ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް

ދޮވުމަކީ ތަންކޮޅެއް މުއްސަނދި އަދި ވަގުތު ނަގާ ކަމެއް ކަމީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ގެއެއްގައި ދޮންނަ މެޝިނަކީ މިހާރު ލަސް ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ޒަމާނީ ފެޝަނަށް ދޭ ޝުކުރެއް ނޫން ނަމަވެސް މިއީ މިހާރުވެސް އަވަސް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ހަމައެކަނި އޮޓޮމެޓިކް މެޝިނަކަށް ކިޔަނީ ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނެއް، ވިއްކާ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ “ދޮންނަ މެޝިން” އިން މެނުއަލް ލޭބަރ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެ، ގޭތެރޭގެ އަންހެނުން މަސައްކަތުގެ ޕްރޮސެސް މެދުނުކެނޑި މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ މެޝިންތަކެއް، އެންމެ ރަނގަޅު ގަޑިއަކީ މީގެ 20-30 އަހަރު ކުރިން، އަދި މިއަދު އެތަކެތި ޝައުގުވެރި ކުރެވޭނީ ނިސްބަތުން ކުޑަ އަގެއްގައި، އެއަށްވުރެ މާ ޙަރަކާތްތެރި ފައިދާތަކެއް ނެތް، އަދި އެކަމުގެ ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކާނަމެވެ.
ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ބޮޑު ބާޒާރެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަކުން މުހިންމު ނިޝްއެއް ހިފާފައިވެ އެވެ. މިއަދު އެމީހުންގެ ރިލީޒް، ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތަކުގެ ތެރެއިން ގްލޯބަލް ބްރޭންޑްތަކުގައި ލީޑިން އަދި މަދު ބައިވެރިވުމެކެވެ. ކޮންމެ ބްރޭންޑެއްގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެސޯޓްމަންޓް ލިސްޓުގައި ވެސް ތަފާތު ސިފަތަކާއި ޕެރަމިޓަރުތަކެއް ހުރި ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަވަރަކަށް މޮޑެލް ހިމެނެ އެވެ. މިފަދަ މޮޑެލް ވައްތަރެއްގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ތިބާގެ ދޮންނަ މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އަމިއްލަ ގެއެއްގައި ކުޑަ ދޮންނަ މެޝިނަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ތަނަކީ ގޭތެރޭގެ ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަ ބިންގަރާހެއް ނުވަތަ ބޭރު އިމާރާތެއް، ކުޑަ ދޮންނަ ކޮޓަރިއަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. ސިޓީގެ ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ޓައިޕްރައިޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ތަނެއް ހޮވުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އިޚްތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ވެރިން ބަލަނީ ބަދިގެއަކާއި ފާޚާނާއަކާއި ބެލްކަނީއަކާއި ޕެންޓްރީއަކާއި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކޮރިޑޯއެކެވެ! ކުޑަ ދޮންނަ މެޝިނެއް ފާޚާނާއާއި ބަދިގެއަށް ރަނގަޅަށް ފިޓްވާނެ ނަމަވެސް މި ގޮތްތަކަކީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ނޫނެވެ. ފާޚާނާގައި ހޫނުމިން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރުމުން ކަރަންޓް ކޮންޓެންޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާތީ އެގްޒޯސްޓް ވެންޓިލޭޝަން ސާމާނު ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ބަދިގެ މިކަމަށް މާ ރަނގަޅަށް އެކަށީގެންވާ: ހޫނުމިން މަދު، މެޝިން ހަމައެކަނި ބަދިގެ ސެޓްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އޭގެ ކަނެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މުވާސަލާތުތަކެއް ހުރެއެވެ. ބަދިގޭގައި ދޮންނަ މެޝިނެއް ބަހައްޓާއިރު ލިބޭ ގެއްލުންތައް - އަޑުގަދަވުމާއި، ތެޅުން، ކާނާއާއި ސާމާނުތަކާ ކެމިކަލްތައް ކައިރިވުން.

ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް
ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް
ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް
ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއްHome | Articles

June 16, 2024 10:05:10 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting