އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ

އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ރަނގަޅު މިސާލަކުން، މާކެޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 75 ޑޮލަރަށް ވިއްކާ މި މެޝިންގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މޮޑެލް އެވެ. މި މެޝިން ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މި ޑިވައިސްގެ މައިގަނޑު ބަޔަކީ ޕަވަރ ސަޕްލައި އަދި ހަމަގައިމުވެސް އަލްޓްރާސޮނިކް ވައިބަރޭޝަންގެ އެމިޓަރ ކަމަށާއި، އޭގެ ސައިޒަކީ 5x7cm ކަމަށާއި، ޑިވައިސްގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 350 ގްރާމް ކަމަށެވެ.
މިފަދަ އަލްޓްރާސޮނިކް މެޝިނަކުން ދޮވުމުގެ އުސޫލަކީ ފުދޭވަރަކަށް ސާދާ އުސޫލެކެވެ. ދޮންނަ ކޮންޓެއިނަރަށް ފެން އަޅާފައި، ރަނގަޅުވާނީ ދޮންނަ އެއްޗެހި ފްލޯޓްވެ ޕައިލްއެއްގައި ނުހުންނަ ވަރަށް، ދެން ޕައުޑަރ އުނގުޅާށެވެ. އަދި މި ޑިވައިސްގެ އިންސްޓްރަކްޝަންގައި ބުނެފައިވަނީ ދޮވުމުގެ ކުރިން އެތަން ތަޣައްޔަރުކޮށްގެން ސައިބޯނި ޖަހައިގެން ސައިބޯނި ޖަހައިގެން އެންމެ ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. ދެން ސެންޓަރުގައި އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް ބަހައްޓައިގެން ދޮންނަ މެޝިން ވަށައިގެން ހުންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓައި، އަޅުގަނޑުމެން އެ މެޝިން ޖައްސާލަމެވެ. ފެން ގާތްގަނޑަކަށް 20-30 ލީޓަރުގައި ހުންނަނަމަ، އަދި ދޮންނަ ތަނުގެ ބަރުދަން ކިލޯއަކަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ، މުޅި ދޮވުމުގެ ޕްރޮސެސް ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއްހާއިރު ނަގާނެ އެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ސީދާ ވަގުތު ކަނޑައެޅެނީ، ދޮންނަ ތަނުގައި ފޮރުވިފައިވާ މިންވަރާއި، އޭގެ މިންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވަރަށް މުހިންމެވެ. އަދި އެފަދަ ސާމާނުގެ ވެރިފަރާތަށް ވެސް އަރާމު އިހުސާސެއް ކުރެވުމަކީ ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މޮޅު ޖިސްމާނީ ބައްޓަމެއް - އެއީ ރަނގަޅު މޫޑެއްގެ ތަޅުދަނޑި އެވެ. މިކަމުގައި އެލިޕްޓިކަލް ޓްރެއިނަރަކަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެއެވެ. އެއާ ބެހޭ ކްލާސްތަކުގެ ސަބަބުން މަސްތައް ޓޯން ކުރުމުގައި އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ އެލިޕްޓިކަލް ޓްރެއިނަރެއް ގަނެފިނަމަ، ހަށިގަނޑަށް އާ ބައްޓަމަކަށް އަންނަ ގޮތް ދެތިން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ އެވެ. ދުވާލަކު ބައިގަޑިއިރުގެ ހަރަކާތްތައް - އަދި ތިބާ ގާތްވެވޭނީ އޯޑިއަލް ހަށިގަނޑާއެވެ. މިފަދަ މެޝިނެއްގެ ސިފައަކީ އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ދޮވުމަށް މުޅިން ކޮންމެ އެއްޗެއް، އެންމެ އަގުހެޔޮ ދޮންނަ ޕައުޑަރެއް ވެސް ބޭނުން ކުރުމެވެ.
މި މެޝިނުގެ ހަމަ އުސޫލު ބިނާވެފައިވަނީ، އުފެދޭ ތެޅުންތަކުގެ ސަބަބުން، ޚުދު ސައިބޯނި ސޮލިއުޝަންގައި ވެސް ތެޅުން އުފެދި، ދޮވުމުގެ އަސަރެއް ލިބޭ ކަމެވެ.
އަދި ދޮވުމުގެ ފެންވަރު އަބަދުވެސް ބިނާވެފައިވަނީ ތިން ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ: ލިލީން އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރުމިނާއި، ކެމިކަލް އަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރާއި، ހަމަގައިމުވެސް މި ހުށަހެޅޭ ވަގުތެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ސަބަބު އިތުރުވުމުން ސާފުކުރުމުގެ މިންވަރު އިތުރުވާކަން ވެސް އެނގޭ ހަގީގަތެއް، މިސާލަކަށް ފެނުގެ ފިނިހޫނުމިން މަތިކޮށްފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކެމިކަލް އަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރުވާނެ އެވެ. އެ ގަވާއިދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އިދިކޮޅު ދިމާލަކަށް ކަމުން ފިނިހޫނުމިން ދަށްވެ، ކެމިކަލް އަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު ދަށްވެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފަހުގެ މެޝިންތަކުގައި ކުއިކް ވޮޝް މޯޑުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫ ކުލަތަކެއް ނައްތާލެވޭކަށް ނެތެވެ.
އެހެންކަމުން، ލޮޖިކް އަށް ތަބާވެ، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، އަލްޓްރާސޮނިކް މެޝިނަކުން އެއްޗެހި ދޮވެ ނުލެވޭނެ ކަމުގެ ހަގީގަތާ މެދު ޝައްކުކުރާ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެކެވެ. އޭގެ އެންމެ ކުޑަ ޖިސްމާނީ އަސަރެއް ކުރިޔަސް ދޮވުމުގެ އަސަރު ރަނގަޅެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މެޝިނުގެ ފެންވަރު މަތިވިވަރަކަށް އެ މެޝިނުން ދޮވުމުން ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެއެވެ.

އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯHome | Articles

May 20, 2024 22:58:17 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting