ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް

ދޮންނަންވީ ކޮން ޕައުޑަރެއް ހެއްޔެވެ؟ ކޮން ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ކޮން ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވަންވީ؟ މި ސުވާލުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ދޮވުމުގެ ފެންވަރަށް ނޫން ކަމަށާއި، ޒަމާނީ ޑިޓާޖެންޓްތަކާއި ފިނިހޫނުމިން މަތިވުމުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ދޮވެފައިވާ ތަކެތީގެ ސިފައަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ބްރޭންޑް ކޮށްފައިވާ އަގުބޮޑު ހެދުންތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ވުމުން މާޔޫސްވާ ކަމެކެވެ.
ކެއަރ ވޮޝް. މިހެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ވާނެ ހެއްޔެވެ؟
އެ އެއްޗެއް އަލަށް ފެންނަ ގޮތަށް ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި ހޮވަންވީ ކޮން ދޮންނަ މޯޑެއް ހެއްޔެވެ؟ ނިސްބަތުން ދާދި ފަހުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ބާޒާރުގައި އެއާ ބަބުލް މެޝިންތައް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. ކޮން ދޮންނަ މެޝިނެއް ރަނގަޅު - ކޮންވެންޝަނަލް މެޝިނެއްތޯ ނުވަތަ އެއާ ބަބުލް މެޝިނެއްތޯ؟ ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުން އަމިއްލައަށް މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އެއާ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިނަކުން ލިބޭ މައިގަނޑު ފައިދާތައް:
މަރުކަޒީ ފެން ސަޕްލައިއާ ގުޅިފައިވާ، އެއް އިންލެޓް ފިނި ފެނަށް، އަނެއް އިންލެޓް ހޫނު (ކޮންމެ އިންސްޓޭންސަކާއެކު އެޑަޕްޓަރުގެ ސެޓެއް ހިމެނޭ)؛
ވަގުތު ބުއްދިވެރިކޮށް ބޭނުންކުރުމުން، އެންމެ ދިގު ސައިކަލް ގަޑިއިރަކަށްވުރެ ގިނައިރު ނުދެމިގެންދާއިރު، ނަތީޖާ ރަނގަޅުވެއެވެ؛
އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން؛
ބުރުސް އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން، ޕަލްސޭޓަރ އިން އުފައްދާ ފެން ދައުރުވުމުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭ، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ދައުރުވާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް މިކްސްވެ، ފޮތިގަނޑުން ނަޖިސް މާ ވަރުގަދައަށް ނައްތާލެވޭ؛
ގިނަ އަދަދަކަށް ދޮވެއްޖެނަމަ، 5 ކިލޯގެ ހިކި ދޮންނަ ދޮންނަ އެއްޗެހި ދޮވުމުން، ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި 10 ކިލޯ އާއި ހަމައަށް ދޮވެވޭނެ؛
ޑިލޭ ސްޓާޓް ފަންކްޝަނެއް ހުރެއެވެ؛
އޮޕްޓިމަލް ޕައުޑަރ ކޮންސިއުމަންޓް (އެއަރ ބަބަލް ޖަނަރޭޓަރ ބޭނުންކުރާއިރު، އެއްޗެހި ދޮވެފައިވަނީ އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ޑިޓާޖެންޓުން)؛
ޓޭންކްގެ ހަށިގަނޑާ މެދު އަދި ތަކެތި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ފިރިކްޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވުމަކީ އެތައް ފަހަރަކު ދޮންނައިރު ހެދުންތަކުގެ ޝައުގުވެރި ސިފައެއް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ؛
އެއާ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިނަކީ ކޮން އެއްޗަކުން ހަދާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
މިފަދަ މެޝިނެއް އެހެން މެޝިންތަކާ ތަފާތުކުރާ މައިގަނޑު އެއްޗަކީ މެޝިނުގެ ތިރީގައި ހުންނަ ބަބުލް ޖަނަރޭޓަރެއް ކަމަށާއި، މިއީ ވައި ނަގައިގެން ބުރުސްތަކުގެ ކޯރަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ދެން މުހިންމު އެއްޗަކީ ޕަލްސޭޓަރ ކަމަށާއި، މިއީ ބްލޭޑްތަކެއް ހުންނަ އުފެއްދުމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ދިމާލަށް އެސިމެޓްރިކަލް ގޮތަކަށް ފެން ދައުރުވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ ތެމިފައިވާ ފެން ހުންނަ ޒޯންތައް އުފެދުން ހުއްޓުވާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. ބާކީ ހުރި ތަފްސީލުތަކަކީ ގިނަ ވައްތަރުގެ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ސްޓޭންޑަޑް ތަފްސީލުތަކެކެވެ: ފުށްގަނޑު ތަޅުލާ މެކޭނިޒަމަކާއި، އެޑިޓިވްސް ޑިސްޕެންސަރެއް އަދި ފައިން ފްލަފް، ފޭބްރިކް ފައިބަރސް އަދި ވިލީ އެއްކުރާ ފިލްޓަރެކެވެ.
ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟
އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ދޮންނަ މެޝިނެއްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މޮޑެލްތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު ޕެރަމިޓަރުތައް: ކެޕޭސިޓީ، ފަންކްޝަނަލިޓީ، އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތަކުގެ ޓޭންކަށް، އެއީ އެއަރ-ބަބަލް މެޝިނެއްގައި އާންމުކޮށް ހުންނަ މެޝިނާ ތަފާތު ބަލްޖްތަކާއި ޑިޕްރެޝަންތައް ހުރުމުން، މިއީ ވޮޝްބޯޑެއްގެ އަސަރު އުފެދޭ ކަމެއް - މިއީ ދޮވުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދޭ ކަމެއް، އަވަސްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ ތަޣައްޔަރުވާ ތަކެތި ނައްތާލުން. ޓޭންކް ކަރުހިއްކުން ރައްކާތެރިކުރަން ޖެހޭއިރު، ބައެއް މެޝިންތަކުގައި މި އުފެއްދުން ސްޓޭޓިކް ކަރަންޓް އުފެދުން ހުއްޓުވާ ސެރަމިކް ކޯޓިންގ އެއް ހުރެދާނެ، މީގެ އިތުރުން ބެކްޓީރިއާ ނައްތާލައެވެ.
އެއާ ބަބަލް މެޝިންތަކުގައި ވެސް ގެއްލުންތަކެއް ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރެއިން މަދު ކަންތައްތަކެއް ހުރެއެވެ:
އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކޮންސިއުމަރުންގެ އިތުބާރު ނެތުން؛
މިފަދަ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ސާވިސް މެއިންޓެނަންސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރައްގީވެފައި ނުވި ނަމަވެސް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި މި މައްސަލަ ފިލައިގެންދާނެ އެވެ.
އާންމު ގޮތެއްގައި އެއާ ބަބަލް މެޝިން ބޭނުންކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ޕޮޒިޓިވް، އެއީ ހާއްސަކޮށް ބޮޑެތި އާއިލާތަކަށް ރަނގަޅު، އެލާޖީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު (މިނިމަމް ކެމިސްޓްރީ ބޭނުންކުރާތީ، ބައެއް މީހުން މިފަދަ މެޝިންތަކުގައި ސައިބޯނި ނަޓް ބޭނުންކޮށްގެން ދޮވެއެވެ).

ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް
ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް
ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް
ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައްHome | Articles

June 13, 2024 20:01:11 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting