ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް

މިއަދު ޑައުން ޖެކެޓަކީ މަތީ ގްރޫޕްގެ ކްލާސިކް ވައްތަރުގެ ވިންޓަރ ހެދުމުގެ ބަދަލެއް ކަމަށްވާ އަގުހެޔޮ، އަރާމު، ލުއި، ވަރސައިޓަލް ހެދުމެކެވެ. ޖީންސް ފަދައިން ޑައުން ޖެކެޓް ވެސް ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައީ ހަމައެކަނި މަސައްކަތުގެ ހާއްސަ ހެދުންތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިވަގުތު އެއީ ފިނި މޫސުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރުގަދައަށް ވަދެފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހެދުމެއް ފަދައިން ޑައުން ޖެކެޓް ވެސް ހަޑިވާން ފަށަ އެވެ. ތަޣައްޔަރުވުމުން ޑައުން ޖެކެޓް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމާ މެދު ލޮޖިކަލް ސުވާލެއް އުފެދިފައިވެ އެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދޮންނަ މެޝިނެއްގަ އެވެ. އުފެއްދުމުގެ ސިފައާއި ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ޕްރޮޕަޓީސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮންނަ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
ޑައުން ޖެކެޓް ދޮވުމުގެ ކުރިން ޕްރޮޑަކްޓް ތައްޔާރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ
- ހުރިހާ ޒިޕް، ސްނެޕް ނުވަތަ ބަޓަންތައް ވަރުގަދަކުރުން؛
- ޑައުން ޖެކެޓް އެތެރެއިން ބޭރަށް އަނބުރާލާށެވެ.
ޑައުން ޖެކެޓް ދޮވުމުގެ ކުރިން ތެމިގެން ނުވާނެއެވެ.
އެއީ ޚާއްޞަ ލިކުއިޑް ކްލީނަރސް ބޭނުންކޮށްގެން، ނާޒުކު ދޮވުމުގެ މޯޑެއްގައި 30 ޑިގްރީއަށްވުރެ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ޑައުން ޖެކެޓް ދޮންނަން ޖެހެއެވެ. ޑައުން ޖެކެޓް ނާޒުކު ރިންސް މޯޑުގައި ފެން ބަދަލުކޮށްގެން ދޮވެލުމަށް ލަފާދެއެވެ.
އުފެއްދުން ދޮވުމުގެ ޕްރޮސެސް ރަނގަޅަށް ނުހިނގުމުގެ ސަބަބުން ފްލަފް ލޮމްޕްތައް އުފެދި، ޕްރޮޑަކްޓް ދޮވެ ހިއްކުމަށްފަހު ފްލަފްގެ ސްޓްރޭ މާސް ފަޅާލައި ބެހުމަށް ދަތިވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތެރިން ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮންނަ ގޮތުގެ ލަފާތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޑައުން ޖެކެޓް ދޮންނަން ޖެހެނީ ޓެނިސް ބޯޅައިންނެވެ. މި ބޯޅަތަކުން މުޅި ދޮވުމުގެ ސައިކަލްގައި ފްލަފް ފްލަފް ކޮށްލުމުން، ފަޅައިގެން ދާން އުނދަގޫ ފްލަފް ގުރޫޕްތައް އުފެދުން އެންމެ ކުޑަވެގެންދެއެވެ. މެޝިނުގައި ހުންނަ ޑައުން ޖެކެޓް އެނބުރުވުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ކުޑަ ސްޕީޑެއްގައި، ބޯޅަތައް ނުނަގާ. މި އުފެއްދުން ހިއްކުން ދޮންނަ މެޝިނުގައި ވެސް އަދި ކޮންމެ ހޫނު ވަސީލަތެއްގެ ކައިރީގައި ވެސް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ޑައުން ޖެކެޓް ތުވާލި ނުވަތަ ބްލެންކެޓެއްގައި ހިއްކާ ނުލާ، އެއީ ވައި ދައުރުވުން ލަސްވެ، ހިއްކުމުގެ ވަގުތު އިތުރުވާތީ އެވެ. ފިޔަ އެއްވަރަކަށް ބެހިގެން ދިއުމަށްޓަކައި ބާލީހެއް ފްލަފް ކުރުމާ އެއްގޮތަށް ހިއްކުމުގެ ތެރޭގައި ޑައުން ޖެކެޓް ތެޅެން ޖެހެއެވެ.
މި ސާދާ ލަފާތަކަށް ތަބާވެ، ފަސޭހައިން އަދި ފަސޭހައިން ތިމާ އެންމެ ގަޔާވާ ޑައުން ޖެކެޓުގެ ސިފައާއި ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ޕްރޮޕަޓީތައް ދަމަހައްޓައިގެން ގިނަ ދުވަހު ބެލެހެއްޓޭނެ އެވެ.

ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް
ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް
ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް
ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތްHome | Articles

May 24, 2024 22:17:31 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting