ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެ

ދޮންނަ މެޝިނުން ފެން ހޫނުކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ، މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ ހޫނުކުރާ މާއްދާ - ހޫނުކުރާ މާއްދާ - ފަޅައިގެން ދިއުމެވެ. އާންމުކޮށް ބްރޭކްޑައުން ވާ ސަބަބަކީ ހޫނުކުރާ މާއްދާގައި ސްކޭލް ނުވަތަ ނަޖިސް ޖަމާވުމެވެ. އެއީ ހީޓް ޓްރާންސްފާ އަށް ގެއްލުން ލިބޭ އެއްޗެހި ކަމުން، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހީޓިން އެލިމެންޓް ކޮއިލް އަނދާ ހުލިވެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ އެއްޗެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ޓޭންކްގެ ތިރީގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަނީ، އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ފެނުގައި ފޮރުވަން ޖެހޭތީ އެވެ. އެއީ ޓޭންކުގެ ފަހަތުގައި ހުންނަ އެއްޗެއްނަމަ، ދެން ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރަން ފެށެނީ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކުން ކަނޑާލައި، ފަހަތު ކަވަރު ނަގައިގެންނެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސްކްރޫތައް ނަގަން ޖެހެ އެވެ. ހޫނުކުރާ މާއްދާ ހުންނަނީ އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރު ނުވަތަ ބެރު ޕުލީގެ ދަށުގައެވެ. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ އެއްޗެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި ޑްރައިވް ބެލްޓް ނަގާށެވެ. ދެން، ހޫނުކުރާ މާއްދާގެ ޓާރމިނަލްތަކުން ދެ ސަޕްލައި ވަޔަރާއި އެއް ގްރައުންޑް ވަޔަރ ނަގައި، އަދި ކަނެކްޓަރ ވެސް ޓެމްޕަރޭޗަރ ސެންސަރ އިން ނަގަންވާނީ، ހޫނުކުރާ އެއްޗެއްގައި ހުރިނަމައެވެ. އެއަށްފަހު ސެންޓްރަލް ސްކްރޫގައި ހުންނަ ނަޓް ލުއިކޮށް، ސްކްރޫ އެތެރެއަށް ކޮއްޕާލާފައި، ފްލެޓް ދެ ސްކްރޫޑްރައިވަރ އިން ޕްރައިކޮށްގެން ހޫނުކުރާ މާއްދާ ނަގަން ޖެހެއެވެ. އެއީ ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާގެ ބަދަލުގައި ސްކޭލްގެ ފަށަލައެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޖަމާވެފައިވާ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް ދަތިވާ ކަމެކެވެ. ޓޭންކަށް ގެއްލުން ނުދިނުމަށްޓަކައި މެޝިންގެ ބޮޑީން ހޫނުކުރާ މާއްދާ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ނަގާށެވެ. ދެން އޭގެ ވަޅުގަނޑު ތެރެއިން ނަޖިހާއި ސްކޭލްގެ ބާވަތްތައް ނައްތާލަން ޖެހެއެވެ.
އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް އާ ހީޓިން އެލިމެންޓެއް ހޮވުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހަމަ އެ ކުންފުންޏަކުން، ނުވަތަ ސީލިން ގަމްގެ ސައިޒަށް ފޯކަސް ކުރުމެވެ. އެމީހުން އެއްވަރުވާން ޖެހެއެވެ. ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި އާ ހޫނުކުރާ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަކީ އޭގެ އިދިކޮޅަށް ތަރުތީބުން ކުރާ ކަމެކެވެ.
ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، ފެން ހޫނުވެފައިވޭތޯއާއި ލީކުވެފައިވޭތޯ ބަލަން ފަށަން ޖެހެއެވެ. ގޭތެރޭގެ ހާލަތުގައި ހޫނުކުރާ މާއްދާގެ އޮޕަރޭޝަން ފަސޭހައިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެނީ ކަރަންޓް މީޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ފެން ހޫނުކުރަން ފެށުމާއެކު ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާނެ އެވެ.
ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާގެ ބަދަލުގައި ކުރިމަތީގައި ޖަހާފައިވާ ހޫނުކުރާ އެއްޗަކީ ހަމަ މިގޮތަށް ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކްސެސް ކުރުމަށްޓަކައި މެޝިންގެ ބޮޑީގެ ކުރިމަތީ ބައި ޑިސަމްބަލް ކުރެވެނީ އެކަންޏެވެ.

ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެ
ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެ
ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެ
ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެ ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެ ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެHome | Articles

June 23, 2024 01:17:27 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting