ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓް

މި ފިނިކުރާ ތަނުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އެންމެ އާންމު ކަމަކީ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް އެވެ. މިއީ ކޮންވެންޝަނަލް ތަމަސްޓޭޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ތަނެވެ. މި ކޮންޓްރޯލްގެ ސަބަބުން ލިބެންހުރި ފަސް ޓެމްޕަރޭޗަރ މޯޑްގެ ތެރެއިން އެއް މޯޑްގެ ތެރެއިން އެއް މޯޑް ޚިޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލަށް ވިސްނާނަމަ، ދެން އޭގެ އެހީގައި މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ޞައްޙަ ޓެމްޕަރޭޗަރެއް ސެޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ސީދާ ފިނިހޫނުމިން ސެޓް ކުރެވެނީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި ވެސް އަދި ފްރީޒާގައި ވެސް މެއެވެ. ފްރީޒާ އާއި ފްރިޖް ޗެމްބަރުގެ ކޮންޓްރޯލް އެއް ނުވަތަ ވަކިން ވެސް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ސިންގަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ވިސްނޭ ގޮތުގައި ހޮވާފައިވާ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމް ދެ ޗެމްބަރަށް ވެސް އަމަލުކުރާނެއެވެ. ވަކިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ޗެމްބަރެއްވެސް އޭގެ އަމިއްލަ ޓެމްޕަރޭޗަރަކަށް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ހުރިހާ ފްރިޖްތަކެއްގައި ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ވަކި ކެމެރާ ކޮންޓްރޯލެއް ހުރެ އެވެ.
ފިނިކުރާ އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ހިކި ފިނި ތަނެއް ހޮވަން ޖެހެ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ ހުރިހާ ހޫނު ވަސީލަތްތަކެއް ފިނިކުރާ ތަނާއި ދުރުގައި ހުންނަނަމައެވެ. ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވެސް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހިލޭ ވައި ވަދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. މި ފިނިކުރާ މޮޑެލްއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މޫސުމީ މިންގަނޑުތަކަށް ކޮޓަރީގެ ފިނިހޫނުމިން ތަބާވާން ޖެހެއެވެ. ހަރުކަށިކޮށް ވަށައިގެންވާ މަގާމަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ދެންމެ ފިނިކުރާ ގެނައީ ނަމަ ދެން ފްރިޖް ދިއްލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ތަންކޮޅެއް ފަހަތަށް ޖެހެން. މި ވަގުތު ދޮވެ ތަރުތީބުކޮށް ބެހެއްޓޭނެއެވެ. ވަކި މުއްދަތަކަށް ފަހު އެ އަލިފާން ރޯކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަގުތުން އެއަށް ކާއެއްޗެހި ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމް ގަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކާއި އެ ޢަމަލުތަކުގެ ތަރުތީބު ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނަކަށް ޖަހާފައިވާ އިރުޝާދުތަކުގައި ކޮންމެހެންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މެދުނުކެނޑި އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ފިނިކުރާ ސާފުކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޓާޖެންޓްގެ އިތުރުން ހިކި ފޮތިގަނޑެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. ދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑިޓާޖެންޓްތައް އެންމެ ރަނގަޅީ ނޮން އެގްރެސިވް ޑިޓާޖެންޓް ހޮވުމެވެ. ފިނިކުރާ ތަނަކީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރެވޭނެ ތަނެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭގައި ނުރުހޭ ވަހެއް އުފެދިދާނެ އެވެ. އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ވަސް ޖަހައިގަތުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ޑިއޯޑަރެންޓް ބޭނުންކުރަން ޖެހެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި މެނުއަލް ޑިފްރޮސްޓިންގ އެއް ހުރިނަމަ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފްރީޒާ ޑިފްރޮސްޓްކޮށް ހުރިހާ ގްރޯތްސް އާއި ފްރޮސްޓް އެއް ސާފުކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓް
ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓް
ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓް
ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓް ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓް ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓްHome | Articles

July 23, 2024 09:22:32 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting