އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައް

6 ވަނަ ޖީލުގެ ޕްލޭޔަރެއް ކަމަށްވާ އައިޕޮޑް ނެނޯ އަކީ އެހެން ޖީލުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު ޕްލޭޔަރެކެވެ. ކްލިކް ވީލް ރިންގް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް ނަމަވެސް މަލްޓި ޓަޗް އަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ޓަޗް ސްކްރީނެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އަނގޮޓި ނެތުމުން އައިޕޮޑް ނެނޯގެ ގިނަ ބޭނުންތެރި ސިފަތަކެއް ފަސޭހައިން ނެތިގެން ދިޔައެވެ.
އެޕަލް އައިޕޮޑް ނެނޯ 6ޖީގައި ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު 8/16 ޖީބީގެ މެމޮރީއެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މިއީ ތިރީގައިވާ ފޯމެޓްތަކަށް ސަޕޯޓްކުރާ ފޯމެޓްތަކެއް: އެމްޕީ3، އޭއޭސީ، އެޕަލް ލޮސްލެސް (އޯޑިއޯ)، ޖޭޕީއީޖީ (ފޮޓޯ) އެވެ. ޑިސްޕްލޭ ޕްލޭޔަރ އައިޕޮޑް ނެނޯ - 1.54 އިންޗި، ރިޒޮލިއުޝަން އަކީ 240 ބައި 240 ޕިކްސެލް އެވެ. ސައިޒް - 41 * 38 * 9 އެމްއެމް، ބަރުދަން - 21 ގްރާމް.
މި ޕްލޭޔަރުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ޕްލާސްޓިކް ފޮށިގަނޑަކާއި، ހެޑްފޯނާއި، ޕްލޭޔަރ ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ގުޅާލެވޭ ގޮތަށް ވަޔަރެއްގެ އިތުރުން އެޕަލް ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ ސްޓިކާއެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.
އައިޕޮޑް ނެނޯ ޕްލޭޔަރުގެ ބައްޓަމަކީ ސްކުއަރ، ޑިމައިންސް ކޮމްޕެކްޓް، ކޭސް މެޓަލް އެވެ. ނަމަވެސް ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި ކުޅުންތެރިޔާގެ މައިނަސްއަކީ ކުރީގެ މޮޑެލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކުލަ ސްކީމް މާ ފަނޑުވެފައިވާ ކަމެވެ.
ޓަޗް ސްކްރީނާ އެކު ވޮލިއުމް ކީސް އާއި ސްކްރީން އޮން ނުވަތަ އޮފް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަޓަން ބޭނުންކޮށްގެން ޕްލޭޔަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ.
އައިޕޮޑް ނެނޯ ޕްލޭޔަރތަކުގެ ތަފާތަކީ ސްޓޭންޑަޑް ޔޫއެސްބީ އައުޓްޕުޓެއްގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮޕްރިއޭޓަރީ ކަނެކްޓަރެއް ހުރުމެވެ.
މި ޕްލޭޔަރުގެ އިންޓަފޭސް އަކީ އައިއޯއެސް އާއި ކުރީގެ އައިޕޮޑްތަކާ ދެމެދު އުފައްދާފައިވާ ހައިބްރިޑެކެވެ. ހަތަރު ޑެސްކްޓޮޕްގައި ހުންނަ 14 އައިކޮން ތަމްސީލުކުރަނީ ޕްލޭޔަރުގެ ފަންކްޝަންތަކެވެ. އައިކޮންތައް ބެހެއްޓޭނީ ވެރިފަރާތަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށެވެ. އާ މޮޑެލްގެ ގެއްލުމަކީ ކުރީގެ މޮޑެލްތަކަށް ވުރެ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރުމުގެ ސްޕީޑާއި ޞައްޙަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވުމެވެ. ފައިދާއަކީ ވޮލިއުމް ކޮންޓްރޯލް މާ ފަސޭހަ ވުމެވެ، އެއީ "ބްލައިންޑް" ވެފައިވާތީ، ނަމަވެސް މި ޕްލަސް އާއި އެކު އާ ގެއްލުންތަކެއް - ޕްލޭބެކް ބްލައިންޑްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް، އައިޕޮޑް ނެނޯ 6ޖީ ޕްލޭޔަރ ހުށަހަޅާފައި ވާތީ އެވެ އުފެއްދުންތެރިންގެ ފަރާތުން މޮޅު އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި ދުވުންތެރިންނާއި އެހެން އެތުލީޓުންނަށް. އަދި ހަމައެހެންމެ މި މޮޑެލްގެ ބޮޑު މައިނަސް އަކީ ޕްލޭޔަރ އިން ވީޑިއޯ ފައިލްތައް ނުއުފެއްދުމެވެ.
އަނެއްކާވެސް ޕްލަސްތަކަށް އަނބުރާލާނަމަ، ދެން މިއީ ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި އެފްއެމް ރޭޑިއޯއެކެވެ. ރަނގަޅު ރިސެޕްޝަން ކޮލިޓީއެއް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޓޭޝަންތައް ފޭވަރިޓް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރުކުރެވޭއިރު، “ލައިވް ޕޯޒް” މޯޑުގައި ކުޅުންތެރިޔާއަށް 15 މިނެޓް ވައިގެ ބަފަރ ކުރެވޭއިރު، މި މޮޑެލް އެހެން މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުވެއެވެ.
އައިޕޮޑް ނެނޯ 6ޖީގެ ބެޓެރީ ލައިފް އަކީ 24 ގަޑިއިރު ނަމަވެސް ޢަމަލީ ގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 30 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާއިރު، މިއީ މި މޮޑެލްއަށް ވަރަށް ބޮޑު ޕްލަސްއެކެވެ.
މިގޮތުން އެޕަލް އައިޕޮޑް ނެނޯ 6ޖީގެ ފައިދާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
- ލުއި ބަރުދަނާއި ކޮމްޕެކްޓް ސައިޒެވެ
- ހެދުންތަކުގެ މައްޗަށް ކުޅުންތެރިޔާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ ކްލޮތްސްޕިން
- މޮޅު ރޭޑިއޯއެއް
- ކުޅުންތެރިޔާ ގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ،
އަދި އޭގެ ގެއްލުންތަކަކީ؛
- ކުޑަ ސްކްރީނާއި ސުވާލު އުފެދޭ ފެންވަރެވެ
- އިންޓަރފޭސް އަކީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އެއްޗެއް ނޫނެވެ
- ކުޅުންތެރިޔާ "ލޯމަރާލައިގެން" ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
- ވީޑިއޯއަށް ސަޕޯޓް ނުކުރެއެވެ
- ބޭރުގެ އެކްސެސަރީޒް ނެތްނަމަ، ދެން ރެކޯޑަރަކީ ބޭކާރު އެއްޗެކެވެ
- މެކްސިމަމް ވޮލިއުމް - ދަށް.

އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައް
އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައް
އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައް
އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައް އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައް އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައްHome | Articles

May 21, 2024 10:21:40 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting