައިމުވެސް، ހާއްސަކޮށް ޕްރޮޖެކްޓަރު ސީލިންގުގައި ޖަހާފައި ހުންނައިރު ފަސޭހަ ކޮލިޓީއެއް ނަމަވެސް، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑިވައިސްގެ އަގު އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ލެންސްގެ އެންމެ މުހިއްމު ސިފައަކީ އެ ކިޔާ އެއްޗެކެވެ. ތްރޯ ރޭޝިއޯ ޕްރޯ އަކީ ޕްރޮޖެކްޝަން ދުރުމިނާއި ތަސްވީރުގެ ފުޅާމިނުގެ ނިސްބަތާ އެއްވަރުގެ އަގެވެ. ސްޓޭންޑަޑް ލެންސްތަކުގައި ޕްރޯ ހުންނަނީ 1.8-2.2، ލޯންގް ފޯކަސް - 4-8 އާއި ހަމައަށް، ޝޯޓް ފޯކަސް - 0.8 -1.2 ގެ ރޭންޖުގަ އެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ޕްރޮޖެކްޓަރުތައް ފެނިފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޝަން ރޭޝިއޯގެ އިންތިހާއަށް ކުދި އަގުތަކަކާއެކުގައެވެ. އެންމެ 8 އާއި 30 ސެންޓިމީޓަރުގެ ޕްރޮޖެކްޝަން ދުރުމިނެއްގައި 80 އިންޗި އާއި 100 އިންޗިއާ ދެމެދުގެ ޑައިގޮނަލީ (ގާތްގަނޑަކަށް 180 އާއި 200 ސެންޓިމީޓަރުގެ ފުޅާމިނުގައި) ތަސްވީރު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މި ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކަކީ މުހިންމު ގޮތެއްގައި އިންޓަރެކްޓިވް ވައިޓްބޯޑްތަކާއި އެހެނިހެން ސްޕެޝަލިޓީ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

May 28, 2024 20:45:28 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting