ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟

އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެންޓެނާ މެޓީރިއަލް އަކީ އެލްމިނިއަމް އެވެ. އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ބަރުދަނުގެ ސިފަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ބާރެއް ލިބިދޭ އެއްޗެކެވެ. ދަގަނޑު އެންޓެނާތަކަކީ އަގުހެޔޮ ނަމަވެސް ބަރު އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންޓެނާގެ ރިފްލެކްޓިވް ސަރަހައްދު ކަރުހިއްކުން ރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. ހަގީގަތަކީ އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ސިގްނަލްއެއްގެ ރިފްލެކްޝަންގައި ވަރަށް ތުނި ބިމުގެ ކައިރީގައިވާ މެޓަލް ފަށަލައެއް ހިމެނޭ ކަމެވެ. ދަގަނޑުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެންޓެނާގެ ވަރުގަދަކަން ދަށްވެދާނެ އެވެ. ތުނި މެޓަލް ކޯޓިންގ އެއް ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ލޯގަނޑުތަކަކީ ބޭރުގެ އެކިއެކި ނުފޫޒުތަކުގެ ސަބަބުން ބައްޓަން ޑިސްޓޯރޝަން އަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ލޯގަނޑުތަކެކެވެ - ފިނިހޫނުމިނާއި، ދިގުދެމިގެންދާ ލޯޑުތައް ފަދަ ކަންކަމެވެ. މެޝް އެންޓެނާތަކަކީ ވައިގެ ލޯޑުތަކަށް ކެތްތެރި، ބަރުދަނުގެ ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހުންނަ އެންޓެނާތަކެއް ނަމަވެސް ކޫ-ބޭންޑް ސިގްނަލްތައް ލިބޭއިރު އެއީ ދަށް އެންޓެނާތަކެކެވެ. އެއީ ސީ-ބޭންޑް ސިގްނަލްތައް ލިބުމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟
ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟
ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟
ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟ ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟ ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟Home | Articles

May 22, 2024 23:30:32 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting