އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރ

ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވަން. ކާޗާރ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އާންމު އަގެއްގައި ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެނަލޮގެކެވެ.
ފައިދާތައް:
- މަތީ ފެންވަރުގެ ސާފުކުރުން، އެއީ އެހެން ގޮތްތަކުން ހާސިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް
- ކޮޓަރީގެ ވައި ސާފުކުރުމާއި، ކޮމްޕްރެސަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، ފަދަ ގިނަ ބޭނުންތެރި އިތުރުކުރުންތަކެއް. (އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެލަރގޮލޮޖީގެ ސެޓްފިކެޓެއް އެބައޮތް)
- ވެކިއުމް ކްލީނަރ + އެއަރ ކްލީނަރ އިން ޖާގަ ކުޑައެވެ.
- ފެން ފިލްޓަރެއް ހުރެއެވެ
މައިންސްތަކުގެ ތެރެއިން:
- ވަރަށް އަޑުގަދަ، 80 ޑީބީގެ ދަށުން.
- އެނަލޮގްތަކަށްވުރެ އަގު ދަށް ނަމަވެސް އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަގެވެ
ކާޗާ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ މިވަގުތު އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ފިލްޓަރާއި ޑަސްޓް ބެގްސް އެއް ނެތެވެ. އިލެކްޓްރިކް ބީޓަރަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް އެފެކްޓިވް އެއްޗެއް ކަމުން، ވައިބަރޭޝަން އިހުސާސް ކުރެވެނީ އޭގެ ދެތިން ސެންޓިމީޓަރު ދުރުގައެވެ. ކާޕެޓާއި އަޕްހޯލްސްޓަރޑް ފަރުނީޗަރު ފުރިހަމައަށް ސާފުކޮށް، ސާފުކުރުމަށްފަހު ކުލަ ވެސް ތާޒާވެގެންދެއެވެ. ވައިވެސް ތާޒާ އަދި ހޫނު ގަދައެވެ. ހޯސް ފޮޅާލުމަށް ޖަހާލެވޭނެ، އެއީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ފިނި ކަމެއް - ކޮމްޕިއުޓަރު / ޓީވީ / ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ކަނެއްގައި ހުންނަ ދޮސް ފޮޅާލުން، ސިންކުގައި ހުންނަ ބްލޮކޭޖް ފަޅާލުން ނުވަތަ ސްޕްރޭ ފުޅިއެއް އަޅާށެވެ. ހާއްސަކޮށް އެލާޖީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ހެޕާ އެ އައުޓްލެޓުން ލިބެން ހުންނާނެ! އުސޫލުން ބަލާއިރު ހަމައެކަނި އެލާޖީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ނޫން، ދޮސް ނޭވާލާން ބޭނުން ނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މެއެވެ.
ސަކްޝަން ޕަވަރ ދައްކުވައިދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ސިފަކުރާނީ ކާރޗަރ ޑެމޯ ކްލީނިންގ އެވެ.
1 ބައި - ހިކި، އިލެކްޓްރިކް ބުރުސް ބޭނުންކޮށްގެން. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބުރުސް ޝަފްޓްގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތުމާއި، ބުރިވެފައިވާ އިސްތަށިގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ސެކްޝަން ޕަވަރ އިން މިހުރިހާ ކަމެއް ޝަފްޓުން ނައްތާލުމަށް ފުދެއެވެ.
2 ވަނަ ބަޔަކީ ތެތްކޮށް ސާފުކުރުމެވެ. މައިގަނޑު ގޮތަކީ ސްޕްރޭ ބަޓަން ފިއްތާލުމުން މަޑުމަޑުން ނޮޒްލް ތިމާއާ ދިމާއަށް ގެންދިއުމެވެ. އެ ސޮލިއުޝަން ކާޕެޓަށް ވައްދައިގެން ވަގުތުން އަނބުރާ ޖަހައިގަނެއެވެ. ނޮޒްލްގައި - "މިހާރުވެސް ކައްކާފައި ހުރެއެވެ." ބާކީ އޮތީ ތެތް ކާޕެޓެއްގެ ސްޓްރިޕެކެވެ.
އިތުރު ގޮތެއް - ވަރަށް ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ތަނެއް ތިބާ އުފުލާފައިވާ ނޮޒެލް އިން ގިނައިން އުކާލާފައި އަހަރެމެން އިންތިޒާރު ކުރަނީ އެތަން ޖަހައިގަނެ ސާފުކޮށްލާށެވެ. އިރުކޮޅަކުން ނޮޒެލްގައި ބޮކި ހުއްޓޭހާ ހިނދަކު ނޮޒެލްއަކުން ސޮލިއުޝަން އެއްކޮށްލާށެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރެއްގެ ވަގުތު (~3 ގަޑިއިރު) ތެރޭގައި ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކާޕެޓް ހިކިގެން ދިޔައެވެ.
ވިޝުއަލް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނަކަށް ފަހު އަހަންނަށް ވިސްނުނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އާދައިގެ އަގެއްގައި ރިއަލް އެއްޗެއް ކަމެވެ. އަހަރެން އަދިވެސް މިހުރީ އެ އިމްޕްރެޝަންގެ ދަށުގައެވެ. ކޮލިޓީ ބޭނުންނަމަ ކާޗާ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ނަގާށެވެ.

އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރ
އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރ
އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރ
އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރ އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރ އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރHome | Articles

June 16, 2024 09:50:14 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting