ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތް

އައިޕެޑް އަދި އައިޕެޑް 2 އަށް ދަބަހާއި އެކި ކަވަރުތަކަކީ އެތަކެތީގެ ވެރިންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، ވެރިން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ގޭޖްތައް އެކި ގެއްލުންތަކާއި ސްކްރެޗްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ.
އައިޕެޑް އަށް ބޭނުންކުރާ ދަބަސްތަކަކީ ސޮލިޑް އެއްޗަކަށް ވެދާނެ، މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާފައިވާ އަސްލު ހަމުގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިން އުފައްދާ ބަޖެޓް ޓައިޕްތަކެކެވެ.
އައިޕެޑަށް ދަބަހެއް ހޮވުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން، ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގުގައި ކުޅޭ އެއްޗެހި ގަތުމާ އެއްވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާތީ، އޭގެ ވެރިން ބޭނުންވަނީ އެއީ ކޮމްޕެކްޓް، ތުނި، އަދި ހަރަކާތްތެރިކަން ހަނި ނުވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ އެވެ. ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވަނީ އައިޕެޑް ދަބަހަކީ ވެސް މަލްޓި ފަންކްޝަނަލް އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ގިނަ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޖީބުތަކުގައި ހަމައެކަނި ޓެބްލެޓެއް ނޫން ކަމަށާއި ސްމާޓްފޯނާއި ވޮލެޓާއި ތަޅުދަނޑި އަދި އެހެނިހެން ކުދިކުދި އެއްޗެހި ވެސް ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށެވެ.
އާންމުކޮށް އައިޕެޑް ދަބަހެއްގައި ސްޓޭންޑަޑް ފޯމެޓެއް ހުރެއެވެ - މިއީ ކޮނޑުގެ މަތީގައި ވަށައިގެން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ސަގާފީ ދަބަހެއް ކަމަށާއި، އޭގައި ނެޓްބުކް (ޓެބްލެޓް) އަށް ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ހުންނައިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދި ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހުންނަ ކަމަށެވެ.
ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ވެސް ކޮޓަރި ބޮޑު އަދި މަލްޓިފަންޝަނަލް އެއްޗެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ އައިޕެޑް އޯނަރުންގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދައިދޭ ޑްރެސްޑެން ކްލައުސް9އައި މެސެންޖާ ބެގް ގަނެވޭނެ އެވެ. އެއީ ތުނި، އަދި ސްޓައިލިޝް، އަދި އާދަޔާ ހިލާފު، ވަރުގަދަ އަދި ލުއި އެއްފަހަރާ އެއްޗެކެވެ.
އެ ދަބަހުގައި އެއަށް ކޭސްއެއް، ސިލިކާ ޖެލް ކޮތަޅެއް، ބްރޭންޑް ކޮށްފައިވާ އެސްޖީޕީ ކޫޕަނެއް، އޭގައި ޕްރޮޑަކްޓްގެ ސިރިއަލް ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ. އަދި ކޮނޑުގައި ކޮނޑުގައި އަޅަން އަރާމު ދަބަސް ހެދުމަށް ކޮނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ސްޓްރެޕް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.
މި ދަބަހަކީ ހަމައެކަނި ކަޅު އެއްޗަކަށް ވެދާނެ، ނިއޯޕްރީން އާއި ސްޕެންޑެކްސް އިން ހަދާފައިވާ ދަބަހެއް، ރިޖިޑް ފްރޭމް އެއް ހުރުމުން ޓެބްލެޓް ނުވަތަ ނެޓްބުކް ވެއްޓުމާއި އެކްސިޑެންޓް ވެގެން ޖެހުމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ. ޒިޕްގައި ދެ ބުޅަލެއް ހުންނައިރު، އެއީ ތިން ފަރާތުން ދަބަސް ވަށާލާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، އެއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފަސޭހަ އެވެ. ދަބަހުގެ ހަތަރުވަނަ ފަރާތުގައި ދަބަހުގެ ނަމާއި އެމްބޮސްޑް އެސްޖީޕީ ލިޔެފައިވާ ހަމުގެ އިންސަރޓެއް ހުރެއެވެ.
ކޮނޑުގެ މައްޗަށް ދަބަސް އުފުލުމަށް ސްޓްރެޕް ހަދާފައިވަނީ ނައިލޯނުން ކަމަށާއި، އެއީ ފުޅާ އަދި މަޑު ތަނެކެވެ. އަރާމުކޮށް ދަބަސް އުފުލުމަށްޓަކައި ކޮނޑަށް މޫވް ކުރެވޭ ޕެޑެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. މެޓަލް ފިޓިންގސް، ބޮޑެތި ކެރަބިނަރސް، އެއީ ބްރެކެޓްގައި ހީންގްސް ޖަހައިގެން ޖައްސާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި - މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު.
ޑްރެސްޑެން ކްލައުސް9އައި މެސެންޖާ ބެގްގެ ތެރޭގައި އައިޕެޑް ނުވަތަ އައިޕެޑް 2 އަށް ފަސޭހައިން ޖައްސާލެވޭ ދެ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ހުންނައިރު، ދަބަހުގައި ވޮލެޓާއި ފޯނާއި އެހެނިހެން ކުދިކުދި އެއްޗެހި ބެހެއްޓޭނެ ކުދި ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.
މިގޮތުން ދަބަހުގެ ފައިދާތަކަކީ:
- ޑިމައިންސް (ކޮމްޕެކްޓްނެސް) އަދި ބަރުދަން
- ހަރު ކޮތަޅު ފްރޭމް
- ފުޅާ ބެލްޓެއް - އަރާމު
- މަތީ ފެންވަރުގެ މެޓަލް ފިޓިންގސް
- ދަބަހުގައި ބެލްޓް ޖައްސާ ޑިޒައިން ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ފަސޭހަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވެއެވެ
- ދަބަހުން ތަކެތި ނަގައި އެއް އަތުން އަނބުރާ ބެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ
- ދަބަހުގެ ޖީބުތައް ހަދާފައިވަނީ އިލާސްޓިކް ފޮތިގަނޑަކުންނެވެ
ދަބަހުގެ ގެއްލުންތަކަކީ:
- މާ ދިގު ބެލްޓެއް ނޫނެވެ
- މަދު ޖީބެއް
- ދަބަހުގެ އަގު ބޮޑު

ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތް ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތް ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

June 23, 2024 01:47:57 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting